Thái Cổ Long Tượng Quyết Convert Miễn phí

Thái Cổ Long Tượng Quyết Convert

Tác giả:

Vượng Tử Lão Man Đầu

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Huyền Huyễn

Tình trạng:

Đang ra - Chương 7307

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 138 người đánh giá.

8.4

Đánh giá truyện

Một giọt huyết áp sập muôn đời, một lá thảo chém vỡ thương khung. Đã từng cường đại nhất Thái Cổ cấm kỵ thần thuật Thái Cổ Long Tượng bí quyết thất truyền trăm triệu năm. Vô tận tuế nguyệt, chán nản thiếu niên Lâm Phong ngẫu được Thái Cổ đệ nhất cấm kỵ thần thuật Thái Cổ Long Tượng bí quyết. Lúc Lâm Phong từ thế giới một cái xa xôi tiểu thành đi ra, một đoạn truyền kỳ bởi vậy triển khai...
Mới nhất Chương 7307 :Đặc thù cảm ứng

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 7271 :Đáng sợ thiên nhân ngũ suy () Chương 7272 :Phế thổ thế giới bổn nguyên khí tức () Chương 1: Thiếu niên Lâm Phong () Chương 2: () Chương 3: Phế chó nô () Chương 4: Khôi phục thực lực () Chương 5: Xung đột thăng cấp () Chương 6: Thập tinh diệu nhật, thiên () Chương 7: Lực lượng khảo thí () Chương 8: Tám trăm năm chưa từng () Chương 9: Chiến () Chương 10: Hiển uy () Chương 11: Đánh giết Bạch Nhất () Chương 12: Tiềm Long xuất uyên, kẻ () Chương 13: Đại Lực Phục Long Đan () Chương 14: Không trọn vẹn Liệt Dương () Chương 15: Đại sư tỷ Tiêu Nhã Phi () Chương 16: Dực Xà () Chương 17: Đại khai sát giới () Chương 18: Liệt Dương thăng không, () Chương 19: Phệ Hồn điện () Chương 20: Liên thủ giết địch () Chương 21: Âm Dương Vô Cực đồ () Chương 22: Huyền Băng hàn dịch () Chương 23: Đường Lang Bộ Thiền () Chương 24: Đột phá tu vi () Chương 25: Quyết đấu Võ Sư () Chương 26: Thái Cổ cấm kỵ chi thuật () Chương 27: Băng mãng xà () Chương 28: Hoàng kim thần dịch () Chương 29: Võ hồn tiến hóa! Ba tòa () Chương 30: Võ đạo quyết đấu () Chương 31: Nghiền ép () Chương 32: Đại lực Ma Thần () Chương 33: Trực tiếp đánh giết () Chương 34: Tu luyện tháp () Chương 35: Liền ngươi như vậy mặt () Chương 36: Bạo rút Từ Tử Hạo () Chương 37: Nghiền ép Đoan Mộc Lỗi () Chương 38: Yêu ma làm loạn () Chương 39: Yêu ma thế lực () Chương 40: Huyết Yêu sơn () Chương 41: Chém Hấp Huyết Ma Bức () Chương 42: Oan gia ngõ hẹp () Chương 43: Huynh đệ () Chương 44: Cường thế phản kích () Chương 45: Cửu U Hoàng Tuyền nước () Chương 46: Đại sát tứ phương () Chương 47: Đoan Mộc Thiên () Chương 48: Cướp đoạt tới tay () Chương 49: Đột phá! Võ Giả mười () Chương 50: Cửu thiên hoàn hồn trận () Chương 51: Đánh cắp cửu hoàng đồ () Chương 52: Thái Cổ Long Tượng, Thánh () Chương 53: Kinh thiên kiếm khí () Chương 54: Luyện chế cửu hoàng phân () Chương 55: Yêu ma huyết đan () Chương 56: Hiên Viên Vũ () Chương 57: Nội viện thứ bảy Hỏa () Chương 58: Tứ đại cường giả () Chương 59: Đắc thủ () Chương 60: Võ Sư! Trở thành! () Chương 61: Đại chiến () Chương 62: Phong Yêu Nhiêu () Chương 63: Không tưởng được () Chương 64: Cướp giết () Chương 65: Cửu hoàng phân thân kêu () Chương 66: Cửu hoàng phân thân luyện () Chương 67: Bốn viện thi đấu () Chương 68: Xuất thủ () Chương 69: Quyền toái phi kiếm () Chương 70: Quyết đấu Hiên Viên Chiến () Chương 71: Đánh bại Hiên Viên Chiến () Chương 72: Thiên tài, ngươi đã tỉnh. () Chương 73: 24 đạo linh văn () Chương 74: Nhiệm vụ () Chương 75: Chém cường địch () Chương 76: Dong binh thị trấn nhỏ () Chương 77: Thượng Quan Phi Nhi chấn () Chương 78: Độc Cô Cuồng Đao () Chương 79: Giao dịch () Chương 80: Ước pháp tam chương () Chương 81: Hỏa Kỳ Lân () Chương 82: Kỳ Lân chi nộ () Chương 83: Thần bí tồn tại () Chương 84: Thánh Hoàng thạch () Chương 85: Kỳ Lân bảo huyết () Chương 86: Xung đột () Chương 87: Nạp Lan Lăng Vũ () Chương 88: Đánh bại ngươi, chỉ () Chương 89: Phản hồi gia tộc () Chương 90: Trên thân phụ thân tổn () Chương 91: Kịch chiến hoàng phi dương () Chương 92: Lửa giận () Chương 93: Cường thế xuất thủ () Chương 94: Cái gọi là thiên tài, () Chương 95: Một bạt tai () Chương 96: Kết thù kết oán () Chương 97: Liệt thiên điêu () Chương 98: Thần kiếm phổ thứ bảy () Chương 99: Khởi động thiên địa () Chương 100: Cửu Linh thánh dịch () Chương 101: Đại Nhật Liệt Thần () Chương 102: Chém Nạp Lan Thiên Kiêu () Chương 103: Toàn bộ chém giết () Chương 104: Đối sách () Chương 105: Tam trọng đại trận () Chương 106: Khai chiến () Chương 107: Thanh Long đại trận () Chương 108: Đổ máu Võ Tướng () Chương 109: Chém Bạch gia lão tổ () Chương 110: Gió tanh mưa máu ( thượng) () Chương 111: Gió tanh mưa máu (hạ) () Chương 112: Thanh Long học phủ khảo () Chương 113: Rung động toàn trường () Chương 114: Thiên Lang dong binh đoàn () Chương 115: Rống động núi sông () Chương 116: Tranh đấu () Chương 117: Thần huyết chém thi () Chương 118: Tà ma cao thủ () Chương 119: Thú hoàng Cùng Kỳ () Chương 120: Lão hoàng mất đi () Chương 121: Linh hồn tranh đấu () Chương 122: Cùng Kỳ bảo thuật () Chương 123: Đánh một trận toàn diệt () Chương 124: Nam Cung Ngưng Nguyệt () Chương 125: Cướp đoạt () Chương 126: Đánh chết () Chương 127: Tu luyện linh hồn chi kiếm () Chương 128: Đánh giết Từ Thiên Hạo () Chương 129: Vây quét () Chương 130: Chém giết () Chương 131: Lão sinh (học sinh lâu () Chương 132: Tìm đánh () Chương 133: Xuất thủ () Chương 134: Giằng co () Chương 135: Trương Chi Hoàng () Chương 136: Mất mặt () Chương 137: Đối chọi gay gắt () Chương 138: Âm mưu () Chương 139: Không hẹn mà gặp () Chương 140: Cừu nhân gặp nhau () Chương 141: Toàn bộ giết chết ( () Chương 142: Toàn bộ giết chết (hạ) () Chương 143: Kim Sí Đại Bằng Nguyên () Chương 144: Cùng Kỳ bảo thuật hiển () Chương 145: Phi thiên độn địa () Chương 146: Đánh tan cùng liên thủ () Chương 147: Cướp đoạt hỏa hầu () Chương 148: Lại lần nữa đột phá () Chương 149: Lão sinh đội ngũ () Chương 150: Bại Ngụy Ly ( thượng) () Chương 151: Bại Ngụy Ly (hạ) () Chương 152: Khiến cho chú ý () Chương 153: Long Thế U () Chương 154: Quyết đấu Tống Triển () Chương 155: Ba chưởng đánh bại () Chương 156: Oanh động Thanh Long học () Chương 157: Đáng sợ Vũ Văn Thần () Chương 158: Lâm Phong hiện () Chương 159: Giao thủ! () Chương 160: Khó khăn thủ thắng () Chương 161: Phủ chủ chú ý () Chương 162: Sơn Hà Bảng thứ 27 () Chương 163: Thủ đoạn ra hết () Chương 164: Đáng sợ thôn phệ võ () Chương 165: Tân sinh khảo hạch chấm () Chương 166: Thiên tài doanh () Chương 167: Linh trận điện () Chương 168: Thần bí lão già () Chương 169: Hoàng giai! Sơ giai! Đỉnh () Chương 170: Huyết Long hội Hứa Hạo () Chương 171: Sát! () Chương 172: Luyện dược sư thiên () Chương 173: Bị chấn kinh luyện dược () Chương 174: Mạc Vô Nhai lôi kéo () Chương 175: Thiên hỏa, địa hỏa, () Chương 176: Thượng cổ hung thú Cửu () Chương 177: Xích Huyết liên () Chương 178: Đệ nhị nguyên thần () Chương 179: Thiên hỏa tin đồn () Chương 180: Bất tử dãy núi () Chương 181: Huyết Nguyệt thăng không () Chương 182: Thời gian nhất là thúc () Chương 183: Ngân hà rơi thi () Chương 184: Vong Linh đại quân () Chương 185: Ai nói nam nhi không đổ () Chương 186: Cơ Vũ Hàn () Chương 187: Ức hiếp () Chương 188: Kịch đấu () Chương 189: Liên trảm Võ Tướng () Chương 190: Không an tĩnh đêm () Chương 191: Nham thạch cự ma () Chương 192: Yêu dị Thánh Hoàng thạch () Chương 193: Đạt thành hiệp nghị () Chương 194: Tử Diễm Địa Tâm Hỏa () Chương 195: Sinh Tử chém giết () Chương 196: Tam trọng võ hồn hợp () Chương 197: Luyện hóa thiên hỏa, () Chương 198: Ngang ngược càn rỡ () Chương 199: Hung hăng sửa chữa () Chương 200: Học phủ lập uy ( thượng) () Chương 201: Học phủ lập uy (hạ) () Chương 202: Hắn chính là Lâm Phong! () Chương 203: Đa trí như yêu () Chương 204: Trụy Nguyệt thành một () Chương 205: Ngự Thú sư () Chương 206: Huyết chiến thú nhân () Chương 207: Truy sát Ngự Thú sư () Chương 208: Triệu hoán đại địa () Chương 209: Khu sói nuốt hổ () Chương 210: Ác chiến huyết bào Ngự () Chương 211: Lòng dạ rắn rết () Chương 212: Áo đen độc sư () Chương 213: Hỏa thiêu Bích Nhãn Kim () Chương 214: Thoát khốn () Chương 215: Theo dõi () Chương 216: Đắc thủ () Chương 217: Diệt áo đen độc sư () Chương 218: Võ Tướng thành! () Chương 219: Bắt Lam Yêu Cơ ( thượng) () Chương 220: Bắt Lam Yêu Cơ (hạ) () Chương 221: Thập nhị tiên nữ () Chương 222: Cấu kết () Chương 223: Lại lần nữa thôn phệ
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN