Hồng Hoang: Ngay Từ Đầu Tưởng Rằng Man Hoang Thế Giới Miễn phí

Hồng Hoang: Ngay Từ Đầu Tưởng Rằng Man Hoang Thế Giới

Tác giả:

Nhất Cửu Thuật Nhất

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Huyền Huyễn

Tình trạng:

Đang ra - Chương 535

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 3 người đánh giá.

6.3

Đánh giá truyện

Triệu Tín một cái cổ đại sự vật say mê công việc, một lần ngoài ý muốn xuyên việt đến Hồng Hoang thế giới.

Vừa mới bắt đầu tưởng rằng Man Hoang cao võ huyền huyễn thế giới, trở thành một cái bộ lạc nhỏ thủ lĩnh.

Tại nhìn thấy nhân tộc sinh hoạt trạng thái cùng một ít sự vật về sau, cảm thấy nhân tộc ở cái thế giới này thuộc về tầng dưới chót nhất.

Suy đoán khả năng bị cái nào đó đại năng nuôi dưỡng, trên đầu treo lấy một thanh lợi kiếm, không biết lúc nào liền sẽ rơi xuống.

Kết quả là:

Không có hệ thống, liền mình tạo cái hệ thống.

Không có công pháp, liền mình thôi diễn.

Lại thêm với tư cách cổ đại xảy ra chuyện đốt hữu, giáo hội bộ lạc đủ loại kỹ năng, toàn lực phát triển nhân tộc, liền vì trong tương lai có phản kháng tiền vốn.

Khi tất cả mê vụ để lộ biết là Hồng Hoang thì, hắn lại sẽ có như thế nào lựa chọn đâu, Hồng Hoang còn sẽ là nguyên lai Hồng Hoang sao?

Mới nhất Chương 535: Tiên hạ thủ vi cường 2

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1: Thanh Đằng bộ lạc () Chương 2: Nguyên Thủy bộ lạc? () Chương 3: Tạo hóa tử khí () Chương 4: Tự mình làm cái hệ thống () Chương 5: Truyền dạy () Chương 6: Săn bắn () Chương 7: Yêu thú () Chương 8: Chiến yêu thú () Chương 9: Hệ thống diễn hóa hoàn thành () Chương 10: Lần đầu thôi diễn () Chương 11: Di chuyển chuẩn bị () Chương 12: Linh thiết khoáng () Chương 13: Di chuyển bộ lạc () Chương 14: Đạt đến bình nguyên () Chương 15: Thôi diễn võ đạo () Chương 16: Võ đạo cảnh giới () Chương 17: Hắc Nham bộ lạc () Chương 18: Mở rộng nhân khẩu () Chương 19: Mười năm () Chương 20: Rời đi () Chương 21: Lão Tử truyền đạo () Chương 22: Man Hoang? Hồng Hoang! () Chương 23: Kế hoạch () Chương 24: Không Động Ấn () Chương 25: Lục thánh thời đại () Chương 26: Đi ra nhân tộc địa vực () Chương 27: Đồng hành () Chương 27: Đồng hành () Chương 28: Kiểm tra () Chương 29: Bái nhập Triệt Giáo () Chương 30: Cự tuyệt Lão Tử () Chương 31: Nói chuyện () Chương 32: Thuyết phục Thông Thiên () Chương 33: Luyện tâm () Chương 34: Bại lộ () Chương 35: Giao thủ () Chương 36: Chuẩn Đề bị đánh tơi bời () Chương 37: Thánh Nhân chi chiến () Chương 38: Kết thúc () Chương 39: Giảng đạo () Chương 40: Hồng Hoang thế cục () Chương 41: Hồng Vân gặp nạn () Chương 42: Hồng Vân gặp nạn 2 () Chương 43: Bế quan kết thúc () Chương 44: Xuất phát trở về () Chương 45: Thiên Đình vs Tiên Đình () Chương 46: Thiên Đình vs Tiên Đình 2 () Chương 47: Kết thúc () Chương 48: Đông Hải long cung () Chương 49: Thấy Chúc Long () Chương 50: Kết minh () Chương 51: Chuyện () Chương 52: Về bộ lạc () Chương 53: Nhân tộc tình hình gần đây () Chương 54: Bộ lạc hiện trạng () Chương 55: Kiểm kê vốn liếng () Chương 56: Kiểm kê vốn liếng 2 () Chương 57: Sôi trào nhân tộc () Chương 58: Đột phá () Chương 59: Thôi diễn vận triều () Chương 60: Lập quốc chuẩn bị () Chương 61: Lập quốc chuẩn bị 2 () Chương 62: Lập quốc chuẩn bị 3 () Chương 63: Lập quốc chuẩn bị 4 () Chương 64: Lập quốc chuẩn bị 5 () Chương 65: Lập quốc chuẩn bị 6 () Chương 66: Lập quốc chuẩn bị 7 () Chương 67: Lập quốc chuẩn bị 8 () Chương 68: Lập quốc trước giờ () Chương 69: Lập quốc trước giờ 2 () Chương 70: Lập quốc trước giờ 2 () Chương 71: Lập quốc trước giờ 3 () Chương 72: Nhân tộc tam tổ đến () Chương 73: Tam Thanh đến () Chương 74: Lần lượt đến () Chương 75: Nhị thánh đến () Chương 76: Đại điển bắt đầu () Chương 77: Nhân đạo trường hà () Chương 78: Đại Tần hoàng triều () Chương 79: Sắc phong () Chương 80: Ăn mừng () Chương 81: Lần đầu tiên tảo triều () Chương 82: Triều hội tiếp tục () Chương 83: Chuẩn bị trở về Côn Lôn () Chương 84: Quay về Côn Lôn () Chương 85: Nói Hồng Quân () Chương 86: Tính kế () Chương 87: Cái gọi là đại thế () Chương 88: Suy đoán () Chương 89: Lại đi Hỗn Nguyên () Chương 90: 3 thân pháp () Chương 91: Trở về Đại Tần () Chương 92: Hồng Quân xuất thủ () Chương 93: Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận () Chương 94: Pháp võng () Chương 95: Xung đột () Chương 96: Tình thế mở rộng () Chương 97: Đại chiến mở ra () Chương 98: Vu yêu đại chiến () Chương 99: Hồng Quân ngừng chiến () Chương 100: Chải vuốt () Chương 101: Nhân tộc xuất thế () Chương 102: Hướng đông khuếch trương () Chương 103: Đại quân xuất phát () Chương 104: Đại chiến () Chương 105: Chiến trận chi uy () Chương 106: Mời chỉ () Chương 107: Từng bước tiến lên () Chương 108: Tấn thăng trước giờ () Chương 109: Phong tước () Chương 110: Tấn thăng đế triều () Chương 111: Hành động () Chương 112: Bái phỏng Ngũ Trang quan () Chương 113: Phương tây () Chương 114: Họa trời giáng () Chương 115: Chữa trị () Chương 116: Thoát khốn () Chương 117: Tìm phiền toái () Chương 118: Chiến () Chương 119: Lượn quanh thế giới () Chương 120: Pháp tướng thiên địa () Chương 121: Ác Thi chết () Chương 122: Sự kiện kết thúc () Chương 123: Bình tĩnh () Chương 124: Dời đô () Chương 125: Kiến Mộc () Chương 126: Long tộc kết minh () Chương 127: Tầm bảo () Chương 128: Chính thức ký kết () Chương 129: Bắt đầu () Chương 130: Nguy cơ () Chương 131: Tàn sát () Chương 132: Đào tẩu () Chương 133: Để lộ () Chương 134: Ứng đối () Chương 135: Chuẩn bị chiến đấu () Chương 136: Giằng co () Chương 137: Hai quân va chạm () Chương 138: Đại chiến tiếp tục () Chương 139: Tề tựu () Chương 140: Đại Tần vs Thiên Đình () Chương 141: Chuẩn Thánh chi chiến () Chương 142: Bại Đông Hoàng Thái Nhất () Chương 143: Nhân yêu quyết chiến () Chương 144: Phá trận () Chương 145: Đánh lén () Chương 146: Tử cục () Chương 147: Hiện tại thân vẫn lạc () Chương 148: Tương lai thân hiện () Chương 149: Thánh Nhân vẫn lạc () Chương 150: Chiến hậu () Chương 151: Ảnh hưởng () Chương 152: Sư đồ gặp nhau () Chương 153: Thu hoạch () Chương 154: Thông dụng tiền tệ () Chương 155: Đại Tần thông bảo () Chương 156: Hậu thiên lại tiên thiên () Chương 157: Hỗn Độn châu () Chương 158: Xuất quan () Chương 159: Xuất thế () Chương 160: Khắp chốn mừng vui () Chương 161: Khó được hưu nhàn () Chương 162: Hai tiểu rời đi () Chương 163: Chuẩn Đề phục sinh () Chương 164: Ăn mòn () Chương 165: Thiên Đình dị biến () Chương 166: Bái phỏng Vu tộc () Chương 167: Thương thảo () Chương 168: Hậu Thổ ngộ đạo () Chương 169: Tương lai một góc () Chương 170: Mục đích đạt thành () Chương 171: Âm mưu sơ hiển () Chương 172: Ô nhiễm chi nguyên () Chương 173: Đối sách () Chương 174: Đưa ra ý nghĩ () Chương 175: Vu tộc hành động () Chương 176: Công thành xuất quan () Chương 177: Hỗn Độn Âm Dương nghịch chuyển càn khôn đại trận () Chương 178: Triệu tập nhân thủ () Chương 179: Giảng giải () Chương 180: Đề nghị () Chương 181: Bắc Hải Huyền rùa () Chương 182: Phương trượng dị động () Chương 183: Thông đạo () Chương 184: Phân phối () Chương 185: Triệu chính đến () Chương 186: Chuẩn bị động thủ () Chương 187: Động thủ () Chương 188: Vây giết Chuẩn Đề () Chương 189: Chuẩn Đề lần nữa vẫn lạc () Chương 190: Phật giáo () Chương 191: Đàm phán () Chương 192: Nguyên do () Chương 193: Quyết định () Chương 194: Hồng Quân trốn đi Hỗn Độn () Chương 195: Đại trận bố trí xong () Chương 196: Chuẩn bị thành lập luân hồi () Chương 197: Lục đạo luân hồi () Chương 198: Địa Phủ () Chương 199: Cuối cùng chuẩn bị () Chương 200: Cuối cùng chuẩn bị 2 () Chương 201: Cuối cùng chuẩn bị 3 () Chương 202: Cuối cùng chuẩn bị 4 () Chương 203: Tấn thăng thiên triều () Chương 204: Tấn thăng thiên triều 2 () Chương 205: Tấn thăng thiên triều 3 () Chương 206: Tấn thăng thiên triều 4 () Chương 207: Văn Đạo xuất thế () Chương 208: Địa đạo thức tỉnh () Chương 209: Ăn quá no () Chương 210: Thời đại mới () Chương 211: Khai thiên tích địa () Chương 212: Tần giới () Chương 213: Tử Vi đại đế xuất thế () Chương 214: Hỗn Độn Bản Nguyên Phệ Đạo Kinh () Chương 215: Cổ Man giới () Chương 216: 3000 Hỗn Độn Thần long () Chương 217: Bắt () Chương 221: Thế giới chi chiến () Chương 222: Ăn trộm gà () Chương 223: Trận doanh () Chương 224: Làm ra quyết định () Chương 225: Xuất chinh () Chương 226: Công () Chương 227: Áp chế
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN