Đạo Giới Thiên Hạ Convert Miễn phí

Đạo Giới Thiên Hạ Convert

Tác giả:

Dạ Hành Nguyệt

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Huyền Huyễn

Tình trạng:

Đang ra - Chương 8003

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 15 người đánh giá.

6.0

Đánh giá truyện

Thần bí trong thôn lạc đi ra thiếu niên thần bí, đạo tâm không có, đạo linh không thấu, đạo thể không thông, lại một lòng cầu đạo, bái nhập Vấn Đạo tông, bước vào một đầu không giống bình thường tu đạo chi lộ!

Cảnh giới:

1. Cơ Sở Tam Cảnh
1.1 Thông Mạch cảnh
1.2 Phúc Địa cảnh
1.3 Động Thiên cảnh

2. Nhập Đạo Tam Cảnh
2.1 Đạo Linh cảnh
2.2 Địa Hộ cảnh
2.3 Thiên Hữu cảnh

3. Vấn Đạo Tam Cảnh
3.1 Đạo Tính cảnh
3.2 Đạo Đài cảnh
3.25 Thiên Nhân Ngũ Kiếp
3.3 Nhân Đạo Đồng Cấu

(Còn nữa.....)

Converter:

Truyện đang ra hơn 4500c (vẫn ra đều), main bá đạo, thông minh, nvp biết suy nghĩ, main sát phạt, quyết đoán, không có tình tiết cẩu huyết. Truyện tốc độ ra chương không phải bàn. Cảm ơn các đạo hữu ghé thăm. Ngày 15 tháng 8 năm 2020 bắt đầu lên chương.

Mới nhất Chương 8003: Lại vào hồn u

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 2919: Chuyển thế một trong () Chương 2920: Còn kém bốn cái () Chương 2921: Thượng sứ hàng lâm () Chương 4368: Thứ một trăm khu () Chương 6904: Thiên Tôn biến mất () Chương 5956: Điên cuồng hành vi () Chương 2842: Lại vào Cửu U () Chương 2922: Phản bội đại nhân () Chương 3727: Năm đạo chỉ ấn () Chương 3728: Ba loại có thể () Chương 3729: Phong Mệnh nhất mạch () Chương 3730: Mẹ của ngươi () Chương 5651: Chèo thuyền tranh tài () Chương 5650: Chứng minh chính mình () Chương 3820: Một nửa đầu phủ () Chương 3821: Rất là trọng yếu () Chương 3983: Có chút sợ hãi () Chương 3981: Cấm địa chân tướng () Chương 5812: Đâu vào đấy () Chương 5811: Cảnh giới là lộ () Chương 5810: Lựa chọn của ngươi () Chương 5809: Đại trận vận chuyển () Chương 4429: Có tác dụng khác () Chương 4428: Có dị tâm () Chương 6979: Duy hắn không thể () Chương 4729: Tiến về Chư Thiên () Chương 4728: Cố nhân đằng sau () Chương 3300: Phù văn Cổ Thú () Chương 3299: Vạn thú phù văn () Chương 4875: Sớm chuẩn bị () Chương 01: Luyện ta làm thuốc () Chương 02: Khinh người quá đáng () Chương 03: Rồng có vảy ngược () Chương 4: Lấy Phàm Chiến Tu () Chương 5: Không Chết Không Thôi () Chương 6: Đây Là Bảo Bối () Chương 7: Sáng Trong Chi Mộng () Chương 8: Vấn Đạo Ngũ Phong () Chương 9: Tam Quan Khảo Hạch () Chương 10: Đạo Hữu Tam Bảo () Chương 11: Có Hoa Không Quả () Chương 12: Song Thông Đạo Thể () Chương 13: Đỉnh Núi Thứ Sáu () Chương 14: Chưa Thỏa Mãn () Chương 15: Thông Mạch Tam Trọng () Chương 16: Nước Chảy Thành Sông () Chương 17: Đạo Ý Là Gì () Chương 18: Cục Đá Hóa Thủy () Chương 19: Hiểu Biết Ý Ta Nghĩ () Chương 20: Làm Viện Thủ () Chương 21: Thanh Quang Lang Quyển () Chương 22: Đặc Biệt Bản Lãnh () Chương 23: Tiến Vào Tàng Thư Các () Chương 24: Tìm Ra Câu Trả Lời () Chương 25: Linh Khí Hóa Hình () Chương 26: Ngày Kiểm Tra Lại () Chương 27: Hai Loại Khả Năng () Chương 28: Giả Truyền Nhiệm Vụ () Chương 29: Đâm Ở Trong Lòng () Chương 30: Đừng Kiểm Tra Nó () Chương 31: Trưởng Lão Phong Chủ () Chương 32: Thi Đấu Nhân Tuyển () Chương 33: Mười Tên Ngoại Môn () Chương 34: Kiên Nhược Bàn Thạch () Chương 35: Nhị Phẩm Pháp Khí () Chương 36: Thôn Dã Mãng Phu () Chương 37: Giàu Đổ Nứt Vách () Chương 38: Nội Môn Đệ Nhất () Chương 39: Khương Vân Sẽ Không () Chương 40: Mơ Hồ Nhân Ảnh () Chương 41: Một Đạo Kiếm Quang () Chương 42: Một Tia Dao Dộng () Chương 43: Thất Giai Trở Xuống () Chương 44: Cũng Không Đơn Giản () Chương 45: Lão Hắc Đại Ca () Chương 46: Có Chút Ý Tứ () Chương 47: Còn Thiếu Rất Nhiều () Chương 48: Ba Đạo Đạo Ý () Chương 49: Cửu Phẩm Tứ Giai () Chương 50: Bình Tĩnh Bình Tĩnh () Chương 51: Ta Không Phải Là Người () Chương 52: Ta Đang Tìm Nồi () Chương 53: Hóa Phức Tạp Thành Đơn Giản () Chương 54: Vân Thiên Vụ Địa () Chương 55: Linh Khí Ngự Vật () Chương 56: Đề Thăng Phẩm Cấp () Chương 57: Cuồn Cuộn Hồng Lưu () Chương 58: Lại Dùng Sức Chút () Chương 59: Người Này Không Tồi () Chương 60: Một Cái Sát Chiêu () Chương 61: Không Thể Coi Thường () Chương 62: Sương Mù Hóa Chỉ () Chương 63: Ngươi Phải Chết () Chương 64: Tàng Phong Lão Tam () Chương 65: Nhiều Người Tức Giận Khó Phạm () Chương 66: Ngang Ngược Không Biết Lý Lẽ () Chương 67: Nhất Chiến Rạng Danh () Chương 68: Sáu Tiếng Chuông Vang Lên () Chương 69: Sơn Hải Đại Hoang () Chương 70: Thông Mạch Thập Trọng () Chương 71: Giới Có Giới Quy () Chương 72: Tam Vấn Tam Đáp () Chương 73: Đường Tại Dưới Chân () Chương 74: Tình Nghĩa Vô Giá () Chương 75: Sương Mù Mù Mịt () Chương 76: Tìm Được Đường () Chương 77: Thiên Nhan Hiện Thế () Chương 78: Không Nên Buông Tha () Chương 79: Mục Đích Chân Chính () Chương 80: Một Phần Lễ Vật () Chương 81: Lôi Cức Thiên Châu () Chương 82: Ngũ Phong Mở Ra () Chương 83: Ẩn Núp Bốn Năm () Chương 84: Kiếm Khí Kiếm Ý () Chương 85: Thật Gặp Quỷ () Chương 86: Thông Mạch Mười Một () Chương 87: Kinh Thế Hãi Tục () Chương 88: Kiếm Ý Hóa Hình () Chương 89: Một Người Một Kiếm () Chương 90: Cảm Ngộ Kiếm Ý () Chương 91: Cường Giả Vi Tôn () Chương 92: Cơ Hội Nhất () Chương 93: Thiên Yêu Bạch Trạch () Chương 94: Tài Cao Mật Lớn () Chương 95: Ta Muốn Giết Người () Chương 96: Bất Luận Cái Gì Nguyện Vọng () Chương 97: Từ Ngươi Bắt Đầu () Chương 98: Có Nên Giết Hay Không () Chương 99: Tử Mẫu Thú Ngọc () Chương 100: Thỉnh Cầu Nhất Chiến () Chương 101: Đạo Thân Sơ Hiện () Chương 102: Vạn Thú Tề Hạ () Chương 103: Hiên Viên Độc Phát () Chương 104: Một Người Duy Nhất () Chương 105: Đạo Ngoại Đệ Tử () Chương 106: Nhân Gian Chi Đạo () Chương 107: Hiểu Cũng Không Hiểu () Chương 108: Luyện Yêu La Gia () Chương 109: Thành Tựu Đại Đạo () Chương 110: Vấn Đạo Đóng Tông () Chương 111: Nam Tinh Chi Thành () Chương 112: Tự Nhiên Cứu Người () Chương 113: Xếp Hàng Chữa Bệnh () Chương 114: Nhị Phẩm Đan Bội () Chương 115: Giả Danh Lừa Bịp () Chương 116: Ta Và Ngươi So () Chương 117: Lại Đấu Một Lần () Chương 118: Sai Hoàn Toàn () Chương 119: Khí Trời Không Tệ () Chương 120: Lang Băm Giết Người () Chương 121: Cầu Không Được Khổ () Chương 122: Ngươi Săn Thú Sao () Chương 123: Hủy Thi Diệt Tích () Chương 124: La Gia Thiếu Chủ () Chương 125: Thiếu Chủ Tác Thành () Chương 126: Tiêu Trừ Vô Hình () Chương 127: Dịch Hình Chi Thuật (ác Ma Quả Thực 200 Tăng Thêm) () Chương 128: Đãi Ngộ Đặc Biệt () Chương 129: An Bài Tỷ Thí () Chương 130: Hóa Yêu Chi Lực () Chương 131: Bát Thành Chi Yêu () Chương 132: Liều Lớn () Chương 133: Luyện Yêu Chín Thuật () Chương 134: Lôi Đình Đạo Thân () Chương 135: Sinh Tử Yêu Ấn () Chương 136: La Gia Nội Tình () Chương 137: Ba Vị Dược Sư () Chương 138: Nhân Họa Đắc Phúc () Chương 139: Đúng Mực () Chương 140: Thiên Nhãn Linh Yêu () Chương 141: Trước Tiên Có Sư Môn (cảm Giác Cảm Tạ Các Huynh Đệ Tỷ Muội Giải Phong Tăng Thêm) () Chương 142: Kim Cương Yêu Viên () Chương 143: Nhát Gan Hèn Yếu () Chương 144: Rạng Danh Chi Chiến () Chương 145: Ta Không Giải Được () Chương 146: Nửa Đoạn Sừng Thú () Chương 147: Phong Yêu Đạo Giản () Chương 148: Khảo Thí Phương Thức (vì Thi Vào Trường Cao Đẳng Tăng Thêm) () Chương 149: Thiên Tư Trung Bình () Chương 150: Ngươi Đánh Cuộc Hay Không () Chương 151: Vô Cùng Kì Diệu () Chương 152: Lai Lịch Bất Minh () Chương 153: Chân Thực Tướng Mạo () Chương 154: Y Giả Nhân Tâm () Chương 155: Không Từ Mà Biệt () Chương 156: Thân Hãm Vào Huyễn Trận () Chương 157: Chiếm Thượng Phong () Chương 158: Yêu Nhãn Sơ Khai () Chương 159: Lôi Đình Phục Yêu () Chương 160: Vượt Qua Khoảng Cách () Chương 161: Túi Giấu Yêu () Chương 162: Đều Là Người Tốt () Chương 163: Bắt Đầu Chém Giết () Chương 164: Ánh Kiếm Tấm Lụa () Chương 165: Bảo Hộ Khương Vân () Chương 166: Mở Luyện Yêu Giới () Chương 167: Yêu Khí Hòa Hợp () Chương 168: Chuyên Trị Khó Chịu () Chương 169: Đạo Thú Đạo Yêu () Chương 170: Đạo Thân Thứ Ba () Chương 171: Yêu Chủng Chi Thuật () Chương 172: Dã Tâm Không Nhỏ () Chương 173: Sương Thế Giới () Chương 174: Đạo Yêu Chi Linh () Chương 175: Giới Trong Thuộc Về Giới () Chương 176: Vết Thương Phong Ấn () Chương 177: Đạo Yêu Hồn Thiên () Chương 178: Bắc Sơn Thuộc Về Châu () Chương 179: Màu Trắng Nữ Tử () Chương 180: Nguy Hiểm Đã Tới () Chương 181: Ta Thay Hắn Đánh () Chương 182: Luyện Làm Hữu Dụng (quả Thực 200 Tăng Thêm) () Chương 183: Đi Tới Tuyết Tộc () Chương 184: Tình Cảnh Này () Chương 185: Câu Được Cá Lớn () Chương 186: Tuyết Tộc A Công () Chương 187: Cố Hương Khó Rời () Chương 188: Luyện Chế Đan Dược () Chương 189: Tam Lôi Đan Kiếp () Chương 190: Hành Vi Phá Của () Chương 191: Tầng Nước Thứ Ba () Chương 192: Không Hợp Thích Lắm () Chương 193: Thổ Lộ Nỗi Lòng () Chương 194: Chuẩn Bị Chiến Đấu () Chương 195: Xuất Quỷ Nhập Thần
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN