Đạo Quân, Từ Bồng Lai Trúc Cơ Bắt Đầu Miễn phí

Đạo Quân, Từ Bồng Lai Trúc Cơ Bắt Đầu

Tác giả:

Lâm Uyên Kim Thiên Nhất Định Canh

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Tiên Hiệp

Tình trạng:

Đang ra - Chương 455

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 2 người đánh giá.

4.5

Đánh giá truyện

Phong khởi sơn hà cảnh, kiếp động Cửu Tiêu Thiên.

Giang Sinh giáng sinh sơn hà đại giới, nhập đạo tông Bồng Lai, tám tuổi hứa đạo, bốn năm thức văn, sáu năm xuân thu đã Thiên Đạo Trúc Cơ, đúng lúc gặp đại kiếp sắp nổi, phong vân hội tụ.

Hội tứ phương thiên kiêu, chém võng lượng Quỷ Thần, đạp vào con đường trường sinh, Đạo Quân đã ở dưới chân.

Là viết: Hứa Đạo Bồng Lai Các, xưng tôn thượng Thanh Thiên.

------------

Quyển 1: Đông Quận rút kiếm trảm yêu thần (Chương 1 - Chương 61)

Quyển 2: Minh tâm kiến tính kết Kim Đan (Chương 62 - Chương 115)

Quyển 3: Bỗng nhiên thông suốt kim tỏa tẩu giao long

Quyển 4: Vạn năm kiếp số ngự phong khởi
Mới nhất Chương 455: Thượng Dương Đạo Quân nói Thái Thượng Động Chân Minh Tính Chính Pháp Huyền Kinh diệu điển

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1: Đạo nhân mưa gió miếu sơn thần () Chương 2: Miếu có ác hổ ăn thịt người tâm () Chương 3: Trảm yêu cuồng phong dạ vũ gian () Chương 4: Trong núi thanh nhã thành đạo trận () Chương 5: Giường nằm chi bên cạnh có hà thần () Chương 6: Tựa như khôi lỗi là huyện tôn () Chương 7: Thỉnh tiên cần thành tâm ý () Chương 8: Nghèo hèn khó cầu Tây Thiên Kinh () Chương 9: Thanh Bình Sơn bên trong có Tiên Nhân () Chương 10: Hoa Hồng Quả dùng lễ mời Cao Công () Chương 11: Đạo sĩ rời núi, quần hùng hội tụ () Chương 12: Khí áp cả sảnh đường, hạc giữa bầy gà () Chương 13: Cử trọng nhược khinh, chấn nhiếp đám người () Chương 14: Các phương trù tính, phong khởi thanh sơn () Chương 15: Tà tu thủ đoạn, yếm thắng chi thuật () Chương 16: Huyện thành khốn cục, ẩn thế Giang Sinh () Chương 17: Mọi việc phân loạn, lo sợ không đâu () Chương 18: Khách không mời mà đến, Đông Quận Bát Lang () Chương 19: Tà tu hung lệ, Tử Phủ át chủ bài () Chương 20: Liệt hỏa Hóa Long, kiếm trảm đàn sói () Chương 21: Phàm tục tâm tính, Minh An bái sư () Chương 22: Bát Lang thân tử, tà tu kinh hoảng () Chương 23: Uy hiếp võng lượng, một lời ép thành () Chương 24: Đại tế gần, phong ba dần dần lên () Chương 25: Linh cơ ẩn phát, phúc địa thanh bình () Chương 26: Tham người cơ duyên, Không Hư nảy lòng tham () Chương 27: Bảo hổ lột da, hà thần giấy lụa () Chương 28: Lòng người dần dần loạn, võng lượng nhảy múa () Chương 29: Tên đã trên dây, không phát không được () Chương 30: Thái Bình hà thần, đại tế sắp nổi () Chương 31: Các phương tính toán, đồng mưu thanh sơn () Chương 32: Hà thần làm dữ, Thủy Yêm Lục Trấn () Chương 33: Bần đạo Giang Sinh, mời Hà thần chịu chết () Chương 34: Một kiếm đoạn không, đấu pháp hà thần () Chương 35: Nghịch phạt Tử Phủ, kiếm trảm yêu ma () Chương 36: Tam đại tông môn, bát đại thế gia () Chương 37: Đông Quận Quận Thành, kiếm tiền phường thị () Chương 38: Danh chấn Đông Quận là Giang Sinh () Chương 39: Đầu tư Tiềm Long ám giao hảo () Chương 40: Tiềm cư u sơn, thanh chấn Đông Quận () Chương 41: Đại địch ở bên, Kim Đan hà thần ( cầu cất giữ cầu nguyệt phiếu cầu đuổi đọc ) () Chương 42: Bế quan ẩn thế, Trúc Cơ hậu kỳ () Chương 43: Thanh Hồ bộ tộc, Bích Ngọc Thanh Liên () Chương 44: Tiền nhân di phủ, Hỏa Xà Hắc Hoán () Chương 45: Du xà hóa Giao, kiếp số từ trước đến nay () Chương 46: Chém giết yêu xà, tọa trấn động phủ () Chương 47: Giới Huyện có bảo, lời đồn đại nổi lên bốn phía () Chương 48: Hỗn loạn phiên đến, thanh tịnh khó tìm () Chương 49: Thanh Liên nở rộ, khách không mời mà đến () Chương 50: Một người một kiếm, quần tu táng đảm () Chương 51: Thanh Liên Đan Thành, trù tính Tử Phủ () Chương 52: Mở Tử Phủ, Nhược Thủy Chi Kiếm () Chương 53: Chuyện cũ trước kia, hà thần chi mê () Chương 54: Ngàn vạn hỗn loạn, một kiếm chém chi () Chương 55: Đoạn nó nanh vuốt, kéo nó vũ dực ( cầu cất giữ cầu nguyệt phiếu cầu đề cử ) () Chương 56: Tôn Xương lộ diện, đấu pháp Kim Đan () Chương 57: Kiếm như trường hồng, Tôn Xương chết () Chương 58: Cổ quái pho tượng, Đạo Tông Bồng Lai () Chương 59: Tứ giai bảo lộc, trở về Thanh Châu () Chương 60: Tiềm cư tu hành, cố nhân tới thăm () Chương 61: Ngụy quốc Thanh Dương, nữ tu Mộ Thiền () Chương 62: Thật giả di phủ, thợ săn con mồi () Chương 63: Thiên Trọng Sơn Cốc, mê vụ tung tích địch () Chương 64: Trời xui đất khiến, không lưu tình chút nào () Chương 65: Ma gia tâm tư, Bách Nhãn Tri Chu () Chương 66: Sơn cốc u đàm, Thủy Hỏa bí cảnh () Chương 67: Dung Hỏa chi địa, Hỏa Linh Chi Vương () Chương 68: Phân lấy linh châu, mưu đồ Ma gia () Chương 69: Phát cái đơn chương, cùng đoàn người tâm sự () Chương 70: Không thể nhịn được nữa, tiếp tục lại nhịn () Chương 71: Tử Phủ chiến Kim Đan? Chê cười () Chương 72: Thủy hỏa giao tế, chém ngược Kim Đan () Chương 73: Ngày mùa thu hoạch thời tiết vẽ ngày mùa, nhàn hạ thoải mái tô lại sơn thủy () Chương 74: Tiên phàm khác nhau, trần duyên cần đoạn () Chương 75: Giới vực tân bí, vạn năm kiếp số () Chương 76: Lên giá cảm nghĩ () Chương 77: Hướng bắc mà đi, kiếp tu chặn đường () Chương 78: Nguy nga Trịnh Đô, công tử Cảnh Ngọc () Chương 79: Thanh Trì tiểu tụ, thiên kiêu đấu pháp () Chương 80: Kim Đan dòng dõi, quần anh hội tụ () Chương 81: Công tử như ngọc, cử thế vô song () Chương 82: Đông Hải Long Cung, Sở Quốc ba họ () Chương 83: Tứ phương đều tới, diễn võ thịnh hội () Chương 84: Cố nhân đắc thắng, Tử Phủ đọ sức () Chương 85: Tam quốc giao đấu, kiếm thuật thiên kiêu () Chương 86: Phân quang hóa ảnh, diễm kinh tứ tọa () Chương 87: Kích pháp kinh lôi, kiếm quang nhược thủy () Chương 88: Giang Sinh là Bồng Lai Giang Sinh, không phải Trịnh Quốc Giang Sinh () Chương 89: Đông Vực đại châu thiên, là Bồng Lai thiên () Chương 90: Phá vỡ vân chướng thanh quang hiện, chợt thấy đã qua Vạn Trọng Sơn () Chương 91: Thanh y tiêu dao du dương sơn () Chương 92: Ngọc Dương Sơn trừ yêu ký () Chương 93: Lập hạ, đấu pháp Ngọc Dương Sơn đỉnh () Chương 94: Linh Kiếm Tông tuyệt học, Thiên Huyễn linh hoạt kiếm () Chương 95: Bần đạo để cho ngươi ba chiêu () Chương 96: Một kiếm đi về đông kinh hồng ảnh, đạo nhân đi tây phương Ung Hoa Thành () Chương 97: Phàm kiếm chỉ cảnh, mười bước một giết () Chương 98: Bần đạo đến từ Bồng Lai Tông () Chương 99: Đều có duyên phận kết cục đi () Chương 100: Không cần quan tâm người khác mọi loại thuật pháp () Chương 101: Vạn vật sinh linh, sơ đều là lương thiện () Chương 102: Chiêu Bình quận chúa, Lâm Phàm tình kiếp () Chương 103: Vài năm xuân thu, Tử Phủ hậu kỳ () Chương 104: Đi về phía tây 10 vạn dặm, Vân Mộng đập vào mắt đến () Chương 105: Hỏa luyện ở trên đảo gặp tai kiếp tu () Chương 106: Địa Sát khó tìm, bước đi liên tục khó khăn () Chương 107: Trầm Đảo Yến Sơn, âm trầm quỷ vực () Chương 108: Hắc Sơn chủ phong, chân nhân chỗ ở () Chương 109: Huyết Dong Ma Thụ, đỉnh núi ma quật () Chương 110: Xiêu vẹo kiếm quang phân yêu ma, ly hương năm năm hồi Thanh Sơn () Chương 111: Sơn hà giới bí, thiên mệnh kiếp số () Chương 112: Đạo nhân thừa hạc đi, độc tọa lạc hà gian () Chương 113: Trong lửa mới có thể trồng Kim Liên () Chương 114: Một hạt Kim Đan nuốt vào bụng () Chương 115: Bắt đầu biết mệnh ta không do trời () Chương 116: Bồng Lai có ngọn núi viết Vân Trúc () Chương 117: Đạo Tàng Các bên trong gặp chân kinh () Chương 118: Chân truyền tới chơi, luận đạo diễn pháp () Chương 119: Bản mệnh pháp bảo, Linh Kiếm Thanh Bình () Chương 120: Lâm Phàm Kết Đan, đại điển sắp tới () Chương 121: Bồng Lai chân truyền đại điển () Chương 122: Đan trình long hổ kết thượng phẩm, Ngọc Thư Kim Sách lưu ta tên () Chương 123: vân chu pháp giá, trung vực lục địa () Chương 124: Phương tây tịnh thổ, thần túc Quảng Tuệ () Chương 125: Thanh Hoa chân truyền, đấu pháp tiểu hội () Chương 126: Kim Đan điển lễ, các phương đấu pháp () Chương 127: Huyền môn đạo pháp, Thích gia thủ đoạn () Chương 128: Bồng Lai không thể thua không dậy nổi () Chương 129: Phong sinh thủy khởi trảm thiên long () Chương 130: Một bước kém từng bước kém, tán tu tu hành sao mà gian () Chương 131: Thiên mệnh tại thân Lâm Vân Hiên () Chương 132: Luyện đến pháp chung phân ba tòa, cương phong liệt hỏa cùng lôi đình () Chương 133: Du lịch giới khác, phong khởi Địa Huyền () Chương 134: Địa Huyền giới, Bảo Tượng Quốc () Chương 135: Thần tiên thủ đoạn, biệt viện cổ quái () Chương 136: Hết thảy đều là duyên phận () Chương 137: A Ma Kha Đảo Luyện Thiên Ma Pháp () Chương 138: Bần đạo Ngọc Thần, là cái ác khách () Chương 139: () Chương 140: Tung gạch nhử ngọc, hiện tung tích địch () Chương 141: Kiếm trảm Ngân Lang, đấu pháp nữ tu () Chương 142: Phong Nguyệt tìm tới nhập Thương Châu () Chương 143: Mã đầu thạch tượng, Địa Huyền bí ẩn () Chương 144: Tuyệt Địa Thiên Thông, Giang Sinh mưu đồ () Chương 145: Nhất giới là bàn, Cửu Châu là cờ () Chương 146: Ngọc Thần Đạo Nhân, phi kiếm Vô Song () Chương 147: Minh Quang Tự, Thánh Nữ Bạch Hà () Chương 148: Bạch Hà cư sĩ Bạch đồng nữ, Giang Sinh Ngọc Thần pháp đạo nhân () Chương 149: Nam mô Ma Kha độ thế cái kia Phổ Xá Tôn Giả () Chương 150: Quyết chiến Tượng Châu sinh ám thủ () Chương 151: Phong Nguyệt? Tinh Nguyệt? () Chương 152: Địa Huyền bên trong, Thương Châu Thiên Trụ () Chương 153: Không trọc chúng Diệu Thiên Ma Quân () Chương 154: Kim Đan chi hội, Địa Huyền tương lai () Chương 155: Địa Huyền phi thăng, đại giới sơn hà () Chương 156: Thiên kiêu nhiều lần ra, cố nhân rời đi () Chương 157: Trăm năm đã tới, Bồng Lai chiêu tân () Chương 158: Bồng Lai pháp hội, ngọa hổ tàng long () Chương 159: Nhân duyên tế hội, người mới nhập môn ( bổ canh, cầu nguyệt phiếu ) () Chương 160: Nhập môn điển lễ, tiên gia Bồng Lai () Chương 161: Giảng bài giải hoặc, thu đồ đệ, về núi () Chương 162: Phân thân quy sơn hà, Nam Hải có hỉ yến () Chương 163: Thủy Tinh Long Cung, tiệc mừng sinh biến () Chương 164: thanh sơn cố nhân, Bạch Cốt Đạo Binh () Chương 165: Thanh Minh Chân Quân, Vẫn Nguyệt Chân Nhân () Chương 166: Sơn hà giới ngoại, huyền nguyên đấu pháp () Chương 167: Nam Hải Lục Điện, Chiêu Minh Thái Tử () Chương 168: Diễn Tinh Chân Quân () Chương 169: Địa Huyền nhập sơn hà, Giang Sinh phó dạ yến () Chương 170: Trương Tình tranh mệnh, kiếp số dần dần lên () Chương 171: Tuyền Mặc chi uyên, thiên lạc Thần Phủ () Chương 172: Thần Quân di phủ, Thiên Cơ Nhan cười () Chương 173: Ngọc tượng thần binh, thần túc Quảng Tuệ () Chương 174: Nam vực, thiên lạc Minh Dục Thần Quân () Chương 175: Vẫn Nguyệt mưu đồ, Chiêu Nguyên Động Phủ () Chương 176: Vạn thọ còn không chết () Chương 177: Di phủ tuyệt cảnh, Thần Đạo Chiêu Nguyên () Chương 178: Kiếp khí vào đầu nên cướp () Chương 179: Vẫn Nguyệt ứng kiếp () Chương 180: Kiếp số diễn hóa, tứ phương phong động () Chương 181: Đại tranh chi thế, long xà khởi lục () Chương 182: Quỷ Vương Sơn, Thiên Lang Lĩnh () Chương 183: Nguyên Anh đại yêu, khai sơn Thanh Ngưu Vương () Chương 184: Ngưu Vương đại lực phá vỡ phong nhạc, đạo nhân kiếm khí khai sơn hà () Chương 185: Bắc hành, Đại Đường () Chương 186: Mới nam đạo, Phương Châu Thành, Tô Thị Nữ () Chương 187: Tân Nam Hoàng Gia, liên quân ám thủ () Chương 188: Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau () Chương 189: Tung gạch nhử ngọc, ai là mồi ăn? () Chương 190: Đại Đường, Lý Nghiên () Chương 191: Trăm phương ngàn kế, ý tại Hoàng gia () Chương 192: Ngọc Thần Đạo Nhân nhập Tân Nam () Chương 193: Mai hương dẫn từ khôi tia pháp () Chương 194: Thiên Thanh Bảo Ngọc Địa Thai Thạch () Chương 195: Nhân quả báo ứng Hoàng thị kiếp () Chương 196: Song quyền nan địch tứ phương thủ () Chương 197: Băng Long trấn sát kiếm phá kiếp () Chương 198: Tân Nam tình thế hỗn loạn thiên hạ động () Chương 199: Phong thuỷ lôi hỏa bất tương dung () Chương 200: Phong thuỷ bói toán Thiên Tinh Tử () Chương 201: Diễn toán bị quẻ tượng mê () Chương 202: Kiếp khởi Trường An Đường Hoàng khốn () Chương 203: Thiên cơ hỗn độn khó phân minh () Chương 204: Đâm lao phải theo lao không phải bản tính () Chương 205: Bói toán linh cơ phân cao thấp () Chương 206: Xem sao mới biết thiên ý sâu () Chương 207: Nam Minh Lưu Hỏa có cơ duyên () Chương 208: Thiên Tiệm Thứu Lĩnh có mê tung () Chương 209: Tịnh thổ duyên tại vô sinh () Chương 210: Vô sinh trấn ngục hóa Minh Vương () Chương 211: Chân nhân cũng có lòng từ bi () Chương 212: Minh Vương Luân chuyển trợ vãng sinh, huyền môn cũng có Độ Nhân Kinh () Chương 213: Đấu pháp Thiên Long Diễn Phong Thuỷ () Chương 214: Hoàng Tuyền thăm thẳm thông Địa Phủ () Chương 215: U hồn trường cư Uổng Tử Thành () Chương 216: Âm phong có quân viết Diêm La () Chương 217: Lòng tham không đáy () Chương 218: Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng () Chương 219: Diêm La Thiên Tử tọa Minh Đường () Chương 220: Đông Vực thương khung tinh thần hiện () Chương 221: Bồng Lai có quân viết Ngọc Minh () Chương 222: Minh Vương cũng có thể phật nhập đạo () Chương 223: Tê Hà Sơn Trung ngộ huyền pháp () Chương 224: Phong Lôi Thủy Hỏa Diễn Nguyên Kinh () Chương 225: Pháp hội lưu hoa định thành tiên
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN