Đế Bá Miễn phí

Đế Bá

Tác giả:

Yếm Bút Tiêu Sinh

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Huyền Huyễn

Tình trạng:

Tạm ngưng - Chương 5517

Loại truyện:

Dịch

Đánh giá

Đã có 1746 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Ngàn vạn năm trước, Lý Thất Dạ trồng xuống một cây Thúy Trúc.

Tám trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ nuôi một đầu cá chép.

Năm trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ thu dưỡng một cái tiểu cô nương.

... ... ... ... ...

Hôm nay, Lý Thất Dạ tỉnh lại sau giấc ngủ, Thúy Trúc tu luyện thành thần linh, cá chép hóa thành Kim Long, tiểu cô nương trở thành Cửu Giới Nữ Đế.

Đây là cố sự về một tiểu tử bất tử Nhân tộc dưỡng thành Yêu Thần, dưỡng thành Tiên thú, dưỡng thành Nữ Đế...
Mới nhất Chương 5517: Một kiếm phá giải

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Quyển 1: Diêm Vương thành danh Chương 1: Diêm Vương (1) () Chương 2: Tân Thủ Lễ Bao () Chương 3: Tứ Linh Vệ Hồn Thuật, Linh Giới Châu () Chương 4: Cổ Trăn (2) () Chương 5: Công chúa xuất giá (1) () Chương 6: Công chúa xuất giá (2) () Chương 7: Vì yêu chờ ngươi mười năm người (1) () Chương 8: Vì yêu chờ ngươi mười năm người (2) () Chương 9: Cổ Trăn vợ (1) () Chương 10: Cổ Trăn vợ (2) () Chương 11: Định Nhan Châu (1) () Chương 12: Định Nhan Châu (2) () Chương 13: Diêm Vương ẩn hiện, không ai có thể ngăn cản (1) () Chương 14: Diêm Vương ẩn hiện, không ai có thể ngăn cản (2) () Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) () Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) () Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) () Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) () Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) () Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) () Chương 21: Thánh Động (thượng) () Chương 22: Thánh động (hạ) () Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) () Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) () Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) () Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) () Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) () Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) () Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) () Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) () Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) () Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) () Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) () Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) () Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) () Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) () Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) () Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) () Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) () Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) () Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) () Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) () Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) () Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) () Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) () Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) () Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) () Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) () Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) () Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) () Chương 77: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (3) () Chương 78: Thụ Đạo Hung Tàn Nhất (1) () Chương 79: Thụ Đạo Hung Tàn Nhất (2) () Chương 80: Thụ Đạo Hung Tàn Nhất (3) () Chương 81: Thụ Đạo Hung Tàn Nhất (4) () Chương 82: Tiên Vương Giảng Kinh Cùng Lắm Cũng Chỉ Như Thế Này Thôi (1) () Chương 83: Tiên Vương Giảng Kinh Cùng Lắm Cũng Chỉ Như Thế Này Thôi (2) () Chương 84: Tiên Vương Giảng Kinh Cùng Lắm Cũng Chỉ Như Thế Này Thôi (3) () Chương 85: Âm Dương Huyết Hải (1) () Chương 86: Âm Dương Huyết Hải (2) () Chương 87: Âm Dương Huyết Hải (3) () Chương 88: Lô Thần (1) () Chương 89: Lô Thần (2) () Chương 90: Lô Thần (3) () Chương 91: Lô Thần (4) () Chương 92: Dược Sư, Đây Chẳng Qua Là Hứng Thú (1) () Chương 93: Dược Sư, Đây Chẳng Qua Là Hứng Thú (2) () Chương 94: Dược Sư, Đây Chẳng Qua Là Hứng Thú (3) () Chương 95: Âm Mưu (1) () Chương 96: Âm Mưu (2) () Chương 97: Âm Mưu (3) () Chương 98: Dương Thần Uy (1) () Chương 99: Dương thần uy (2) () Chương 100: Dương thần uy (3) () Chương 101: Chiến Thần Quyết (1) () Chương 102: Chiến Thần Quyết (2) () Chương 103: Chiến Thần Quyết (3) () Chương 104: Chiến Thần Quyết (4) () Chương 105: Lật tay thành mây trở tay thành mưa (1) () Chương 106: Lật tay thành mây trở tay thành mưa (2) () Chương 107: Lật tay thành mây trở tay thành mưa (3) () Chương 108: Tử Dương Thập Nhật Công (1) () Chương 109: Tử Dương Thập Nhật Công (2) () Chương 110: Tử Dương Thập Nhật Công (3) () Chương 111: Bày mưu nghĩ kế (1) () Chương 112: Bày mưu nghĩ kế (2) () Chương 113: Bày mưu nghĩ kế (3) () Chương 114: Quỷ lâu (1) () Chương 115: Quỷ lâu (2) () Chương 116: Quỷ lâu (3) () Chương 117: Quỷ lâu (4) () Chương 118: Tô Ngọc Hà (1) () Chương 119: Tô Ngọc Hà (2) () Chương 120: Tô Ngọc Hà (3) () Chương 121: Binh lâm dưới thành (1) () Chương 122: Binh lâm dưới thành (2) () Chương 123: Binh lâm dưới thành (3) () Chương 124: Phất tay giết ngàn địch (1) () Chương 125: Phất tay giết ngàn địch (2) () Chương 126: Phất tay giết ngàn địch (3) () Chương 127: Tử Sơn Hầu (1) () Chương 128: Tử Sơn Hầu (2) () Chương 129: Tử Sơn Hầu (3) () Chương 130: Tử Sơn Hầu (4) () Chương 131: Nhân Hoàng chi uy (1) () Chương 132: Nhân Hoàng chi uy (2) () Chương 133: Nhân Hoàng chi uy (3) () Chương 134: Trú Thiên Tiên Bí (1) () Chương 135: Trú Thiên Tiên Bí (2) () Chương 136: Trú Thiên Tiên Bí (3) () Chương 137: Hoàng thể cao (1) () Chương 138: Hoàng thể cao (2) () Chương 139: Bát trảo thần thức () Chương 140: Đạt thành hiệp nghị () Chương 141: Thần Đạo chi thuật () Chương 142: Thi hài thần bí () Chương 143: Phanh nhiên tâm động () Chương 144: Cổ truyền tống trận () Chương 145: Tề tụ () Chương 146: Cổ thần chi địa () Chương 147: Thủ tủy () Chương 148: Thoát ly đội ngũ () Chương 149: Một con ốc sên (3) () Chương 150: Sư phụ là mỹ nữ (1) () Chương 151: Sư phụ là mỹ nữ (2) () Chương 152: Sư phụ là mỹ nữ (3) () Chương 153: Chu Hoàng Thánh thể (1) () Chương 154: Chu Hoàng Thánh thể (2) () Chương 155: Chu Hoàng Thánh thể (3) () Chương 156: Chu Hoàng Thánh thể (4) () Chương 157: Nhận tổ quy tông (1) () Chương 158: Nhận tổ quy tông (2) () Chương 159: Nhận tổ quy tông (3) () Chương 160: Ma Bối Lĩnh (1) () Chương 161: Ma Bối Lĩnh (2) () Chương 162: Ma Bối Lĩnh (3) () Chương 163: Trấn Uy Hầu (1) () Chương 164: Trấn Uy Hầu (2) () Chương 165: Trấn Uy Hầu (3) () Chương 166: Nam Thiên thượng quốc (1) () Chương 167: Nam Thiên thượng quốc (2) () Chương 168: Nam Thiên thượng quốc (3) () Chương 169: Nam Thiên thượng quốc (4) () Chương 170: Thánh Thiên Đạo (1) () Chương 171: Thánh Thiên Đạo (2) () Chương 172: Thánh Thiên Đạo (3) () Chương 173: Đế vật (1) () Chương 174: Đế vật (2) () Chương 175: Đế vật (3) () Chương 176: Thần thụ che trời (1) () Chương 177: Thần thụ che trời (2) () Chương 178: Thần thụ che trời (3) () Chương 179: Phụ Thiên Viên (1) () Chương 180: Phụ Thiên Viên (2) () Chương 181: Thanh Thúy Đồng (1) () Chương 182: Thanh Thúy Đồng (2) () Chương 183: Lần nữa đột phá (một) () Chương 184: Lần nữa đột phá (hai) () Chương 185: Tiểu Hồ Đồ (2) () Chương 186: Tiểu Hồ Đồ (3) () Chương 187: Thần linh (1) () Chương 188: Thần linh (2) () Chương 189: Thần Linh (3) () Chương 190: Thanh Huyền Thiên Tử (1) () Chương 191: Thanh Huyền thiên tử (2) () Chương 192: Thanh Huyền thiên tử (3) () Chương 193: Mục tiêu công kích (1) () Chương 194: Mục tiêu công kích (2) () Chương 195: Mục tiêu công kích (3) () Chương 196: Diệt Thiên Ma Viên (1) () Chương 197: Diệt Thiên Ma Viên (2) () Chương 198: Đánh bi-a hay đánh ngực? () Chương 199: Diệt Thiên Ma Viên (3) () Chương 200: Nhất nộ đồ thiên địch (1) () Chương 201: Nhất nộ đồ thiên địch (2) () Chương 202: Ngọc Diện âm mưu (hai) () Chương 203: Đẹp nhất hang (một) () Chương 204: Đẹp nhất hang (hai) () Chương 205: Lục Đạo Liên Hoa (3) () Chương 206: Đồ Ma chiến trường (1) () Chương 207: Đồ Ma chiến trường (2) () Chương 208: Đồ Ma chiến trường (3) () Chương 209: Bí mật của Bảo Trụ Thánh Tông (1) () Chương 210: Bí mật của Bảo Trụ Thánh Tông (2) () Chương 211: Bí mật của Bảo Trụ Thánh Tông (3) () Chương 212: Bí mật của Bảo Trụ Thánh Tông (4) () Chương 213: Ma căn dưới mặt đất (1) () Chương 214: Ma căn dưới mặt đất (2) () Chương 215: Ma căn dưới mặt đất (3) () Chương 216: Lục Đạo Liên, Bồ Ma Thụ (1) () Chương 217: Lục Đạo Liên, Bồ Ma Thụ (2) () Chương 218: Lục Đạo Liên, Bồ Ma Thụ (3) () Chương 219: Chư thần bảo tàng (1) () Chương 220: Chư thần bảo tàng (2) () Chương 221: Chư thần bảo tàng (3) () Chương 222: Bồ Ma uống máu (1) () Chương 223: Bồ Ma uống máu (2) () Chương 224: Bồ Ma uống máu (3) () Chương 225: Trảm Bồ Ma Thụ (1) () Chương 226: Trảm Bồ Ma Thụ (2) () Chương 227: Trảm Bồ Ma Thụ (3) () Chương 228: Dược thần đại điển (1) () Chương 229: Dược thần đại điển (2) () Chương 230: Dược thần đại điển (3) () Chương 231: Tám phương yên lặng (1) () Chương 232: Tám phương yên lặng (2) () Chương 233: Tám phương yên lặng (3) () Chương 234: Lục Đạo Kiếm (1) () Chương 235: Lục Đạo Kiếm (2) () Chương 236: Phách Tẫn Tiên Tuyền Thể (1) () Chương 237: Phách Tẫn Tiên Tuyền Thể (2) () Chương 238: Phách Tẫn Tiên Tuyền Thể (3) () Chương 239: U Minh Thuyền xuất thế (1) () Chương 240: U Minh Thuyền xuất thế (2) () Chương 241: U Minh Thuyền xuất thế (3) () Chương 242: Thiên Cổ Thành (1) () Chương 243: Thiên Cổ Thành (2) () Chương 244: Thiên Cổ Thành (3) () Chương 245: Đấu giàu với ta? (1) () Chương 246: Đấu giàu với ta? (2) () Chương 247: Đấu giàu với ta? (3) () Chương 248: Tiên dân cửu ngữ (1) () Chương 249: Tiên dân cửu ngữ (2) () Chương 250: Tiên dân cửu ngữ (3) () Chương 251: Thiên cổ thi địa (1)
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN