Ta Có Một Thế Giới Tu Tiên Convert Miễn phí

Ta Có Một Thế Giới Tu Tiên Convert

Tác giả:

Thuần Cửu Liên Bảo Đăng

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Tiên Hiệp

Tình trạng:

Đang ra - Chương 1004

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 11 người đánh giá.

7.5

Đánh giá truyện

Trần Mạc Bạch, Tiên Môn lớp 12 học sinh, đang cố gắng ôn tập chuẩn bị thi đậu đại đạo viện, lúc đầu hắn đời này mơ ước lớn nhất cũng chính là Trúc Cơ thành công, thẳng đến hắn có thể xuyên qua đến một cái khác thế giới tu tiên, sau đó, mộng tưởng liền thay đổi. . .

Mới nhất Chương 1004:

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 444: () Chương 444: Ta là Trường Sinh giáo Thánh Tử () Chương 577: () Chương 577: Truyền kinh () Chương 749: () Chương 749: () Chương 749: Gặp lại Trần Thuần (7K ) () Chương 589: 60 hạt Trúc Cơ Đan () Chương 1: Ký đến đại thành thánh thể, vạn thánh triều bái dị tượng! () Chương 2: Kinh động Thập Bát Tổ, Thần tử thân phận, Số 0 danh sách! () Chương 03: Thủy phủ () Chương 04: Hứa Viêm bản thân não bổ () Chương 05: Tăng lên linh căn chi thuật () Chương 06: Ngũ Hành Công () Chương 07: Hợp lại cấm chế () Chương 08: Thanh Tiễn Phù () Chương 09: Đông Hoang () Chương 10: Ác đồ xảo trá () Chương 11: Thu hoạch () Chương 12: Xiển Tư () Chương 13: Châm hạp () Chương 14: Ngô Vạn () Chương 15: Hư cấu giao dịch () Chương 16: Hắc Thủy Công () Chương 17: Hồi Nguyên Linh Thủy () Chương 18: Thanh Long Lý () Chương 19: Đại diện () Chương 20: Thanh Bình () Chương 21: Linh Căn Luận () Chương 22: Huyền Băng Quyết () Chương 23: Luyện Khí tầng sáu () Chương 24: Bổ Khí Linh Thủy () Chương 25: Thiên Hà giới () Chương 26: Quy Tiên () Chương 27: Tiên Thuật · Bổ Thiên () Chương 28: Nguyên Dương Kiếm () Chương 29: Điểm tích lũy không đủ () Chương 30: Linh thạch hối đoái () Chương 31: Chân truyền một câu, giả truyền vạn quyển sách () Chương 32: Trần Hưng Lam () Chương 33: Trúc Cơ tam bảo () Chương 34: Nhận điện thoại () Chương 35: Ngọc Hoàng Hí Đoàn () Chương 36: Thần thức () Chương 37: Kinh Mộng Khúc () Chương 38: Cầu cung cấp nuôi dưỡng () Chương 39: Bích Ngọc Ngô Đồng () Chương 40: Đặt chân Thiên Hà giới () Chương 41: Nam Khê phường thị () Chương 42: Dưỡng Niệm Chú Thần Thuật () Chương 43: Thanh Nữ () Chương 44: Chủ dược, phụ dược () Chương 45: Hỏi đường () Chương 46: Địa đồ () Chương 47: Phát tài kế hoạch () Chương 48: Mộc Linh Phù Lục cửa hàng () Chương 49: 22 khối linh thạch () Chương 50: Luyện thành thần thức () Chương 51: Bày quầy bán hàng ngày đầu tiên () Chương 52: Trúc Cơ thất bại () Chương 53: Trục xuất sư môn () Chương 54: Giải quyết tốt hậu quả () Chương 55: Cấm thuật () Chương 56: Tử Tiêu cung () Chương 57: Thôn Thần Thuật () Chương 58: Lại về phường thị () Chương 59: Thần Mộc tông () Chương 60: Nhâm Thủy lôi pháp () Chương 61: Tứ Khí các () Chương 62: Linh tụy () Chương 63: Thiên linh căn () Chương 64: Đại diện Tiên Môn Võng () Chương 65: Thăng Linh Tán () Chương 66: Bao năm qua tập đề thật () Chương 67: Thi đại học () Chương 68: Đấu pháp () Chương 69: Hàn Băng Thuật () Chương 70: Ngũ Hành tông cửa hàng () Chương 71: Truyền tống trận () Chương 72: Hắc Thủy hệ thống () Chương 73: Nhập hàng () Chương 74: Tra nam () Chương 75: Diễn pháp () Chương 76: Nhất Nguyên Chân Quân () Chương 77: Tôi luyện kỹ nghệ () Chương 78: Hắc Ôn Điểu () Chương 79: Toàn trường thứ nhất () Chương 80: Tập huấn () Chương 81: Chú mục () Chương 82: Đấu pháp quy tắc () Chương 83: Hai nữ gặp mặt () Chương 84: Thần Mộc tông chế phù tâm đắc () Chương 85: Chết () Chương 86: Lệnh triệu tập () Chương 87: Mũ giáp () Chương 88: Ngũ Hóa Tán () Chương 89: Thiên Mộc Thần Quang () Chương 90: Yêu thú công đảo () Chương 91: Linh diệp () Chương 92: Hắc Vũ Thuẫn () Chương 94: Ba đạo kiếm quang ( cầu đặt trước lần đầu ) () Chương 95: Chính thống Trúc Cơ Đan () Chương 96: Nhị Tướng Công () Chương 97: Tương lai quy hoạch () Chương 98: Kim Quang nhai Ninh Lạc Sơn () Chương 99: Xích Viêm Tam Kiếm Phù () Chương 100: Hỗn hợp () Chương 101: Danh sách giao đấu () Chương 102: Tranh thủ thứ nhất () Chương 103: Thế cục tốt đẹp () Chương 104: Phù mặc () Chương 105: Đấu pháp ngày đầu tiên () Chương 106: Một phút đồng hồ () Chương 107: Thanh danh vang dội () Chương 108: Trận chung kết chờ ngươi () Chương 109: Lại thắng () Chương 110: Vòng thứ ba () Chương 111: Thần Hành Phù () Chương 112: Thanh Ngọc Phù () Chương 113: Vòng chung kết () Chương 114: Rộng lớn chí hướng () Chương 115: Đạo tâm phá toái () Chương 116: Chiến thuật () Chương 117: Thắng lợi () Chương 118: Lôi pháp () Chương 119: Lâm trận đột phá () Chương 120: Ninh An Ninh () Chương 121: Vẽ bùa linh bút () Chương 122: Trúc Cơ Bảo () Chương 123: Trận chung kết ta tiến đi () Chương 124: Thiên Hải Thập Tam Kiếm () Chương 125: Băng đao () Chương 126: Thiên Tâm Kiếm Phù () Chương 127: Tất cả ta tính toán bên trong () Chương 128: Lý do () Chương 129: () Chương 130: Đấu pháp thắng () Chương 131: Thuyết phục () Chương 132: Đoạt giải nhất () Chương 133: Lựa chọn đạo viện () Chương 134: Thanh Sơn thôn () Chương 135: Thái Hư miếu () Chương 136: Lưu Lăng Phái bút ký () Chương 137: Cả đời () Chương 138: Lại về Thanh Quang đảo () Chương 139: Chuyển tu « Thuần Dương Quyển » () Chương 140: Trúc Cơ Bảo thôi diễn () Chương 141: Bạch ngọc linh đang () Chương 142: Phù thành () Chương 143: Đồng thau chiếc nhẫn () Chương 144: Sáo lộ () Chương 145: Trấn thần, hoặc thần () Chương 146: Nửa năm () Chương 147: Rời đảo () Chương 148: Riêng phần mình tiền đồ () Chương 149: Yêu thú cấp ba () Chương 150: Chú Kiếm Giới () Chương 151: () Chương 152: Nhất Dương Chi Thể () Chương 153: Độ Linh Sứ đến () Chương 154: Chân linh căn () Chương 155: Đỉnh cấp thiên phú () Chương 156: Hỏng, ta thành thiên tài () Chương 157: Điều bí ẩn () Chương 158: Đạt thành chung nhận thức () Chương 159: Ất Mộc Thần Lôi Phù () Chương 160: Mở thủy phủ () Chương 161: Nhất Dương thành () Chương 162: Phục dụng Thanh Hỏa Đan () Chương 163: Pháp khí phi hành () Chương 164: Ngư Liên, Lạc gia huynh muội () Chương 165: Tam Thần Thụ () Chương 166: Lựa chọn Nhị Tướng Công () Chương 167: Trên đường () Chương 168: Ta là Vũ Khí đạo viện () Chương 169: Hỏi ý Trúc Cơ Đan () Chương 170: Có hay không một loại khả năng () Chương 171: Người quen () Chương 172: Xích Thành sơn () Chương 173: Liền nhà này () Chương 174: Lâm Giới Pháp () Chương 175: Đúng dịp () Chương 176: Khảm Sài kiếm pháp () Chương 177: Chung Ly Thiên Vũ () Chương 178: Xích Tâm Bảo Giám, Vô Tướng Nhân Ngẫu () Chương 179: Nhân ngẫu tác dụng () Chương 180: Thôi diễn một lần phí tổn () Chương 181: Mở sách () Chương 182: Chuẩn bị () Chương 183: Diễn Pháp Nhân Ngẫu () Chương 184: Tư nhân hàng đặt theo yêu cầu () Chương 185: Tán đồng () Chương 186: Người ngủ say () Chương 187: Diễn pháp () Chương 188: Tất cả đều muốn () Chương 189: Làm ruộng () Chương 190: Dưỡng Niệm Chú Thần Thuật đại thành () Chương 191: Mở túi trữ vật () Chương 192: Đồng tham chi vật () Chương 193: Thu hoạch () Chương 194: Làm ruộng tông môn cống hiến () Chương 195: Linh thực bộ () Chương 196: Linh Bảo các () Chương 197: Bí ẩn () Chương 198: Cuối kỳ () Chương 199: Ngự Thần Thuật, Khai Linh Ngộ Đạo Đan () Chương 200: Hiểu thấu () Chương 201: Về đạo viện () Chương 202: Cất rượu () Chương 203: Thức tỉnh người ngủ say () Chương 204: Lại một năm nữa thu hoạch () Chương 205: Luyện Khí tầng chín () Chương 206: Rời núi () Chương 207: Ngọc Tủy Đan () Chương 208: Chế phù () Chương 209: Mãnh liệt () Chương 210: Mời chào () Chương 211: Thể lỏng linh lực () Chương 212: Người thừa kế () Chương 213: Một kiếm () Chương 214: Luyện kiếm bộ () Chương 215: Tuyệt thế Kiếm Đạo thiên tài () Chương 216: Dưỡng kiếm () Chương 217: Lĩnh vực triển khai () Chương 218: Thái độ chuyển biến
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN