Ngự Thú Bắt Đầu Từ Điểm 0 Miễn phí

Ngự Thú Bắt Đầu Từ Điểm 0

Tác giả:

Cấp Ngã Gia Thông

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Ngôn Tình Xuyên Không

Tình trạng:

Đang ra - Chương 787 

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Mở mắt ra, Kiều Tang phát hiện chính mình xuyên thành học sinh trung học.

Ngay sau đó tới một hồi thi thử.

985 tốt nghiệp nàng sợ sao?

Nàng sợ……

Này thi đều cái gì a!

Xú xú thu cuối cùng tiến hóa hình thái gọi là gì?

Nhân loại đã di dân tinh cầu đều có này đó?

……

……

Hoan nghênh đi vào ngự thú thế giới.
……

Xuyên không, vô cp, ngự thú

Mới nhất Chương 787 : 787 -788-789

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1 : Không trach nàng () Chương 2 : đánh một trận () Chương 3 : Đổi phòng () Chương 4 : Xin nghỉ () Chương 5 :  () Chương 6 :  () Chương 7 :  () Chương 8 : Hỏa Chi Nha () Chương 9 : Hồng Đoàn Quả () Chương 10 : Xem tivi () Chương 11 :  () Chương 12 : đều biết () Chương 13 :  () Chương 14 :  () Chương 15 :  () Chương 16 :  () Chương 17 :  () Chương 18 :  () Chương 19 :  () Chương 20 :  () Chương 21 :  () Chương 22 :  () Chương 23 :  () Chương 24 :  () Chương 25 :  () Chương 26 :  () Chương 27 :  () Chương 28 :  () Chương 29 :  () Chương 30 :  () Chương 31 :  () Chương 32 :  () Chương 33 :  () Chương 34 :  () Chương 35 :  () Chương 36 :  () Chương 37 :  () Chương 38 :  () Chương 39 :  () Chương 40 :  () Chương 41 :  () Chương 42 :  () Chương 43 :  () Chương 44 :  () Chương 45 : Hỏa Tinh Vũ () Chương 46 :  () Chương 47 : Hấp Hấp Quỷ Bảo () Chương 48 : Bách Tân Tái () Chương 49 :  () Chương 50 :  () Chương 51 :  () Chương 52 :  () Chương 53 :  () Chương 54 :  () Chương 55 :  () Chương 56 :  () Chương 57 :  () Chương 58 :  () Chương 59 :  () Chương 60 :  () Chương 61 :  () Chương 62 :  () Chương 63 :  () Chương 64 :  () Chương 65 :  () Chương 66 :  () Chương 67 :  () Chương 68 :  () Chương 69 :  () Chương 70 :  () Chương 71 :  () Chương 72 :  () Chương 73 :  () Chương 74 :  () Chương 75 :  () Chương 76 :  () Chương 77 :  () Chương 78 :  () Chương 79 :  () Chương 80 :  () Chương 81 : Linh Thực Sư () Chương 82 : năng lượng khôi phục dịch () Chương 83 :  () Chương 84 :  () Chương 85 :  () Chương 86 :  () Chương 87 :  () Chương 88 :  () Chương 89 :  () Chương 90 :  () Chương 91 :  () Chương 92 :  () Chương 93 :  () Chương 94 :  () Chương 95 :  () Chương 96 :  () Chương 97 :  () Chương 98 :  () Chương 99 :  () Chương 100 :  () Chương 101 : cái thứ hai đến () Chương 102 :  () Chương 103 :  () Chương 104 : Thuấn di () Chương 105 :  () Chương 106 :  () Chương 107 :  () Chương 108 : Không gian di động () Chương 109 : Tiến hoá báo hiệu () Chương 110 :  () Chương 111 : Bốn tổ () Chương 112 :  () Chương 113 :  () Chương 114 :  () Chương 115 :  () Chương 116 :  () Chương 117 :  () Chương 118 :  () Chương 119 :  () Chương 120 :  () Chương 121 :  () Chương 122 :  () Chương 123 :  () Chương 124 :  () Chương 125 :  () Chương 126 :  () Chương 127 :  () Chương 128 :  () Chương 129 :  () Chương 130 :  () Chương 131 :  () Chương 132 :  () Chương 133 :  () Chương 134 :  () Chương 135 :  () Chương 136 : Phi hiện tượng tự nhiên () Chương 137 : Thuỷ hệ sủng thú () Chương 138 :  () Chương 139 :  () Chương 140 :  () Chương 141 :  () Chương 142 :  () Chương 143 :  () Chương 144 : Nhiệm vụ () Chương 145 :  () Chương 146 :  () Chương 147 :  () Chương 148 :  () Chương 149 :  () Chương 150 :  () Chương 151 :  () Chương 152 :  () Chương 153 :  () Chương 154 :  () Chương 155 :  () Chương 156 :  () Chương 157 :  () Chương 158 :  () Chương 159 :  () Chương 160 :  () Chương 161 :  () Chương 162 : Cống thoát nước () Chương 163 :  () Chương 164 :  () Chương 165 : Ba mắt U Thiền () Chương 166 :  () Chương 167 :  () Chương 168 :  () Chương 169 :  () Chương 170 :  () Chương 171 :  () Chương 172 :  () Chương 173 :  () Chương 174 :  () Chương 175 :  () Chương 176 :  () Chương 177 :  () Chương 178 :  () Chương 179 :  () Chương 180 :  () Chương 181 :  () Chương 182 :  () Chương 183 :  () Chương 184 :  () Chương 185 :  () Chương 186 :  () Chương 187 :  () Chương 188 :  () Chương 189 :  () Chương 190 :  () Chương 191 :  () Chương 192 :  () Chương 193 :  () Chương 194 :  () Chương 195 :  () Chương 196 :  () Chương 197 :  () Chương 198 :  () Chương 199 :  () Chương 200 :  () Chương 201 :  () Chương 202 :  () Chương 203 :  () Chương 204 :  () Chương 205 :  () Chương 206 :  () Chương 207 :  () Chương 208 :  () Chương 209 :  () Chương 210 :  () Chương 211 :  () Chương 212 :  () Chương 213 :  () Chương 214 :  () Chương 215 :  () Chương 216 :  () Chương 217 :  () Chương 218 :  () Chương 219 :  () Chương 220 :  () Chương 221 :  () Chương 222 :  () Chương 223 :  () Chương 224 :  () Chương 225 : 
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN