Cửu Phẩm Tiên Lộ Miễn phí

Cửu Phẩm Tiên Lộ

Tác giả:

Thần Thương

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Tiên Hiệp Cổ Đại Dị Giới

Tình trạng:

Full - Chương 1379 

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 5 người đánh giá.

8.8

Đánh giá truyện

8000 năm trước, Tấn Dương đế liên hợp rất nhiều gia tộc tu hành thành lập nên Đại Tấn tiên triều, lập ra chế độ cửu phẩm công chính đem chư tu hành gia tộc phân chia làm cửu phẩm.

Từ đây, tu hành gia tộc cơ hồ lũng đoạn đường tu hành.

Đây là chuyện xưa về một cái hàn môn từng bước quật khởi tu tiên.
----------------------------------------------------------
Cảnh giới: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần

Gia tộc phân chia Cửu phẩm:
1-3 Phẩm thế gia: Nguyên Anh
4-6 Phẩm quận vọng: Kim Đan
7-9 Phẩm huyện hào: Trúc Cơ
Ngoài 9 phẩm hàn môn: Luyện Khí

Mới nhất Chương 1379 : Hoàn tất cảm nghĩ

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 699 : Ngũ Sắc Phật Quang đường tu hành () Chương 698 : Nghe tới Tống Duy Chương, tất cả mọi người là sững sờ. () Chương 1 : Ngũ Hành Pháp Mục () Chương 2 : Hắc Phong Đạo () Chương 3 : Chu Linh Kiếm () Chương 4 : Bí văn () Chương 5 : Mộc Liên hoa () Chương 6 : Gia tộc an bài () Chương 7 : Chuyện xưa () Chương 8 : Vân Chu () Chương 9 : Kinh Châu Vân Mộng () Chương 10 : Ninh Châu () Chương 11 : Biên quân () Chương 12 : Cá chép ngũ sắc () Chương 13 : Động phủ () Chương 14 : Hung thú () Chương 15 : Ngũ Khí Liên Hoa Kinh () Chương 16 : Liên Trì () Chương 17 : Trở về () Chương 18 : Quyết định () Chương 19 : Trúc Cơ tam quan () Chương 20 : Thiên phú linh thuật () Chương 21 : Ngũ Hành Phá Cấm Linh Quang () Chương 22 : Linh khí () Chương 23 : Ngọc giản truyền thừa () Chương 24 : Đột kích () Chương 25 : Phong Hổ Thất Sát () Chương 26 : Bách Thú Tôn gia () Chương 27 : Chém giết () Chương 28 : Nợ máu trả bằng máu () Chương 29 : Bố Y Minh () Chương 30 : Loạn khởi () Chương 31 : Bách Thọ phường () Chương 32 : Thú Hồn sơn () Chương 33 : Bách Thú Hồn () Chương 34 : Tôn gia diệt vong () Chương 35 : Hổ khẩu thâu thực () Chương 36 : Toàn thành đại tác () Chương 37 : Linh Đỉnh bí cảnh () Chương 38 : Phát hiện kinh người () Chương 39 : Cô mẫu thỉnh cầu () Chương 40 : Thiên Niên Thánh Tâm Quả () Chương 41 : Ám lưu dũng động () Chương 42 : Địa Miếu () Chương 43 : Bạo động () Chương 44 : Linh yêu () Chương 45 : Linh Nguyên khoáng () Chương 46 : Muộn một bước () Chương 47 : Cứ điểm () Chương 48 : Ngũ Hành ngọc () Chương 49 : Ngũ Phương Ngũ Nhạc Ngũ Hành Phong Trấn đại trận () Chương 50 : Tam giai bảo phù () Chương 51 : Chiến () Chương 52 : Cày () Chương 53 : Kinh nghiệm truyền thừa () Chương 54 : Thu hoạch cùng mạo hiểm () Chương 55 : Ngũ Nhạc Độc Tôn () Chương 56 : Trúc Cơ hậu kỳ linh yêu () Chương 57 : Hồng Phong lĩnh () Chương 58 : Tử địa () Chương 59 : Quỷ dị quả thụ () Chương 60 : Núi lửa dẫn bạo () Chương 61 : Chiếu cố () Chương 62 : Phản bội () Chương 63 : Bí cảnh kết thúc () Chương 64 : Hắc Kinh Lâm gia () Chương 65 : Lâm Xương Tề tự thuật () Chương 66 : Kim bảng đề danh () Chương 67 : Hàng phẩm () Chương 68 : Tân quyển () Chương 69 : Tộc hội () Chương 70 : Tân nhiệm huyện lệnh () Chương 71 : Huyện học () Chương 72 : Đường sông tuần kiểm () Chương 73 : Phó tu () Chương 74 : Gia tộc trú địa () Chương 75 : Ao sen nở hoa () Chương 76 : Huyện lệnh triệu kiến () Chương 77 : Tuần kiểm tư () Chương 78 : Sóng ngầm cùng đột phá () Chương 79 : Thiên Nhãn Thông () Chương 80 : Đà Xà () Chương 81 : Độ hóa () Chương 82 : Đà long nhất tộc () Chương 83 : Buôn lậu () Chương 84 : Trái cây mỹ vị () Chương 85 : Buôn lậu () Chương 86 : Phong trấn () Chương 87 : Bắt lấy () Chương 88 : Hàng hóa phỏng tay () Chương 89 : Bảo hộ phí () Chương 90 : Khánh yến () Chương 91 : Sau lưng Vương gia () Chương 92 : Huyên náo cùng bình tĩnh () Chương 93 : Thú viên () Chương 94 : Điều tra () Chương 95 : Yêu thú công thành () Chương 96 : Tôn gia mục tiêu () Chương 97 : Lỗ hổng () Chương 98 : Người sống sót của Tôn gia () Chương 99 : Hai mai hạt châu () Chương 100 : Nhị tỷ Trúc Cơ () Chương 101 : Quận thành tin tức () Chương 102 : Pháp khí thăng giai () Chương 103 : Bình thê yến () Chương 104 : Bước đầu tiên tiến vào quận thành () Chương 105 : Ngũ hành chi khí () Chương 106 : Lương viên tuy hảo () Chương 107 : Không phải nơi để ở lâu () Chương 108 : Đại ca Trúc Cơ () Chương 109 : Thủy quỷ () Chương 110 : Hà phỉ () Chương 111 : Tạm lánh mũi nhọn () Chương 112 : Hoài Dương sơn mạch () Chương 113 : Ngươi lừa ta gạt () Chương 114 : Tiến vào cứ điểm () Chương 115 : Yêu hoàng nguyền rủa () Chương 116 : Mục tiêu () Chương 117 : Vạn Thú Luyện Hình đồ () Chương 118 : Hắc Hổ hồn run sợ () Chương 119 : Chân Linh Thiên Đình () Chương 120 : Hồi hương () Chương 121 : Thủy khấu chi hoạn () Chương 122 : Lương Thụy Đồng () Chương 123 : Tân lão thay đổi () Chương 124 : Ngũ tạng Ngũ hành () Chương 125 : Vong ta Lương gia () Chương 126 : Lương Chiêu Quân () Chương 127 : Tiên trảm nhất tướng () Chương 128 : Thiết quốc giả tru () Chương 129 : Đại thắng () Chương 130 : Chợ đen () Chương 131 : Phong tỏa () Chương 132 : Xông trận () Chương 133 : Lựa chọn () Chương 134 : Yêu cùng ma () Chương 135 : Chết chết trốn trốn () Chương 136 : Chợ đen biến cố () Chương 137 : Gia tộc ngoại vi () Chương 138 : Cẩm Y Minh () Chương 139 : Tố giác () Chương 140 : Thí nghiệm () Chương 141 : Yêu thú chân linh () Chương 142 : Truyền thừa trưởng lão trách nhiệm và quyền lực () Chương 143 : Lương gia truyền thừa () Chương 144 : Vân Thủy Lư gia () Chương 145 : Lư gia bồi thường () Chương 146 : Ứng đối phương pháp () Chương 147 : Thủy khấu bái môn () Chương 148 : Huyền Nữ () Chương 149 : Buôn lậu () Chương 150 : 6 năm () Chương 151 : Bát Bảo ngư () Chương 152 : Trúc Cơ trung kỳ () Chương 153 : Địa long xoay người () Chương 154 : Hồng thủy () Chương 155 : Phược long () Chương 156 : Nộ long ngâm () Chương 157 : Tăng lên () Chương 158 : Linh Đỉnh bí cảnh lại mở () Chương 159 : Dược Trần Trương gia () Chương 160 : Lương gia tử đệ () Chương 161 : Sơ khai trương () Chương 162 : Quả lớn chồng chất () Chương 163 : Thu hoạch () Chương 164 : Thực lực bạo tăng () Chương 165 : Khống chế tự thân () Chương 166 : Đại trận có biến () Chương 167 : Đau đầu chữa đầu () Chương 168 : Linh yêu triều () Chương 169 : Phù lục chiến () Chương 170 : Phù hải cùng thủy quang () Chương 171 : Thủ đoạn () Chương 172 : Thông tin () Chương 173 : Tình huống không đúng () Chương 174 : Lui lại chuẩn bị () Chương 175 : Thánh Tâm đan () Chương 176 : Hủy hoại () Chương 177 : Được làm vua thua làm giặc () Chương 178 : Kim Quang phù () Chương 179 : Đan dược () Chương 180 : Phát hiện () Chương 181 : Hỏa Nha () Chương 182 : Từ bỏ () Chương 183 : Nhất tướng công thành vạn cốt khô () Chương 184 : Ma nhiễm () Chương 185 : Sụp đổ () Chương 186 : Cơ hội () Chương 187 : Tụ hợp () Chương 188 : Lên án () Chương 189 : Bức thoái vị () Chương 190 : Trừ ma tiểu đội () Chương 191 : Truy ma () Chương 192 : Bản nguyên chi lực () Chương 193 : Ma Vực Địa Phủ () Chương 194 : Lui không thể lui () Chương 195 : Hủy diệt () Chương 196 : Diệt ma () Chương 197 : Cơ duyên () Chương 198 : Ngũ hành tạo hóa () Chương 199 : Bí cảnh kết thúc () Chương 200 : Ma tai () Chương 201 : Tin tức () Chương 202 : Ủng hộ () Chương 203 : Bát phẩm huyện hào () Chương 204 : Thất phẩm () Chương 205 : Tước phẩm () Chương 206 : Điểm cống hiến () Chương 207 : Huyện úy () Chương 208 : Xin giúp đỡ () Chương 209 : Dưỡng khấu tự trọng () Chương 210 : Xuất binh () Chương 211 : Quỷ vực () Chương 212 : Trình diễn đầu () Chương 213 : Quỷ vật () Chương 214 : Sụp đổ () Chương 215 : Biến cố () Chương 216 : Thuần Dương tinh ngọc () Chương 217 : Một chi đội ngũ khác () Chương 218 : Luận công hành thưởng () Chương 219 : Chia quân () Chương 220 : Hoàng Cừ trang () Chương 221 : Giáo dục () Chương 222 : Bẫy rập () Chương 223 : Hỏa đỉnh
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN