Bắt Đầu Đánh Dấu, Ta Là Diệp Gia Vô Địch Lão Tổ Miễn phí

Bắt Đầu Đánh Dấu, Ta Là Diệp Gia Vô Địch Lão Tổ

Tác giả:

Phong Lạc Giang Nam

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Huyền Huyễn

Tình trạng:

Đang ra - Chương 343

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 2 người đánh giá.

4.5

Đánh giá truyện

(đánh dấu, phía sau màn, cẩu đạo, vô địch, lão tổ, Đại Đế lưu)

Bắt đầu đánh dấu hệ thống, gia tộc vô địch, bối cảnh vô địch, tự thân vô địch.

Phía sau màn bồi dưỡng gia tộc, tranh bá Chư Thiên Vạn Giới.

Bên trên có Diệp gia bốn vị Tiên Đế cảnh Thủy tổ hoành ép vũ trụ, dưới có Diệp gia tử đệ, người người như rồng cùng thế hệ vô địch.

So gia tộc bối cảnh, ta Diệp gia chư thiên đệ nhất gia tộc bốn vị lão tổ tùy tiện một cái ra, đều có thể trấn áp một cái kỷ nguyên.

So hậu bối, ta có gia tộc hệ thống, gia tộc hậu bối từng cái đều là tuyệt thế yêu nghiệt.

So tự thân, ta có hệ thống, bắt đầu bất tử bất diệt, còn có vô địch lĩnh vực, trọng yếu nhất chính là ta còn rất cẩu, Chư Thiên Vạn Giới, cuộc đời thăng trầm, duy ta Diệp Hưu.

Mới nhất Chương 343: Tội Châu các thế lực lớn đăng tràng

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 325: Bá đạo Diệp Phong () Chương 324: Kinh khủng Diệp Hưu, chấn kinh cấm khu sinh linh () Chương 01: Lão tổ đánh dấu hệ thống () Chương 02: Bất Tử Bất Diệt Cương Thần Thể, Diệp gia tứ đại Thủy tổ truyền thuyết () Chương 03: Tứ tổ hiển linh, đưa đại cơ duyên () Chương 04: Đại Càn Hoàng Triều loạn tượng bắt đầu () Chương 05: Diệp Hưu tổ huấn, khiếp sợ Diệp gia đám người () Chương 06: Hắc Thiên tổ chức, ngày xưa phong vân () Chương 07: Trùng đồng khai thiên địa, từ xưa thế gian không thua trận () Chương 08: Dung hợp trùng đồng () Chương 09: Địa quật () Chương 10: Chặn giết Diệp gia nhị trưởng lão () Chương 11: Một chút diệt sát () Chương 12: Thiên hạ thế cục () Chương 13: Suy tính () Chương 14: Nghịch Lân Kiếm () Chương 15: Đêm mưa huyết chiến () Chương 16: Diệp gia đại thắng, Diệp Hưu uy danh () Chương 17: Ngược sát độc vương () Chương 18: Thu phục Long Hổ bang () Chương 19: Hồn gia () Chương 20: Long phượng ngọc bội, Vân gia hư hư thực thực còn có người sống sót. () Chương 21: Hồn gia tổ địa đánh dấu () Chương 22: Họ Diệp không có một cái tốt () Chương 23: Nguồn gốc () Chương 24: Võ lâm minh chủ Tả Thiên Thu () Chương 25: Nam Cung Bá mưu đồ () Chương 26: Lôi kéo Diệp gia () Chương 27: Lão tài mê Kiếm Tôn () Chương 28: Thần bí mù lòa () Chương 29: Điềm đại hung, Huyết Y Lâu truy sát () Chương 30: Đại chiến, hiểu lầm () Chương 31: Nhân vật phản diện giác ngộ, đánh lén () Chương 32: Áo trắng Kiếm Tôn () Chương 33: Huyết Y Lâu phó lâu chủ, Thanh Giao Ma Vương () Chương 34: Nghịch Lân hiển uy () Chương 35: Sinh Tử cảnh thập trọng đại viên mãn, bất hủ cấp bảo rương () Chương 36: Nhận tổ quy tông () Chương 37: Thiên mệnh một kiếm, Nữ Đế chuyển thế () Chương 38: Minh Điện truyền thuyết () Chương 39: Chư thiên vũ trụ, thần bí lam tinh () Chương 40: La Võng chữ thiên sát thủ, Hắc Vô Thường () Chương 41: Thiên la địa võng, vô khổng bất nhập () Chương 42: Thánh Đan thành, lại đến Kiếm Tiên quán rượu () Chương 43: Vẫn lạc Vương Giả, thôi diễn thiên cơ () Chương 44: Tiến về Tây Vực, vô địch lĩnh vực tới tay () Chương 45: Đại Càn chiến thần, Nam Cung Chiến () Chương 46: Cấu kết với nhau làm việc xấu () Chương 47: Quỷ ảnh hiện () Chương 48: Hoàng Tuyền Quỷ Vương () Chương 49: Dã tâm bừng bừng Minh Nguyệt quận chúa () Chương 50: Giáng lâm tà ma dạy () Chương 51: Thu phục Tà Ma Giáo () Chương 52: Tây Vực đại loạn () Chương 53: Lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, từ bi không độ tự tuyệt người () Chương 54: Thiên đạo giận, Minh Điện cố nhân () Chương 55: Kiếm Ma trảm thiên, năm vực chấn kinh () Chương 56: Cát vàng trời quật () Chương 57: Hư hư thực thực cố nhân, cảm giác quen thuộc () Chương 58: Ma ảnh vs sát thần hư ảnh () Chương 59: Chém giết, bước vào Phong Vương () Chương 60: Vỡ vụn thế giới () Chương 61: Diệp Hưu xuất thủ, ngăn cách thiên đạo ý chí () Chương 62: Tứ hải đấu giá hội () Chương 63: Đại hung, Diệp Hưu phân thân tiến về hoàng thành () Chương 64: Tứ hải phòng đấu giá () Chương 65: Đấu giá bắt đầu, Đế cấp công pháp () Chương 66: Áo đen điện chủ () Chương 67: Phong Vương đan () Chương 68: Đắc thủ, chạy trốn, đại chiến bắt đầu () Chương 69: Phong Vương vẫn lạc () Chương 70: Phong linh đại trận () Chương 71: Huyết tẩy hoàng cung () Chương 72: Nam Cung Hùng chết, Diệp Hưu giáng lâm () Chương 73: Tả Thiên Thu xuất thủ () Chương 74: Một chút diệt sát, Quỷ Vương phá phong () Chương 75: Giao thủ () Chương 76: Miểu sát, hư hư thực thực Phong Hoàng () Chương 77: Nam Cung Chiến chết, thần phục () Chương 78: Kết thúc, chuẩn bị đăng cơ () Chương 79: Thật giả La Võng () Chương 80: Đồ sát quận chúa phủ () Chương 81: Dị tộc Lang Vương () Chương 82: Đại đạo Thiên Tông () Chương 83: Đại Càn khôi phục () Chương 84: Thánh Đan thành () Chương 85: Chiến Vương, Tần đế () Chương 86: Luyện đan công hội ba vị hội trưởng () Chương 87: Hàn Phong chuẩn bị xuất thủ, Thiên Hương lâu () Chương 88: Hồn Ngạo Thiên () Chương 89: Xung đột bắt đầu () Chương 90: Phong Hoàng khí tức () Chương 91: Phong Hoàng đại chiến () Chương 92: Rút đi () Chương 93: Diệp Hưu giảng đạo () Chương 94: Nhiệm vụ hoàn thành, tiến về Đại Đạo Thiên Tông () Chương 95: Tần Đế coi trọng () Chương 96: Dược Tôn () Chương 97: Đại Đạo Thiên Tông quyết định () Chương 98: Hắc Thiên điện chủ () Chương 99: Đồ sát Huyết Sát Tông () Chương 100: Quỷ vực người tới () Chương 101: Chặn giết Bạch Cốt Quỷ Hoàng () Chương 102: Cuồng ngạo Hồn Ngạo Thiên, khiêu chiến Đại Đạo Thiên Tông () Chương 103: Khí vận chi tử đại chiến hắc ám nhân vật phản diện () Chương 104: Đại Đạo Thiên Tông lão tổ hiện thân () Chương 105: Dẫn Thiên Lôi, tạc thiên tông () Chương 106: Thiên đạo rút đi () Chương 107: Thiên ma () Chương 108: Chúng thế lực tiến về Đại Càn () Chương 109: Tập thể tăng lên () Chương 110: Bóng đen binh đoàn () Chương 111: Lập uy () Chương 112: Hắc liên Thánh Hoàng () Chương 113: Chiến Vương xuất thủ () Chương 114: Lên trời đài () Chương 115: Phách lối Hắc Liên Thánh Hoàng () Chương 116: Thanh Sát đến, Hắc Liên chịu thua () Chương 117: Hắc Thiên điện chủ hư ảnh () Chương 118: Đại chiến bắt đầu, trùng đồng hiện () Chương 119: Nguyệt Quang Bảo Hạp, khởi tử hoàn sinh. () Chương 120: Xuất thủ diệt sát () Chương 121: Lâm Bá át chủ bài, Thị Huyết Ma Long () Chương 122: Đại chiến kết thúc, toàn quân bị diệt () Chương 123: Đế vực, Đại Chu đế quốc () Chương 124: Đạo quả () Chương 125: Hắc ám đế huyết () Chương 126: Không trọn vẹn Thánh thể () Chương 127: Đại Càn uy danh, vang vọng trăm quốc chi địa () Chương 128: Lửa giận ngút trời đại đạo tông chủ () Chương 129: Thanh toán () Chương 130: Quỷ dị Nam Cung Minh nguyệt () Chương 131: Kiếm Thần xuất thế () Chương 132: Xung kích Phong Đế () Chương 133: Khuếch trương, phá phân trăm quốc chi địa () Chương 134: Chuẩn bị tiến về Đại Tần () Chương 135: Thăng long đài () Chương 136: Hợp tác, âm mưu () Chương 137: Bách Hiểu Các () Chương 138: Đến Đại Tần () Chương 139: Đế Hoàng đạo quả () Chương 140: Tây Môn Xuy Tuyết lời khuyên () Chương 141: Vũ Hóa Tiên Môn () Chương 142: Vô cùng thần bí thứ nhất thiên kiêu () Chương 143: Thập Tam Thái Bảo () Chương 144: Thiên Thi khách sạn, lão giả thần bí () Chương 146: Thiên kiêu đại hội đến () Chương 147: Thiên kiêu đăng tràng () Chương 147: Thiên kiêu đăng tràng () Chương 148: Thiên Vân Tiên Tử đến, tình địch () Chương 149: Thăng long đại hội cửa thứ nhất () Chương 150: Đại chiến bắt đầu () Chương 151: Hắc ám đế huyết vs viễn cổ huyết mạch () Chương 152: Thăng Long bảng trăm người đứng đầu () Chương 153: Cửa thứ hai bắt đầu () Chương 154: Ban thưởng () Chương 155: Quỷ dị tiên môn () Chương 156: Dị tượng xuất hiện () Chương 157: Thăng long bí cảnh () Chương 158: Màu xanh long trảo () Chương 159: Thánh thể đối Thánh thể, số mệnh quyết đấu () Chương 160: Hồn Ngạo Thiên vs Hùng Chiến () Chương 161: Tiên đàn đối quỷ đao () Chương 162: Thánh thể số mệnh () Chương 163: Rung động Thánh thể đại chiến () Chương 164: Viễn cổ Thần Vương cô đơn () Chương 165: Trời () Chương 166: Thế kỷ quyết đấu () Chương 167: Diệp Huyền vs Lâm Phàm () Chương 168: Cửu Tinh Liên Châu () Chương 169: Nghiền ép, lưỡng bại cụ thương () Chương 170: Thăng Long bảng thứ nhất Diệp Huyền, Chí Tôn động phủ hiện () Chương 171: Chí Tôn hư ảnh () Chương 172: Thanh Long Chí Tôn tam hồn thất phách () Chương 173: Chí Tôn trở về () Chương 174: Thôn Linh đế ảnh () Chương 175: Kiếm Thần phong thái () Chương 176: Chí Tôn rút đi () Chương 177: Hạ màn kết thúc () Chương 178: Mưu đồ trăm quốc chi địa () Chương 179: Thật giả Chí Tôn () Chương 180: Truy sát () Chương 181: Ngay cả đồ mười ba thành, Tần Đế tức giận () Chương 182: Diệp Hưu hư ảnh, rung động () Chương 183: Đạo chủng () Chương 184: Phi thăng đài () Chương 185: Diệp Hưu quyết định () Chương 186: Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc () Chương 187: Tần quốc huyết tính () Chương 188: Thần binh va chạm () Chương 189: Thanh Long Chí Tôn thần niệm () Chương 190: Chiến thần yến người về () Chương 191: Táp Phong Triêm, Vấn Đồ Hàn, ai cùng uống, ai dám cản quan? Yến kích về sai người không trả! () Chương 192: Kinh hiện lão Lục () Chương 193: Bắt chước Hoa Hạ Đại Tần, tu kiến Trường Thành () Chương 194: Thời gian thần tháp () Chương 195: Thực lực tăng vọt Đại Càn () Chương 196: Trời thi Chí Tôn, thiên ma () Chương 197: Thiên địa sắp biến đổi lớn () Chương 198: Nhân quả thần lôi () Chương 199: Loạn thế mở ra () Chương 200: Đông châu biến hóa, Thiên Thi Cổ Địa () Chương 201: Chí Tôn đạo trường xuất hiện () Chương 202: Các phương vân động () Chương 203: Bước vào Thiên Thi Cổ Địa () Chương 204: Quái vật kinh khủng () Chương 205: Kim giáp Thần Thi () Chương 206: Ma kén tằm, đại chiến bắt đầu () Chương 207: Thảm liệt () Chương 208: Thiên Thi Chí Tôn phẫn nộ xuất thủ () Chương 209: Lão Lục xuất thủ, thoát đi Thiên Thi Cổ Địa () Chương 210: Thực lực đột nhiên tăng mạnh Diệp gia () Chương 211: Diệp Hưu cường thế xuất thủ () Chương 212: Vô tình ngược sát, tam giới truyền thuyết () Chương 213: Đại Đạo Thiên Tông hủy diệt () Chương 214: Đông châu loạn () Chương 215: Vô Cực Ma Tông, Hàng Ma Tự () Chương 216: Thế lực khắp nơi đăng tràng () Chương 217: Thần bí lão đầu tại hiện () Chương 218: Ma Tôn hai người cơ duyên () Chương 219: Tru Ma bắt đầu () Chương 220: Nghịch Lân lần nữa hiển uy () Chương 221: Tề tụ Thiên Ma Sơn () Chương 222: Thiên Ma nhất tộc () Chương 223: Làm người tuyệt vọng Thiên Ma
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN