Đấu Gạo Tiên Duyên Miễn phí

Đấu Gạo Tiên Duyên

Tác giả:

Năng Ưu Tư Đặc

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Tiên Hiệp Hệ Thống Dị Giới Xuyên Không

Tình trạng:

Full - Chương 1570 Đại kết cục

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Chập long động trung tiên nhân miên, một miên vừa tỉnh Cửu Trọng Thiên. Phương giác đan sa đến tam vị, lại thấy duyên thủy ngân đã bảy luyện. Nước lửa tương tế lô đỉnh công, âm dương giao hội tạo hóa điên. Sơn ngoại chợt truyền long hổ thanh, không người biết ta là chân tiên. Đây là một cái tùy thân mang theo nửa đấu gạo, xuyên qua dị giới tu tiên chuyện xưa.
Mới nhất Chương 1570 Đại kết cục

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1 vào thành mua sắm () Chương 2 mua con gà () Chương 3 Ăn cơm () Chương 4 kim kê () Chương 5 nửa đấu gạo () Chương 6 kim kê cái cọc () Chương 7 cường thân tráng khí thế () Chương 8 Ác cái vượt ngục () Chương 9 súc mặt chi pháp () Chương 10 khoái ý giết người () Chương 11 súc sinh đạo () Chương 12 vào thành nghe ngóng () Chương 13 hoàng bạch () Chương 14 Ăn chay cùng đạo bào () Chương 15 bổ nhào về phía trước một trảo mổ một cái () Chương 16 tu miếu hoang () Chương 17 lãng bà bà () Chương 18 Ác nhân liên thủ () Chương 19 cay độc thủ đoạn () Chương 20 mai phục () Chương 21 mặt người dạ thú () Chương 22 Đậu binh () Chương 23 kê minh tự () Chương 24 xung đột () Chương 25 hợp thuốc () Chương 26 Đấu bách độc () Chương 27 mời () Chương 28 vô điều kiện cung ứng () Chương 29 thiên thu xã () Chương 30 Ăn cơm () Chương 31 phúc bảo () Chương 32 thực khí pháp () Chương 33 rời nhà () Chương 34 tránh mưa kỳ ngộ () Chương 35 quỷ dị yến hội () Chương 36 xung đột () Chương 37 thiến nữ u hồn () Chương 38 hổ tướng công () Chương 39 giết yêu () Chương 40 kết thúc công việc () Chương 41 mỗi người đi một ngả () Chương 42 trước kia chuyện cũ () Chương 43 tàn khốc chân tướng () Chương 44 chúng sinh tất cả đắng () Chương 45 kỳ quặc () Chương 46 thạch tăng () Chương 47 mời trở về trang () Chương 48 thi vòng đầu độ hóa () Chương 49 tế tổ () Chương 50 cái gọi là ‘ long thần ’ () Chương 51 tế đàn lai lịch () Chương 52 thiên cương pháp đàn () Chương 53 tam đấu gạo () Chương 54 Đường về nhàn hạ () Chương 55 xuống nước () Chương 56 Đường sông kinh hồn () Chương 57 chân tướng () Chương 58 Đấu tư thương buôn muối () Chương 59 liên thủ () Chương 60 tình huống dần dần không đối với () Chương 61 nguyên lai là ngươi () Chương 62 tuyệt địa phản kích () Chương 63 ban thưởng phù () Chương 64 Đan hỏa lôi châu () Chương 65 giải độc () Chương 66 khoa học luyện đan () Chương 67 luyện khí đan () Chương 68 cảm giác nguy cơ () Chương 69 lấy tay chuẩn bị () Chương 70 diệu nhân () Chương 71 kết giao () Chương 72 ngủ đông () Chương 73 lão tăng quét rác () Chương 74 thường ngày () Chương 75 trừ tà () Chương 76 Đến nhà () Chương 77 trạng thái quỷ dị () Chương 78 múa rối () Chương 79 khỉ địch () Chương 80 quyết định () Chương 81 mai viên thi pháp () Chương 82 cách không đấu pháp () Chương 83 sư huynh đệ tụ họp () Chương 84 trước kia cùng bây giờ () Chương 85 chấp mê bất ngộ () Chương 86 có một không hai () Chương 87 thu hoạch () Chương 88 dược sư điện () Chương 89 hỗ trợ () Chương 90 cổ vương châu () Chương 91 Đông đi xuân đến () Chương 92 cao tăng () Chương 93 khảo giáo bài tập () Chương 94 cam làm tay súng () Chương 95 chụp () Chương 96 lưu ly vô cấu nhất niệm không bụi () Chương 97 chào từ biệt () Chương 98 nghe tin bất ngờ chém đầu () Chương 99 yêu nhân () Chương 100 chém đầu () Chương 101 tu hú chiếm tổ chim khách () Chương 102 gặp lại () Chương 103 này quan nhi không chân chính () Chương 104 Độc trùng triều () Chương 105 lên khung cảm nghĩ () Chương 106 kinh biến () Chương 107 thanh trừ độc trùng () Chương 108 Đại kim bào cùng tầng hai () Chương 109 xoay tiền () Chương 110 khua chiêng gõ trống () Chương 111 trùng dương đại trận () Chương 112 lên pháp đàn () Chương 113 pháp khí bố trí () Chương 114 nguy cơ tới () Chương 115 Địch nhân đánh tới () Chương 116 bài luận giao phong () Chương 117 trước tiên đổi một đứa con () Chương 118 cuồng bạo va chạm () Chương 119 có thể tính nhìn thấy ngươi () Chương 120 công thủ () Chương 121 bẻ gãy nghiền nát () Chương 122 kịch đấu () Chương 123 nửa bộ dịch quỷ sách () Chương 124 công tâm chiến () Chương 125 kết thúc () Chương 126 hảo hữu tương kiến 1/5 () Chương 127 dư ba 2/5 () Chương 128 dư ba 3/5 () Chương 129 dư ba 4/5 () Chương 130 thoải mái sinh hoạt 5/5 () Chương 131 thiếu nữ 1/5 () Chương 132 huyện lệnh có quỷ 2/5 () Chương 133 phá tà thuật 3/5 () Chương 134 hiểu lầm rồi () Chương 135 khó đối phó 5/5 () Chương 136 chuộc về cổ vương châu () Chương 137 tiểu quỷ vận tài () Chương 138 yểm trấn () Chương 139 Đường tắt hắc điếm () Chương 140 học trải qua () Chương 141 ngưu quỷ cản đường () Chương 142 cường đại mà xảo trá () Chương 143 ngự sinh hồn () Chương 144 Độ hóa () Chương 145 phương đấu trấn sơn hà ở đây () Chương 146 dìm chết trẻ sơ sinh bờ sông () Chương 147 tam đại tập tục xấu () Chương 148 bản tâm thành tựu () Chương 149 kết thúc công việc () Chương 150 kết thúc công việc () Chương 151 kết thúc công việc () Chương 152 phục binh ba trăm () Chương 153 chiến trận giao phong () Chương 154 một kiếm () Chương 155 nghiệt tiền () Chương 156 ngự sử () Chương 157 thanh phù () Chương 158 tìm được () Chương 159 tới cửa () Chương 160 nhẹ ảnh tiền () Chương 161 thụ lí () Chương 162 tiêu nhạc sĩ () Chương 163 duyên từ mét đấu () Chương 164 ném đá giấu tay () Chương 165 lập chí () Chương 166 chải vuốt () Chương 167 mới huyện lệnh () Chương 168 Đột phát dị biến () Chương 169 năm thông thần () Chương 170 tà thần hại người () Chương 171 thi pháp () Chương 172 tru sát () Chương 173 núi cao còn có núi cao hơn () Chương 174 thức tỉnh cùng quyết định () Chương 175 hủy đi miếu () Chương 176 dời núi () Chương 177 mở năm miếu tế lục thần () Chương 178 tâm hỏa chu tước dạ dày thổ đằng xà () Chương 179 mời () Chương 180 hoàng sơn ẩn tu () Chương 181 hoàng sơn ẩn tu () Chương 182 lan lăng đại hán () Chương 183 vai chọn nhật nguyệt một gánh giang sơn () Chương 184 la hán đinh đấu pháp () Chương 185 hồ tăng dã man () Chương 186 cây khô trích hoa () Chương 187 Đông hải câu ngao sáu xà tiềm hành () Chương 188 một thắng một thua () Chương 189 tùng trúc tái chiến () Chương 190 tám công núi ẩn sĩ () Chương 191 bát phương bất động thảo mộc giai binh () Chương 192 cuối cùng một hồi () Chương 193 hiệp () Chương 194 thục trung kiếm tiên phỏng đoán () Chương 195 lợi hại () Chương 196 sau lưng coi trọng () Chương 197 mua bán () Chương 198 rời đi () Chương 199 yết bài () Chương 200 gà gáy miếu () Chương 201 Đâm tinh bộ người tới () Chương 202 lão quy cõng quan tài bạch cốt gõ cửa () Chương 203 thất tinh lấy mạng () Chương 204 chặt đầu cổ () Chương 205 gà đại sư cố nhân sau đó () Chương 206 miêu cương thần kê trại () Chương 207 tu luyện đột phá () Chương 208 kỳ liệt gửi thư () Chương 209 tiến đánh thiên thu xã () Chương 210 Đi cả ngày lẫn đêm () Chương 211 thủy tặc () Chương 212 giết người trừ yêu () Chương 213 thiên trì sơn phía dưới () Chương 214 gặp gỡ () Chương 215 giúp đỡ kịp thời () Chương 216 bình minh () Chương 217 Đánh tan () Chương 218 quét sạch () Chương 219 súng đạn đấu () Chương 220 thất lạc () Chương 221 Đạo gia tử đệ () Chương 222 pháp sư tranh đấu () Chương 223 chật vật chạy trốn () Chương 224 phẫn nộ sát () Chương 225 Đấu trí đấu dũng
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN