Lão Vương Không Ở, Khai Hoang Đi Miễn phí

Lão Vương Không Ở, Khai Hoang Đi

Tác giả:

Bàn Cáp

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Mạt Thế Hệ Thống Đô Thị Khoa Huyễn

Tình trạng:

Full - Chương 282 nhân tra ( kết thúc đại gia nhớ rõ cho điểm )

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Toàn cầu không gian dị biến, nữ y sư Vương Cửu bên ngoài khoa giải phẫu trong quá trình nhìn đến trong tay dao phẫu thuật bắt đầu vặn vẹo, sau đó toàn bộ phòng giải phẫu bị túm vào dị vực không gian. Sau đó, nàng thấy được cách vách có cái hán tử dẫn theo máu chảy đầm đìa rìu.

Tổng tóm tắt: Ly hôn thiếu phụ 007, cầu sinh khai hoang chiến đấu cơ.

Vương Cửu: Phòng ở muốn ta chính mình tạo đúng không, gạch đâu?

Hệ thống: Khai hoang đi thôi, quái vật BOSS sẽ rớt, bảo rương có thể khai.

Vương Cửu: Băng vệ sinh, bồn cầu, đồng bạc, cường hóa thạch, trang bị, tấm card, kỹ năng thư, vải bó chân, BYT?

Hệ thống: Khai hoang đặc biệt sảng, vẫn luôn khai vẫn luôn sảng.

Tag:

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Vương Cửu ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Thăng cấp, đánh nhau, làm sự nghiệp

Một câu tóm tắt: Toàn cầu tính tai nạn, toàn cầu sống lại cùng với tiến hóa.

Lập ý: Lại tuyệt vọng người cũng có thể tìm được một đường sinh cơ, lại ngoan độc người cũng luôn có người đối nàng lưu có thiện lương.

Mới nhất Chương 282 nhân tra ( kết thúc đại gia nhớ rõ cho điểm )

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1 giải phẫu ( sách mới không dễ dàng cầu duy trì ) () Chương 2 nằm thắng () Chương 3 thức tỉnh () Chương 4 ngẫu nhiên () Chương 5 hóa thi thủy () Chương 6: () Chương 7 mãnh nam () Chương 8 nó tới () Chương 9 viện trưởng () Chương 10: cùng 1 () Chương 11 liền này () Chương 12 tam thuộc tính () Chương 13 quê quán () Chương 14 mấu chốt tin tức () Chương 15 Goblin () Chương 16 dòng khí () Chương 17 chim bay () Chương 18 bách hàng () Chương 19 tiểu đầu mục () Chương 20 ngật đáp ( ngày mai nhập V canh ba ) () Chương 21 bạo! () Chương 22 kinh hỉ () Chương 23 bí cảnh mảnh nhỏ () Chương 24 ngộ hại () Chương 25 trực tiếp điểm () Chương 26 thật đáng yêu () Chương 27 đã chết không () Chương 28 bảo vật () Chương 29 nghe trộm () Chương 30 hắn tới () Chương 31 hắc quả phụ () Chương 32 chuyển phát nhanh () Chương 33 huyết điều () Chương 34 thù riêng () Chương 35 lão Vương tới () Chương 36 thế thân () Chương 37 chơi không nổi () Chương 38 thân ái () Chương 39 kế hoạch () Chương 40 Chu Thiện Nhân () Chương 41 chuyện xưa () Chương 42 kích thích () Chương 43 đẹp hay không đẹp () Chương 44 may () Chương 45 quỳ () Chương 46 thượng bái () Chương 47 vô tội () Chương 48 thư nhà () Chương 49 đại khỉ quậy () Chương 50 đại bạo () Chương 51 mắt kính () Chương 52 xe chở phân tạc () Chương 53 lưỡi đao tiểu yêu () Chương 54 lưỡi đao thuẫn thủ () Chương 55 lạp xưởng () Chương 56 cường hóa cường hóa! () Chương 57 nàng tốt xấu () Chương 58 ngụy trang () Chương 59 con rối tấm card () Chương 60 lần thứ hai () Chương 61 cung tiễn () Chương 62 tình muội muội () Chương 63 PS () Chương 64 khai rương! () Chương 65 ba lô () Chương 66 phản sát () Chương 67 buông xuống () Chương 68 Tân Thủ thôn () Chương 69 Tiếu Tuyết Kính () Chương 70 mười phút () Chương 71 mai phục () Chương 72 hồ nước () Chương 73 đối bắn! () Chương 74 đất nền nhà () Chương 75 quy luật () Chương 76 thiếu tiền () Chương 77 đội trưởng () Chương 78 sơn hùng () Chương 79 hồ ly oa ( cầu nhiều cho điểm thảo luận ) () Chương 80 diễn tinh () Chương 81 đỏ và đen () Chương 82 chiến lợi phẩm () Chương 83 đột phá () Chương 84 sống lại điểm () Chương 85 thú bông () Chương 86 dong dài () Chương 87 huyết lệ () Chương 88 quá mức () Chương 89 độn gạch cuồng ma () Chương 90 thiên phú báo cáo () Chương 91 chuột đàn () Chương 92 trấn áp () Chương 93 thánh quang ( cất chứa tác giả thêm tích phân nga ) () Chương 94 quang huy () Chương 95 diệt sạch () Chương 96 dĩ hòa vi quý () Chương 97 lấy lòng () Chương 98 tắc shi ( vạn cất chứa thêm càng ) () Chương 99 xua đuổi () Chương 100 bạc trắng BOSS () Chương 101 thiên phú thiên về () Chương 102 bộ lạc () Chương 103 đàm phán () Chương 104 thấu thị y giải () Chương 105 Tăng Ác () Chương 106 phệ huyết! ( cầu cất chứa nga ) () Chương 107 mua bán () Chương 108 một đợt phì () Chương 109 Mai Thanh Thư () Chương 110 tiểu học tỷ ( mặt sau hai chương ăn dưa tình tiết có thể không xem ) () Chương 111 lung tung rối loạn () Chương 112 phỉ báng () Chương 113 địa tinh thương nhân () Chương 114 biến dị huyền tinh () Chương 115 Phan Kim Liên () Chương 116 Kiệt Sâm () Chương 117 phiên bàn! () Chương 118 bạo! () Chương 119 luân hắn! () Chương 120 phi a! () Chương 121 kết giới () Chương 122 sát BOSS () Chương 123 hoàng kim chuột ( tam vạn cất chứa thêm càng ) () Chương 124 cường giả như mây () Chương 125 địa tinh () Chương 126 hoàng kim mãng () Chương 127 Mê Vụ tiểu trấn () Chương 128 phu nhân () Chương 129 thở dài () Chương 130 khiển trách! () Chương 131 hoàng kim thương () Chương 132 nguy hiểm! () Chương 133 thí nghiệm () Chương 134: địa đạo () Chương 135 thừa vụ trưởng () Chương 136 Đậu Nga () Chương 137 bán thú lang () Chương 138 đóng cửa () Chương 139 vu hút () Chương 140 khai BOSS! () Chương 141 cao bạo thương () Chương 142 thật lợi hại () Chương 143 minh hữu ( thêm càng ) () Chương 144: danh vọng () Chương 145 quỷ ảnh võ trang () Chương 146 hỏa táng tràng () Chương 147 mê cung () Chương 148 tự bảo vệ mình () Chương 149 nhịn xuống! () Chương 150 giết heo () Chương 151: () Chương 152 ám toán () Chương 153 tắm vòi sen () Chương 154 D13 () Chương 155 hai ngày () Chương 156 xác chết vùng dậy ( dinh dưỡng dịch thêm càng ) () Chương 157 quan tài tinh () Chương 158 người chơi () Chương 159 kéo dài () Chương 160 pong! () Chương 161 huyết thi () Chương 162 Phàn Lâm thôn () Chương 163 Scarlet () Chương 164 không biết sống chết () Chương 165 Ma Vương mỉm cười ( hai càng hợp nhất ) () Chương 166 trật tự () Chương 167 Hắc Hắc () Chương 168 siêu cương () Chương 169 ấu trĩ () Chương 170 phản siêu () Chương 171 càn khôn bảng () Chương 172 địa tinh ( nhị hợp nhất ) () Chương 173 tấc đầu () Chương 174 gián điệp () Chương 175 la bàn () Chương 176 Bất Tử tộc () Chương 177 kéo quái () Chương 178 tiểu thi vương () Chương 179 thiên đấu lang khôi () Chương 180 thi bạo () Chương 181 ngã xuống () Chương 182 tuyên chiến () Chương 183 phong trần () Chương 184 dưới nền đất () Chương 185 kim loại phiến () Chương 186 luân hãm () Chương 187 Liễu Vô Nhận () Chương 188 Hồ Điệp Cốc () Chương 189 bại lộ () Chương 190 cuồn cuộn () Chương 191 Ma Vương buông xuống () Chương 192 tìm chết () Chương 193 trên mặt đất lạnh () Chương 194 ghét bỏ () Chương 195 hàng khô ( nhị hợp nhất ) () Chương 196 đánh không lại ( nhị hợp nhất ) () Chương 197: thiên ( hôm nay thêm càng ) () Chương 198 Ma Vương () Chương 199 bất tử mị linh () Chương 200 Nga Mi Sơn () Chương 201 thất tinh () Chương 202 tứ thiên vương () Chương 203 hắc ăn hắc () Chương 204 kẻ thứ ba () Chương 205 đóng băng () Chương 206 chết trận () Chương 207 ám chỉ () Chương 208 hiến tế ( tiên nữ đừng nhìn bản lậu nga ) () Chương 209 nhổ ra () Chương 210 dung hợp () Chương 211 tín đồ () Chương 212 sơ hở ( hôm nay thêm càng còn có canh một ) () Chương 213 băng sương cốt long vương () Chương 214 chiến thuật () Chương 215 hiến tế () Chương 216 phạm sai lầm () Chương 217 thiên mệnh () Chương 218 huy hoàng hiu quạnh () Chương 219 vương giả cùng đem () Chương 220 cặn bã () Chương 221 người khác () Chương 222 vương tiểu cửu () Chương 223 đệ tứ thời không () Chương 224 Tát Linh () Chương 225 sinh non
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN