Đệ Nhất Thị Tộc Miễn phí

Đệ Nhất Thị Tộc

Tác giả:

Ngã Thị Bồng Hao Nhân

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Cổ Đại Võ Hiệp Quan Trường Huyền Huyễn Dị Giới Trọng Sinh

Tình trạng:

Full - Chương 18

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Phương bắc chư bang bị hùng tài đại lược quân chủ thống nhất, không có Thiên Nhân Cảnh người tu hành phương nam đại tề hoàng triều, lại bởi vì bên trong tranh quyền đoạt lợi mà thực lực quốc gia suy nhược, vạn dân ly tâm.

Ở tu vi có một không hai thiên hạ phương bắc quân chủ, chuẩn bị nam hướng dụng binh tọa ủng Cửu Châu khi, đại tề đệ nhất thị tộc một người thiếu niên, mở trọng sinh hai mắt, muốn nghịch thế mà đi.

Mới nhất Chương 18: trấn áp hạ khải

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1 một chặn giết () Chương 2 nhị phá cục () Chương 3 tam nữ nhân kia () Chương 4 bốn tai hoạ ngầm () Chương 5 năm ân oán gút mắt () Chương 6 sáu bốn đao () Chương 7 bảy cưỡng bức () Chương 8 tám tình chàng ý thiếp () Chương 9 chín hãn phỉ cùng tiểu cô nương () Chương 10 mười tương kế tựu kế () Chương 11 mười một triệu thất nguyệt () Chương 12 mười hai chuyện cũ () Chương 13 mười ba điện hạ () Chương 14 mười bốn mặt trời lặn () Chương 15 mười lăm vương đình năm tháng () Chương 16 mười sáu thân chết quốc diệt () Chương 17 mười bảy từ đầu lại đến () Chương 18 mười tám quyền lực đấu đá () Chương 19 mười chín một cái mệnh () Chương 20 hai mươi một xà một bò cạp () Chương 3: quân cùng tương () Chương 22 nhị nhị quân cùng tương () Chương 23 nhị tam gia sự quốc sự () Chương 24 nhị bốn gia sự quốc sự () Chương 25 hai lăm không có lựa chọn () Chương 26 hai sáu tuần thành Đô Úy phủ () Chương 27 hai bảy huynh đệ ba () Chương 28 nhị bát huynh đệ ba () Chương 29 nhị chín yến lai lâu thượng sơ gặp nhau () Chương 30: yến lai lâu thượng sơ gặp nhau () Chương 31 tam một yến lai lâu thượng sơ gặp nhau () Chương 32 tam nhị ngự khí trung kỳ () Chương 33 tam tam mặt () Chương 34 ba bốn khiêu khích () Chương 35 ba năm đại thế () Chương 36 tam sáu tranh đoạt () Chương 37 tam thất kỹ kinh tứ tòa 1 () Chương 38: kỹ kinh tứ tòa 2 () Chương 39 tam chín kỹ kinh tứ tòa 3 () Chương 40: kỹ kinh tứ tòa 4 () Chương 41 bốn một bụng dạ khó lường () Chương 42 bốn nhị không người ứng chiến () Chương 43 bốn tam nhận thua () Chương 44 bốn bốn xạ điêu () Chương 45 bốn năm đối kháng 1 () Chương 46 bốn sáu đối kháng 2 () Chương 47 bốn bảy đối kháng 3 () Chương 48 bốn tám đối kháng 4 () Chương 49 đệ tứ chín dụ hoặc () Chương 50: vô xảo không thành thư () Chương 51:-1 lẫn nhau tính kế () Chương 52 năm nhị phi chiến chi tội () Chương 53 ngũ tam phi chiến chi tội () Chương 54 năm bốn vô ưu () Chương 55 năm năm được đế tâm () Chương 56 năm sáu mọi nhà đều có càn khôn đồ 1 () Chương 57 năm bảy mọi nhà đều có càn khôn đồ 2 () Chương 58 năm tám đồng liêu () Chương 59 năm chín nhất phẩm lâu () Chương 60: nhất phẩm lâu () Chương 61 sáu một nhất phẩm lâu () Chương 62 sáu nhị hợp lại càng tăng thêm sức mạnh () Chương 63 sáu tam ta bỏ ra đầu () Chương 64: ta bỏ ra đầu () Chương 65 sáu năm ta bỏ ra đầu () Chương 66 sáu sáu ỷ thế hiếp người () Chương 67 sáu bảy ỷ thế hiếp người () Chương 68 sáu tám ỷ thế hiếp người () Chương 69 sáu chín mạnh yếu dịch hình () Chương 70: ân uy cũng tế () Chương 71 bảy một duy bằng hữu có thể giải ưu () Chương 72 bảy nhị ứng đối () Chương 73 bảy tam xuất kích () Chương 74 bảy bốn không miên chi dạ 1 () Chương 75 bảy mươi lăm không miên chi dạ 2 () Chương 76: không miên chi dạ 3 () Chương 77 thất thất không miên chi dạ 4 () Chương 78 bảy tám không miên chi dạ 5 () Chương 79 bảy chín không miên chi dạ 6 () Chương 80: không miên chi dạ 7 () Chương 81 tám một không miên chi dạ 8 () Chương 82: bên này giảm bên kia tăng () Chương 83 tám ba bên này giảm bên kia tăng () Chương 84 tám bốn mặt trái () Chương 85 tám năm thu hoạch () Chương 86 tám sáu thu hoạch () Chương 87 tám bảy hành thích () Chương 88 bát bát không chết không ngừng địch nhân () Chương 89 tám chín có nên hay không hỏi () Chương 90: bất đồng () Chương 91 chín một rất tốt cơ hội () Chương 92 chín nhị sự phát 1 () Chương 93 chín tam sự phát 2 () Chương 94 chín bốn sự phát 3 () Chương 95 cửu ngũ sự phát 4 () Chương 96: sự phát 5 () Chương 97 chín bảy giao phong 1 () Chương 98 chín tám giao phong 2 () Chương 99 cửu cửu giao phong 3 () Chương 100 một trăm giao phong 4 () Chương 101: giao phong 5 () Chương 102: giao phong 6 () Chương 103: giao phong 7 () Chương 104: đại thù đến báo () Chương 105: mục tiêu () Chương 106: tiến thân chi lộ () Chương 107: tuổi () Chương 108: tử tinh thạch cùng phù binh () Chương 109: kì binh () Chương 110 nhất nhất linh tất sát lệnh () Chương 111 nhất nhất một bại lộ () Chương 112 nhất nhất nhị phản kích () Chương 113 nhất nhất tam được mất cùng có lợi () Chương 114 nhất nhất bốn hoàng quyền cùng tương quyền () Chương 115 nhất nhất năm thiếu hụt () Chương 116 nhất nhất sáu không muốn sống () Chương 117 nhất nhất bảy phù sư () Chương 118 nhất nhất tám cũng từng khí phách hăng hái () Chương 119 nhất nhất chín mưa gió sắp tới () Chương 120 một vài linh gió lốc buông xuống 1 () Chương 121 thượng giá cảm nghĩ () Chương 122 nhất nhị nhất gió lốc buông xuống 2 () Chương 123 một vài nhị gió lốc buông xuống 3 () Chương 124 một hai ba gió lốc buông xuống 4 () Chương 125 một vài bốn gió lốc buông xuống 5 () Chương 126 một vài năm duy nhất ánh sáng () Chương 127 một vài sáu ngươi tựa hồ có rất nhiều nghi hoặc () Chương 128 một vài bảy chân chính khủng bố người () Chương 129 một vài tám tôn nghiêm () Chương 130 một vài chín sơn trọng thủy phục () Chương 131 một tam linh sơn trọng thủy phục () Chương 132 một tam một nhân tâm không cổ () Chương 133 một tam nhị thỉnh chỉ () Chương 134 một tam tam thánh ý () Chương 135 một ba bốn thẩm vấn () Chương 136 một ba năm thẩm vấn () Chương 137 một tam sáu thẩm vấn () Chương 138 một tam thất chúng sinh 1 () Chương 139 một 38 chúng sinh 2 () Chương 140 một tam chín chúng sinh 3 () Chương 141 một 40 chúng sinh 4 () Chương 142 một bốn một chúng sinh 5 () Chương 143 một bốn nhị chúng sinh 6 () Chương 144 một bốn tam chúng sinh 7 () Chương 145 một bốn bốn chúng sinh 8 () Chương 146 một bốn năm chúng sinh 9 () Chương 147 một bốn sáu chúng sinh 10 () Chương 148 một bốn bảy bắt được 1 () Chương 149 một bốn tám bắt được 2 () Chương 150 một 49 bắt được 3 () Chương 151 một 50 bắt được 4 () Chương 152 một 5-1 bắt được 5 () Chương 153 một năm nhị thưởng phạt () Chương 154 một ngũ tam thăm tù () Chương 155 một năm bốn thăm tù () Chương 156 một năm năm người các có mệnh () Chương 157 một năm sáu người các có mệnh () Chương 158 một năm bảy người các có mệnh () Chương 159 một năm tám kết thúc () Chương 160 một năm chín kết thúc () Chương 161 một 60 nhạn môn quan () Chương 162 một sáu một nhạn môn quan () Chương 163 một sáu nhị nhạn môn quan () Chương 164 một sáu tam đánh cờ () Chương 165 một 64 đánh cờ () Chương 166 một sáu năm thánh mệnh () Chương 167 một sáu sáu bắc thượng () Chương 168 một sáu bảy giao phong () Chương 169 một sáu tám tình cờ gặp gỡ () Chương 170 một sáu chín tính tình () Chương 171 một 70 kiêng kị () Chương 172 một bảy một gặp gỡ () Chương 173 một bảy nhị cảm giác về sự ưu việt () Chương 174 một bảy tam lừa dối () Chương 175 một bảy bốn tranh chấp () Chương 176 một bảy mươi lăm chướng mục () Chương 177 một 76 đường vòng 5 5 đoạn càng tiết () Chương 178 một thất thất biệt lai vô dạng () Chương 179 một bảy tám thái bình trật tự () Chương 180 một bảy chín đêm tập () Chương 181 một 80 đêm tập () Chương 182 một tám một sợ hãi () Chương 183 một 82 nhận lỗi () Chương 184 một tám ba đại giới () Chương 185 một tám bốn hiệp nghị () Chương 186 một tám năm trăm năm không thấy chi biến () Chương 187 một tám sáu quân nghị () Chương 188 một tám bảy mạnh yếu cùng linh tê () Chương 189 một bát bát mạnh yếu cùng linh tê () Chương 190 một tám chín tiến vào chiến trường () Chương 191 một 90 trận chiến mở màn 1 () Chương 192 một chín một trận chiến mở màn 2 () Chương 193 một chín nhị trận chiến mở màn 3 () Chương 194 một chín tam trận chiến mở màn 4 () Chương 195 một chín bốn trận chiến mở màn 5 () Chương 196 một cửu ngũ trận chiến mở màn 6 () Chương 197 một 96 trận chiến mở màn 7 () Chương 198 một chín bảy mạch đao () Chương 199 một chín tám mạch đao () Chương 200 một cửu cửu đầu thắng cùng đầu thương () Chương 201: đầu thắng cùng đầu thương () Chương 202: đầu thắng cùng đầu thương () Chương 203 nhị linh nhị kính ngươi () Chương 204 nhị linh tam các có tính toán () Chương 205 nhị linh bốn lý giải () Chương 206: lựa chọn () Chương 207: khấu quan () Chương 208: xạ điêu () Chương 209 nhị linh tám phiền toái người chế tạo () Chương 210 nhị lẻ chín vũ nhục () Chương 211 nhị một linh tân tốt lão tốt () Chương 212 nhị nhất nhất an tư minh chân chính sứ mệnh () Chương 213 nhị một vài duy nhất thời cơ () Chương 214 nhị một tam phá quan 1 () Chương 215 nhị một bốn phá quan 2 () Chương 216 nhị một năm phá quan 3 () Chương 217 nhị một sáu mượn đao giết người () Chương 218 nhị một bảy thắng () Chương 219 nhị một tám thắng () Chương 220 nhị một chín thắng () Chương 221 nhị nhị linh khắp nơi phản ứng () Chương 222 nhị nhị một khắp nơi phản ứng () Chương 223 nhị nhị nhị nữ nhân () Chương 224 nhị nhị tam hai cái ở dị bang nữ nhân () Chương 225 nhị nhị bốn ăn ý
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN