Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Miễn phí

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Tác giả:

Vong Ngữ

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Tiên Hiệp Huyền Huyễn

Tình trạng:

Đang ra - Chương 1395

Loại truyện:

Dịch

Đánh giá

Đã có 928 người đánh giá.

9.0

Đánh giá truyện

Tên gốc: 凡人修仙之仙界篇
Tên khác: Phàm Nhân Tiên Giới Thiên

Phàm nhân tu tiên, phong vân tái khởi
Xuyên qua không gian và thời gian, luân hồi nghịch chuyển
Kim Tiên Thái Ất, Đại La Đạo Tổ Tam thiên đại đạo, pháp tắc chí tôn.


《 Phàm Nhân Tu Tiên Truyện 》 Tiên Giới Thiên là tích xưa về một Hàn Lập khuynh đảo Tiên Giới, một tiểu tử người phàm tu tiên đến cảnh giới Bất Diệt trong truyền thuyết.
Mới nhất Chương 1395: Cảm nghĩ của tác giả và dịch giả khi hoàn thành bản PNTT2

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1: Nữ hồ Ly () Chương 2: Thạch Đầu ca ca () Chương 3: Đi xa () Chương 4: Gắn bó () Chương 5: Mã thú () Chương 6: Thiếu niên bạch bào () Chương 7: Dư phủ () Chương 8: Bạch Thạch chân nhân () Chương 9: Pháp trận () Chương 10: Nguy cơ () Chương 11: Thức tỉnh () Chương 12: Ta là Hàn Lập () Chương 13: Ma Quang () Chương 14: Gặp biến () Chương 15: Lệnh bài () Chương 16: Tuyệt vọng () Chương 17: Diệt nhị tu () Chương 18: Thỉnh cầu () Chương 19: Chất tôn của Hóa Thần () Chương 20: Mời () Chương 21: Nguyên Anh dị biến () Chương 22: Phong Vân song sát () Chương 23: Tranh đấu () Chương 24: Nghiền ép () Chương 25: Lục Nhai () Chương 26: Tung tích địch nhân () Chương 27: Gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ () Chương 28: Kinh sợ () Chương 29: Dãy núi Linh Diễm () Chương 30: Nâng ruộng () Chương 31: Thông Dịch cốc () Chương 32: Nghịch Đan Quyết () Chương 33: Tiên Thiên tử khí () Chương 34: Kẻ trộm () Chương 35: Man thiên quá hải* () Chương 36: Thâu lương hoán trụ* () Chương 37: Thoát thân () Chương 38: Liễu ám hoa minh* () Chương 39: Dặn dò () Chương 40: Không giải quyết được gì () Chương 41: Chưởng Thiên tiểu bình () Chương 42: Mất mà được lại () Chương 43: Đại thù được báo () Chương 44: Cách Nguyên Pháp Liên () Chương 45: Điều đó không có khả năng () Chương 46: Hai biện pháp () Chương 47: Thăm dò () Chương 48: Bắt cóc () Chương 49: Áp chế () Chương 50: Phá Tháp Mà Ra () Chương 51: Tiểu Na Di Không Gian Thuật () Chương 52: Đến lượt ta () Chương 53: Ma diễm thiêu nhân () Chương 54: Thôn phệ ma diễm () Chương 55: Đàm phán () Chương 56: Thiên Quỷ xuất thế () Chương 57: Kinh trập biến () Chương 58: Từ chối thì bất kính () Chương 59: Mượn Tinh Đài () Chương 60: Truy nã () Chương 61: Sóng ngầm () Chương 62: Khác thường () Chương 63: Rải đậu thành binh () Chương 64: Đồng loạt ra tay () Chương 65: Sợi thừng màu vàng đen () Chương 66: Linh Anh Kiếm Phù () Chương 67: Bách Mục Thiên Quỷ () Chương 68: Truy sát () Chương 69: Ngân Nguyệt chi biến () Chương 70: Thiên Ngoại phi đậu () Chương 71: Niết Bàn Thánh Thể () Chương 72: Thu phục Đại Thừa () Chương 73: Diệt môn () Chương 74: Đã xảy ra chuyện () Chương 75: Nghe ngóng () Chương 76: Truyền kỳ () Chương 77: Hai kiện dị bảo () Chương 78: Bắc Đẩu dị tượng () Chương 79: Phá vỡ không gian () Chương 80: Bọt khí thần bí () Chương 81: Tên khổng lồ Một mắt và dị thú nửa người nửa ngựa () Chương 82: Giao phong () Chương 83: Cái khó ló cái khôn () Chương 84: Pho tượng () Chương 85: Tổ thần () Chương 86: Đánh lui kẻ địch () Chương 87: Địa Tiên () Chương 88: Hoá thân Địa Chích () Chương 89: Tiên khí () Chương 90: Tìm kiếm () Chương 91: Thử nghiệm () Chương 92: Đạo xiềng xích thứ chín () Chương 93: Hai điều kiện tiên quyết () Chương 94: Di ngôn của Tổ Thần () Chương 95: Tiểu bình mất linh () Chương 96: Lục dịch tái hiện () Chương 97: Ba gã Tổ Thần () Chương 98: Bị nhốt () Chương 99: Thừa nhận thân phận () Chương 100: Mặt nạ đầu trâu () Chương 101: Vô Thường Minh () Chương 102: Đến trễ () Chương 103: Hồng Nguyệt Đảo chủ  () Chương 104: Triều Thánh () Chương 105: Thương lượng () Chương 106: Không gian máu () Chương 107: Thoát khốn () Chương 108: Quỷ dị () Chương 109: Sơ thám thành Hồng Nguyệt () Chương 110: Manh mối () Chương 111: Thiên tuyển () Chương 112: Manh mối tiếp theo () Chương 113: Tính toán () Chương 114: Mạng đổi mạng () Chương 115: Tái chiến Cừu Ngũ () Chương 116: Kinh sợ nhị tiên thối lui () Chương 117: Lại rơi vào cảnh nguy khốn () Chương 118: Mồi nhử () Chương 119: Hồng Nguyệt () Chương 120: Huyết chiến với Đảo chủ () Chương 121: Tiến cử () Chương 122: Thí luyện () Chương 123: Hắc Hải Trọng Thủy Kinh () Chương 124: Thổ Tôn Quả và Ngưng Hải Tinh () Chương 125: Cô đọng hóa thân () Chương 126: Bức hiếp () Chương 127: Ngoài dự kiến () Chương 128: Phá xích (1) () Chương 129: Phá xích (2) () Chương 130: Như đã từng quen () Chương 131: Linh dịch hóa tinh hạt () Chương 132: Trọng Thuỷ () Chương 133: Ba đại pháp tắc chí tôn () Chương 134: Linh vật nghịch thiên () Chương 135: Bản Mệnh Bát Linh Hang () Chương 136: An bài () Chương 137: Hắc Phong Thành () Chương 138: Tiên Nguyên Thạch cùng Địa Đan Sư () Chương 139: Tiên giới Luyện Đan Sư () Chương 140: Đan Đạo () Chương 141: Luyện Đan khảo thí () Chương 142: Không thể cùng một lúc () Chương 143: Tìm người () Chương 144: Ái nữ Đảo chủ mất tích () Chương 145: Truy tìm dấu vết () Chương 146: Nhị tu đảo Thanh Vũ () Chương 147: Đoạt công () Chương 148: Đấu Tam Sát () Chương 149: Đại Đấu giá hội () Chương 150: Đấu giá () Chương 151: Trọng Thuỷ Lôi Châu () Chương 152: Sơ kiến Đạo Đan () Chương 153: Tìm hiểu Lôi Châu () Chương 154: Chúc Long Đạo () Chương 155: Rời khỏi () Chương 156: Tiên đồ Khó lường () Chương 157: Tiên sạn () Chương 158: Lên đường () Chương 159: Một đường hướng Đông () Chương 160: Cam Cửu Chân () Chương 161: Vây đấu () Chương 162: Tặng Phù () Chương 163: Hiểm họa Thú Triều () Chương 164: Cường giả ẩn giấu () Chương 165: Như đã từng quen () Chương 166: Pháp tắc Tốc độ () Chương 167: Thù phong ấn Nguyên Anh () Chương 168: Truy đuổi () Chương 169: Phản kích () Chương 170: Dê tế thần () Chương 171: Bất đắc dĩ phải làm () Chương 172: Chấm dứt () Chương 173: Như thật như ảo () Chương 174: Chủ mưu đằng sau () Chương 175: Lôi Chu vượt biển () Chương 176: Lôi bạo () Chương 177: Con trai khổng lồ Dưới biển sâu () Chương 178: Cướp ngọc trước miệng trai () Chương 179: Đặt chân trên đại lục mới () Chương 180: Cảm ứng () Chương 181: Thiên Ma đoạt xá () Chương 182: Tế Thiên () Chương 183: Trừ ma trên đỉnh Thái Nga () Chương 184: Một điều thỉnh cầu () Chương 185: Mới đến Chúc Long Đạo () Chương 186: Dự định () Chương 187: Tư chất thấp () Chương 188: Kim tiên thu đồ đệ () Chương 189: Động phủ và thú thủ sơn () Chương 190: Vô Tướng Chân Luân Kinh () Chương 191: Người hầu của Chân tiên () Chương 192: Chọn người hầu () Chương 193: Linh thú thủ sơn () Chương 194: Khí tức lại hiện () Chương 195: Hỏa mạch xuất hiện () Chương 196: Bố trí () Chương 197: Chân Ngôn Hóa Luân Kinh () Chương 198: Vận khí phân chó () Chương 199: Bắc Đẩu Thiên Tinh Bàn () Chương 200: Bảo Luân sơ thành () Chương 201: Xuất hiện dị thường () Chương 202: Trọng Thủy Chân Luân () Chương 203: Tiến vào Điện Thái Huyền () Chương 204: Phe nhóm cạnh tranh () Chương 205: Nghịch Nguyên Thạch Kiếm () Chương 206: Nắm chắc chừng mực () Chương 207: Thanh kiếm đá thứ tư () Chương 208: Khu mộ Thiên Kiếm () Chương 209: Thiên Phong Tụ Linh () Chương 210: Quần kiếm loạn vũ () Chương 211: Nghịch chuyển () Chương 212: Phá không () Chương 213: Trở về () Chương 214: Sáu đạo () Chương 215: Bầy khỉ lạy Tiên () Chương 216: Tiếng chuông vang lên () Chương 217: Lão đầu lôi thôi () Chương 218: Trùng hợp () Chương 219: Tỏ rõ sức mạnh () Chương 220: Thuận đường hành động () Chương 221: Rượu say luận đạo () Chương 222: Tửu phùng tri kỷ () Chương 223: Dấu vết () Chương 224: Di họa Giang Đông () Chương 225: Lại thấy Tôn Khắc
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN