Tiên Dương Miễn phí

Tiên Dương

Tác giả:

Kim Đan Trích Trừ Thủ Thuật

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Tiên Hiệp

Tình trạng:

Đang ra - Chương 120

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Hàng phục long hổ điều khảm ly, tu được linh quang thấu phòng minh. Xuất thần nhập khiếu tham huyền diệu, uẩn dưỡng Tiên Dương giải minh thuyên.

Bách luyện chung toàn Đạo gia công, thiên kiếp mới thành Trường Sinh Quả. Từ đây phù diêu xa thanh minh, đăng lâm Cửu Tiêu liệt tiên nữ.

--

Cổ 'Hằng' từ 'Nguyệt', nguyệt giữa thiên địa, cố hữu dài lâu, vĩnh cửu chi ý.

Đã đầu thai làm người, Hứa Hằng liền muốn viết xuống chính mình cố sự, mới tính không phụ tên này.

Kể chuyện làm người hai đời người cầu tiên con đường cố sự.
Mới nhất Chương 120: Mua bán

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 108: Linh Quân Tử () Chương 107: Huyền Tâm Chân Nhân () Chương 01: Người trong chốn thần tiên () Chương 02: Tà ma ngoại đạo () Chương 03: Hứa Hằng () Chương 04: Xử trí () Chương 05: Tiên Thai Đạo Cốt () Chương 06: Thái Quang Tiên Phủ Huyền Vi Phái () Chương 07: Hưng suy () Chương 08: Sơn Trung Tùy Bút () Chương 09: Luyện Khí Huyền Quang () Chương 10: « Huyền Môn Trùng Hòa Thiên » () Chương 11: Sương mù tuôn ra phương nào ai có thể liệu () Chương 12: Thần niệm () Chương 13: Thai Tức () Chương 14: Trần Thái Thần Trần Thái Cực () Chương 15: Hư ảo thiên địa () Chương 16: Yêu quái () Chương 17: Thiên Huyệt cùng pháp thuật () Chương 18: Liễu đạo nhân kiếm () Chương 19: Tiến cảnh () Chương 20: Thử kiếm () Chương 21: Vân Pháp cùng độn thuật () Chương 22: Bạch Dương Đan () Chương 23: Cảm ứng () Chương 24: Huyền Hồng U Hoa () Chương 25: Chỉ tranh một chữ () Chương 26: Trên con đường tu hành bao nhiêu khó? Dãn cánh tự nhiên gặp Thiên Hồng () Chương 27: Trở lại nhân thế () Chương 28: Ứng Châu Thành () Chương 29: Quý Thính Sanh () Chương 30: Dược Kim Pháp Tiền () Chương 31: Mua đan () Chương 32: Cực độ Huyền Quang () Chương 33: Âm Tử Sư () Chương 34: Loạn tượng () Chương 35: Phương pháp () Chương 36: Nắm chắc () Chương 37: Khai cung chớ trở về () Chương 38: Kiếm ra có trở về () Chương 39: Dòng lũ () Chương 40: Thà gãy không khuất () Chương 41: Thuyết Hòa Đạo Nhân () Chương 42: Thế ngoại chân tu () Chương 43: Kiều sư () Chương 44: Ba tầng duyên phận! () Chương 45: Tam Muội Hỏa cùng Ngọc đỉnh lò () Chương 46: Hàn Đàm () Chương 47: Thủy hỏa () Chương 48: Rời đi () Chương 49: Chuyển Âm Luyện Dương Phá Tà Pháp Khí () Chương 50: Phi sương () Chương 51: Nguyệt Bạch Anh () Chương 52: Chân truyền hay không () Chương 53: Pháp hội () Chương 54: Kiếm thuật dàn khung () Chương 55: Ly Vẫn Kiếm Quyết () Chương 56: Lý Lâm Tuyền () Chương 57: Tĩnh Thủy Long Vương () Chương 58: Cướp cò () Chương 59: Thượng thừa pháp thành Ngọc Đỉnh Lô, dám gọi trời cao xuyên Huyền Quang () Chương 60: Pháp lực cùng đăng danh () Chương 61: Pháp tính cùng bác quán () Chương 62: Được cùng mất () Chương 63: Ba cái lựa chọn () Chương 64: Âm Hoa Đan () Chương 65: « Thượng Ứng Chân Dương Bảo Lục » () Chương 66: Huyền Tiêu Ngũ Diễm đại thủ ấn () Chương 67: « Nguyên Vi Hiển Hóa Huyền Hồng Kiếm Quyết » () Chương 68: Tuyết Liên tin tức () Chương 69: Bạch Long Đàm () Chương 70: Gió tuyết () Chương 71: Đạo Hỏa () Chương 72: Trong tuyết kịch đấu () Chương 73: Hàn Ly () Chương 74: Hà Thiên Vân () Chương 75: Long Lực Thảo () Chương 76: Huyền Âm Tiên Tủy cướp lại tạo hóa () Chương 77: Băng Cực Thiên Âm Trung Dương () Chương 78: Ba năm () Chương 79: Âm Dương Ngọc Trì () Chương 80: Nắm giữ thiên địa () Chương 81: Khinh Hồng Kiếm vào Thiên Huyệt () Chương 82: Địa Sát () Chương 83: Bóng người () Chương 84: Thế nào đến cương ảnh gió lửa đốt () Chương 85: Thuần trắng mịt mờ () Chương 86: Thoát thân () Chương 87: Thượng Cổ bí ẩn () Chương 88: Ngọc Đỉnh Lô thành Tam Muội Hỏa ra () Chương 89: Lữ Thuần Dương () Chương 90: Hạo Dương Tiên Cương () Chương 91: Thiên Nhân đặt bút một chữ Tù () Chương 92: Lực Sĩ ở đây! () Chương 93: Trịnh Giản () Chương 94: Huyền Sương Âm Sát () Chương 95: Muốn rời () Chương 96: Tâm trì Đông Hải ý chưa hết lại hướng Thiên Phong nhìn cựu chương () Chương 97: Cố nhân cùng biến hóa () Chương 98: Thừa hứng mà tới tận hứng rời () Chương 99: Phất trần () Chương 102: Bảo Xương Lâu Nam tiên tử () Chương 101: Vân Hồ thuyền biển () Chương 100: Hỏa Sát Hoàn Không Trung Cảng () Chương 103: Ra Đông Hải Hợp Tố Bào () Chương 104: Thắng thua phía trước tính khí tuôn ra đánh cược vốn là Đại La Công () Chương 105: Bát Đại Tán Tiên () Chương 106: Nam Đạo Tĩnh Khô Thủy Các () Chương 109: Thương Châu Sơn Đái thị () Chương 110: Pháp đàn () Chương 111: Thi pháp () Chương 112: Lấy ta sắc lệnh thiên tượng dịch () Chương 113: Trong gió tuyết thần thông rộng tấc vuông ở giữa sát lực cao () Chương 114: Núi lửa () Chương 115: Thi thể Đạo Thư () Chương 116: Đạo Thể () Chương 117: Nội cảnh () Chương 118: Luyện giả thành chân () Chương 119: Chân lực () Chương 120: Mua bán
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN