Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên Convert Miễn phí

Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên Convert

Tác giả:

Tiêu Cẩn Du

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Võ Hiệp Huyền Huyễn

Tình trạng:

Đang ra - Chương 3500

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 8 người đánh giá.

5.0

Đánh giá truyện

Ta là vạn cổ nhân gian một vị kiếm tu, chư thiên phía trên đệ nhất tiên!
Mới nhất Chương 3500: Bỉ ngạn dị động, đầu thai chi biến

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1921: Binh lâm thành hạ () Chương 1946: Phu xướng phụ tùy () Chương 3278: Sơn Hành Hư () Chương 3277: Mệnh Quan tới quyết () Chương 3071: Khí khái kiếm tu () Chương 3246: Thiên Khiển Giả nền tảng () Chương 3245: Diệu đế cây trà, tối sơ chi lực () Chương 2225: Chân tướng phơi bày () Chương 1974: Hi Nguyệt thần tôn ý đồ () Chương 1973: Lôi Cức chi mâu () Chương 1972: Thần tôn sát tâm () Chương 3059: Kiếm minh cửu thiên () Chương 3058: Trời còn không có sập () Chương 2971: Phá trận như phá trúc () Chương 2972: Trong yên lặng tỉnh lại Tổ Vu () Chương 522: Dấu vết để lại () Chương 521: Miệng nam nhân quỷ gạt người () Chương 520: Nổi tiếng phía trên bảng danh sách () Chương 519: Phòng mối họa tại chưa xảy ra () Chương 518: Phá trận () Chương 517: Bóp vỡ () Chương 516: Người lạ gửi thư () Chương 515: Ẩn sâu công cùng tên () Chương 514: Cho các ngươi mở mắt một chút () Chương 513: Ma tộc Hoàn thị () Chương 512: An bài thỏa đáng () Chương 511: Mới biết bộ mặt thật () Chương 510: Ở trong ba kiếm, ban thưởng ngươi được chết () Chương 509: Túy ông chi ý () Chương 509: Thiền Tâm () Chương 508: Mối hận cũ () Chương 507: Vũ Văn Thuật tuyên chiến () Chương 506: Bảo Tụy lâu () Chương 505: Hắn không bằng ta () Chương 504: Tu Di Phù () Chương 503: () Chương 502: Trong nội cung () Chương 501: Hoắc Thiên Đô, chết! () Chương 500: Yêu tà chi linh () Chương 499: Kiếm trói Thương Long () Chương 498: Thật đáng sợ một kiếm () Chương 497: Ước chiến Sơ Vân hồ () Chương 496: Cá cắn câu () Chương 495: Xin giúp đỡ () Chương 494: Tia nắng ban mai tan băng () Chương 493: Khu Cổ () Chương 492: Nhân lực có lúc hết () Chương 491: Thành ý không đủ () Chương 490: Cửu lão () Chương 489: Chẻ thành nhân côn () Chương 488: Tức giận () Chương 487: Đạp cửa mà vào () Chương 486: Hoán Khê Sa () Chương 485: Tử sắc linh đang () Chương 484: Thủy lão () Chương 483: Cửu Đỉnh Trấn Giới () Chương 482: Nhân gian tiên đô Cửu Đỉnh Thành () Chương 481: Thầy trò xuất hành () Chương 480: Kinh sợ thối lui () Chương 479: Nhượng bộ cùng cam đoan () Chương 478: Chân chính quá phận () Chương 477: Kiếm tâm bị long đong hay không () Chương 476: Cố nhân gặp mặt () Chương 475: Âm Sát thần sứ Huyết Kiêu () Chương 474: Tích Hoa phu nhân () Chương 472: Tiên cung ánh không () Chương 473: Tam đại bảng đơn () Chương 471: Mỗi người đi một ngả () Chương 470: Nguyên Phủ bí mật () Chương 468: Đại địch đột kích () Chương 469: Sinh khí đối thủ quá yếu () Chương 467: Quỳ xin () Chương 466: Kiếm uy kinh Hắc Giao () Chương 465: Tâm ma cùng ba sự kiện () Chương 464: Hóa Linh cảnh đại yêu! () Chương 463: Đoạn Long Nhai truyền thuyết () Chương 462: Chẳng phân biệt được đúng sai () Chương 461: Tiên Thiên đạo chủng () Chương 460: Dùng tiền mua mệnh () Chương 459: Giết địch trở về () Chương 458: Mèo đùa giỡn chuột () Chương 457: Thay đổi () Chương 456: Ngọc chủng linh kén () Chương 455: Khác nhau đối đãi () Chương 454: Thanh Điền Tả thị () Chương 453: Mạch nước ngầm đột kích () Chương 452: Danh chấn Linh Khúc () Chương 451: Thiếu nợ Quỷ Thần nhất tộc () Chương 450: Sát cục () Chương 449: Quỷ dị luật động () Chương 448: Long Cốt đằng () Chương 447: Tình cừu () Chương 446: Ma thai () Chương 445: Lòng đố kị () Chương 444: Lại nói tầm thường () Chương 443: Kim Diễm Chí Dương đao () Chương 442: Âm dương quái khí () Chương 441: Linh Khúc Thành () Chương 440: Khổ Hải () Chương 439: Ta dạy cho ngươi làm việc () Chương 438: Thần nhân phía trước kẻ ngu vô tri () Chương 437: Vân Thiên Bát Cảnh Kỳ () Chương 436: Phong chi đạo vận () Chương 435: Tiên nhân chi pháp, không diệt con sâu cái kiến () Chương 434: Đến thăm giao dịch () Chương 433: Năm trăm năm trước một hồi kinh biến () Chương 432: Đòi nợ người () Chương 431: Một bí mật () Chương 430: Quỷ đèn chọn thạch quan () Chương 429: Niết Phong Thánh Tử () Chương 428: Tiểu Phong Đô () Chương 427: Tuyệt Âm hàn phách () Chương 426: Cơ duyên chi tranh chẳng phân biệt được đúng sai () Chương 425: Gà đất chó kiểng trong nháy mắt có thể diệt () Chương 424: Tô Dịch tức giận () Chương 423: Địch tập kích () Chương 422: Tìm hiểu Âm chi đạo vận () Chương 421: Huyền Sát Tuyết Mãng () Chương 420: Tuyệt Âm linh mạch () Chương 419: Đương thời yêu nghiệt () Chương 418: Không biết tự lượng sức mình Cổ Thương Ninh () Chương 417: Quỷ dị nhãn đồng () Chương 416: Muốn ra đại sự () Chương 415: Mà nhìn bị hắn giết địch như giết gà () Chương 414: Hòa thượng cùng Thích khách () Chương 413: Cường địch hoàn tứ, ta tự nhìn như không thấy () Chương 412: Khuynh Oản kiếp số () Chương 411: Dạ Vũ chèo thuyền du ngoạn Thiên Lan Hà () Chương 410: Thanh Nha () Chương 409: Đạo vận, ý nghĩa thâm sâu, pháp tắc () Chương 408: Mồi nhử cùng câu cá () Chương 407: Quen biết đã lâu () Chương 406: Sài đạo nhân () Chương 405: Ngũ Nhạc Trấn Trạch Phù () Chương 404: Tết Trung Nguyên, tự vong hồn () Chương 403: Nguyên Hằng () Chương 402: Ngày 1 tháng 7 cố nhân đến () Chương 401: Như mặt trời ban trưa, độc chiếu thiên hạ () Chương 400: Tôm tép nhãi nhép tự rước lấy nhục () Chương 399: Cát Khiêm trên người kỳ quặc () Chương 398: Long Tước ngọc bội () Chương 397: Đưa mắt chung quanh không thể địch nổi () Chương 396: Thớt gỗ thịt cá mặc cho xâm lược () Chương 395: Ta nhập Tích Cốc hoa nở ba ngàn () Chương 394: Đại kiếp nạn ở đâu () Chương 393: Tử vong uy hiếp () Chương 392: Coi như con mồi () Chương 391: Phá cảnh? () Chương 390: Hắc ám huyết tinh ba vạn năm () Chương 389: Ám cổ chi cấm () Chương 388: Cơ duyên () Chương 387: Cấm kị sự vật dị động () Chương 386: Tính linh hồn thể () Chương 385: Giết địch như cắt rơm rác () Chương 384: Giống như kiếm chém yêu thần () Chương 383: Quân như trích tiên, trong nháy mắt giết địch () Chương 382: Tứ phía đều địch, dốc hết sức áp chi () Chương 381: Không thể nào liền cái này? () Chương 380: Biến số () Chương 379: Chủ thượng () Chương 378: Chân Linh yêu văn () Chương 377: Một cái cọc cơ duyên () Chương 376: Thiên Cung di tích () Chương 375: Tứ đại cấm kị sự vật () Chương 374: Tà đạo cự kiêu () Chương 373: Tích Cốc bí mật, chí cường đạo chủng () Chương 372: Lấy chi vô thượng, án chi vô hạ () Chương 371: Huynh trưởng ta cùng Tô Dịch chẳng phân biệt được sàn sàn nhau () Chương 370: Dạ yến phong vân () Chương 369: Nhìn xung quanh đều là địch () Chương 368: Đếm Đại Tần người phong lưu () Chương 367: 24 phiên Hoa Tín Phong () Chương 366: Quần Tiên Kiếm Lâu bí mật () Chương 365: Loạn Linh Hải kinh biến nghe đồn () Chương 364: Ánh sáng đom đóm () Chương 363: Khoái chăng hắn kiếm, chém rụng nhân gian () Chương 362: Xích Linh Tử Ngự () Chương 361: Có thể chịu được đập vào mắt () Chương 360: Mời sư bá hạ mình diệt sát Tô Dịch () Chương 359: La Ma sơn trước phong vân khởi () Chương 358: Trong một hộp cơm giấu thế giới () Chương 357: Quỳ () Chương 356: Hi sinh cùng thành toàn () Chương 356: Hi sinh cùng thành toàn () Chương 355: Luyện đan, bày trận, thư nhà () Chương 354: Yến ẩm nói tự do chuyện tông môn () Chương 353: Lan Đài pháp hội tin đồn () Chương 352: Một vòng trăng sáng chiếu kiếm tâm () Chương 351: Tuyết phù ngọc bội () Chương 350: Hay a () Chương 349: Giống như thần thoại đương thời () Chương 348: Một khí Lục Thần () Chương 347: Một kiếm quá nhanh quá thay () Chương 346: Một quyền chi uy () Chương 345: Cường thế () Chương 344: Thế cục nhanh quay ngược trở lại thay đổi bất ngờ () Chương 343: Tô đạo hữu tạm dừng bước () Chương 342: Chuông tang vì ai mà minh () Chương 341: Cho ngươi tống chung (*chăm sóc người thân trước lúc lâm chung) () Chương 340: Vạn kiếm tề minh như thần triều thánh () Chương 339: Kiếm đến () Chương 338: Đánh về nguyên hình () Chương 337: Muôn vàn bí thuật dốc hết sức phá tới () Chương 336: Hư không bên trên phụ tử tới quyết tâm () Chương 335: Vạn chúng chú mục ta tự bình thản chịu đựng gian khổ () Chương 334: Mũi nhọn chỉ () Chương 333: Không cần nguyên do nhất định trảm phiền muộn () Chương 332: Diệp Vũ Phi lai lịch () Chương 331: Ngũ hành hòa hợp một hắn sắc là thanh () Chương 330: Nếu nói tạo hóa () Chương 329: Tiểu Hồn Thiên Bàn () Chương 328: Hỏi thử thiên hạ ai có thể thất bại tới? () Chương 326: Minh Lôi Trảm phách mười trượng kiếm mạc () Chương 325: Dẫn khí tụ kiếm kiếm ý như sấm () Chương 324: Quan Hải Bình trước phong vân khởi () Chương 323: Lại một cái người đoạt xá () Chương 322: Các ngươi tiếp tục tồn tại ta thật cao hứng () Chương 321: Du Thiên Hồng Lưu Thương lâu () Chương 320: Trò hay khi nào trình diễn () Chương 319: Khách tới thăm đến cửa hỗ trợ () Chương 318: Chuyện cũ thành chấp () Chương 317: Áo trắng đeo kiếm đêm khuya đến thăm () Chương 316: Dư luận xôn xao đều vì hắn đến () Chương 315: Tự làm xấu mặt () Chương 314: Đứng vững đừng nhúc nhích
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN