Tiên Tử Xin Tự Trọng Convert Miễn phí

Tiên Tử Xin Tự Trọng Convert

Tác giả:

Cơ Xoa

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Tiên Hiệp

Tình trạng:

Full - Chương 1171

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 9 người đánh giá.

9.9

Đánh giá truyện

Tần Dịch từng cho rằng, tu tiên người muốn đạm bạc thanh tịnh, không muốn vô cầu, nhịn được tính tình, trải qua được hấp dẫn.

Nhưng cuối cùng phát hiện, tiên đầu tiên có chữ người bên cạnh.

Tiên lộ khổ hàn, ta và ngươi ôm nhau sưởi ấm.
*****
Tác giả đại thần thể loại hậu cung
Mới nhất Chương 1171 : Lời cuối sách

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 912: Nhặt lên nhiều năm trước phù lục () Chương 913: Trấn ma pháp tắc () Chương 697: Cơ quan tính không hết () Chương 698: Lòng người khó khăn nhất () Chương 1139 : Trái Thiên đế, phải Nhân Hoàng () Chương 1140 : U Minh nan đề () Chương 1: Tìm tiên () Chương 2: Cự tiên () Chương 3: Không tin tiên () Chương 4: Xông viện () Chương 5: Phương sĩ () Chương 6: Trừ hổ () Chương 7: Rời núi () Chương 8: Đạo quan () Chương 9: Nhện yêu () Chương 10: Tương trợ () Chương 11: Trách nhiệm () Chương 12: Huyền bảng () Chương 13: Tra án () Chương 14: Đạo cô () Chương 15: Nhân tâm () Chương 16: Kinh biến () Chương 17: Minh Hà () Chương 18: Tặng kiếm () Chương 19: Hầu Tử () Chương 20: Lí Thanh Lân () Chương 21: Cánh chim () Chương 22: Xa trì () Chương 23: Dạ Linh () Chương 24: Đằng xà () Chương 25: Tây hoang () Chương 26: Bằng hữu () Chương 27: Trực diện Đông Hoa () Chương 28: Đình biện () Chương 29: Trù hoa () Chương 30: Nấu rượu nói trường () Chương 31: Ông trời tác hợp cho () Chương 32: Đan đạo () Chương 33: Chì thủy ngân trúng độc () Chương 34: Phi Hoa nhẹ giống như mộng () Chương 35: Mối tình đầu... () Chương 36: Đùa giỡn người trong () Chương 37: Đã nhập hồng trần () Chương 38: Dược trở mình ai () Chương 39: Ta cũng vậy suy tính ngươi () Chương 40: Ta có ngươi () Chương 41: Thật là thơm () Chương 42: Dạy sai rồi? () Chương 43: Gió đã bắt đầu thổi () Chương 44: Mây di chuyển () Chương 45: Đương làm võ giả biết pháp thuật () Chương 46: Binh quý thần tốc () Chương 47: Chúng trong mắt Dạ Linh () Chương 48: Chưa từng héo tàn () Chương 49: Đông Hoa địa cung ( cầu phiếu đề cử ) () Chương 50: Đem ngươi tóc trắng xoá () Chương 51: Khảo vấn () Chương 52: Đã từng kết bạn rời núi ba người () Chương 53: Quốc vương cùng quốc sư () Chương 54: Trong lòng mỗi người đều có một ma quỷ () Chương 55: Cùng Minh Hà ở chung thời gian ( ngụy ) () Chương 56: Chỉ là vì ngươi () Chương 57: Vắt ngang Liệt cốc () Chương 58: Đằng xà thừa lúc sương mù () Chương 59: Xương khô Trường Thanh () Chương 60: Bầy yêu Loạn Vũ () Chương 61: Hắc Huyết Yêu Liên () Chương 62: Tần Dịch chiến đấu () Chương 63: Tấm bia đá chi chủ () Chương 64: Bay lượn quả đào () Chương 65: Hình rồng quả đào () Chương 66: Không nói gì mỹ nhân () Chương 67: Yêu thành () Chương 68: Chim hót hoa nở... () Chương 69: Mời () Chương 70: Liệt cốc cao thấp () Chương 71: Lại dò xét núi hoang () Chương 72: Vu sư đã chết () Chương 73: Thu hoạch () Chương 74: Vu Chúc tế hỏa () Chương 75: Côn Bằng () Chương 76: Như thế yêu thành () Chương 77: Thừa Hoàng () Chương 78: Tiên sinh còn có ý hồ () Chương 79: Không muốn quay đầu lại () Chương 80: Gặp lại Trình Trình () Chương 81: Ngu xuẩn giống đực () Chương 82: Cái kia Công Chúa đối () Chương 83: Hi vọng cuối cùng () Chương 84: Thánh Thương hoang mạc () Chương 85: Nam nhân hứa hẹn () Chương 86: Đan lấy đi, ngươi lưu () Chương 87: Cầm tinh lệnh () Chương 88: Cầu tắc chính là sinh () Chương 89: Cái này là đế vương () Chương 90: Ngươi học được vài () Chương 91: Chỉ là lợi dụng? () Chương 92: Trình Trình () Chương 93: Các tên ngu ngốc () Chương 94: Đến từ vài ngàn năm () Chương 95: Yêu thành mưa bụi () Chương 96: Uy, tấm gương () Chương 97: Tây hoang xâm lấn () Chương 98: Công thủ nghịch thế () Chương 99: Long Chiến Vu Dã, hắn huyết () Chương 100: Quốc sư trở về () Chương 101: Phản công tây hoang () Chương 102: Ngoài dự đoán mọi người () Chương 103: Tần Dịch lập chí () Chương 104: Nam Ly, khó cách () Chương 105: Quân tử du hành () Chương 106: Tiểu trấn dị sự () Chương 107: Khô cạn giếng nước () Chương 108: Ai là nhân vật phản diện () Chương 109: Luyện thi () Chương 110: Tổn hại không đủ để () Chương 111: Chúng ta đều đồng dạng () Chương 112: Trận chiến mở màn đạo () Chương 113: Hôm nay ta xem ngươi đùa () Chương 114: Thế ngoại sự tình cùng () Chương 115: Ta mong muốn () Chương 116: Cùng đại lão hỗn lăn () Chương 117: Vạn Tượng Sâm La () Chương 118: Ai vì chính ma () Chương 119: Đương làm Minh Hà không () Chương 120: Đã nói xem cuộc vui, lại () Chương 121: Tiên rơi phàm trần () Chương 122: Trước kia trở lại mộng () Chương 123: Ma đạo tiến đến () Chương 124: Vừa ra trò hay () Chương 125: Môn (500 vé tháng gia tăng () Chương 126: Tạo Hóa Kim Chương ( vé () Chương 127: Không hề xa xôi () Chương 128: Muốn hái sao sao? () Chương 129: Chân khí hóa cương ( vé () Chương 130: Cướp cò () Chương 131: Ta cũng tìm được ngươi () Chương 132: Niêm phong cất vào kho () Chương 133: Vẽ tranh () Chương 134: Họa hồn () Chương 135: Phật tự Cho con () Chương 136: Giảng đạo lý () Chương 137: Đợi đúng là ngươi () Chương 138: Mộng giống như Khinh Ảnh () Chương 139: Ma nữ giao dịch ( vé tháng () Chương 140: Cái gọi là thu hoạch () Chương 141: Đào lý gió xuân một () Chương 142: Mây xanh phía trên ( vé () Chương 143: Vạn đạo Tiên cung ( hoạt () Chương 144: Ta đã thấy ngươi () Chương 145: Trong sách người () Chương 146: Khách xá chi dạ ( vé tháng () Chương 147: Cầm Tâm mới thành lập () Chương 148: Cổ họa đến tiếp sau () Chương 149: Khách qua đường () Chương 150: Tài lữ pháp địa () Chương 151: Người mới nhập môn, () Chương 152: Nhận thức thoáng một () Chương 153: Nữ nhân nào có trò chơi () Chương 154: Lần này tức tu hành () Chương 155: Ngươi chính là họa () Chương 156: Kiểu mới họa pháp () Chương 157: Hoặc nhảy tại uyên () Chương 158: Vân Tụ địch ( vé tháng () Chương 159 : Làm cho người ta si mê () Chương 160: Ngỡ cảnh thiên thai () Chương 161: Ràng buộc () Chương 162: Ngay bích chịu đến cùng () Chương 163: Cầm sắt tương hợp () Chương 164 : Phong vân khởi () Chương 165: Gặp mê không hiểu hai () Chương 166: Như thế luận đạo () Chương 167: Trận chiến mở màn báo () Chương 168: Quân tử đánh cờ () Chương 169: Hẳn là tiền định () Chương 170: Âm dương mê () Chương 171: Gậy ông đập lưng ông () Chương 172: Thế như quân cờ dịch () Chương 173: Không phải khách qua đường () Chương 174: Thủ mộ () Chương 175: Viết thế giới () Chương 176: Cách đêm trà () Chương 177: Cung chủ vừa hiện () Chương 178: Thu hoạch bí cảnh ( vé () Chương 179: Giao thoa trí nhớ () Chương 180: Sơ thí Âm Công ( tu ) () Chương 181: Lưu Tô tỉnh lại () Chương 182: Mấy nhà sung sướng mấy () Chương 183: Đồng môn gặp nạn () Chương 184: Cùng thi triển kỳ thuật () Chương 185: Luận đạo kết thúc () Chương 186: Như thế cung chủ () Chương 187: Chim bay tương trục () Chương 188: Dùng âm truyền ý () Chương 189 : Lẫn nhau vì con mèo nhỏ () Chương 190: Bị Hầu Tử đánh cho () Chương 191: Trung sĩ ngộ đạo () Chương 192: Chung quân nhất phẩm hoang () Chương 193: Trong mộng không biết () Chương 194: Mộng đẹp khó khăn nhất () Chương 195: Cái loại nầy Trường () Chương 196: Tần sư đệ là hay người () Chương 197: Cũng không phải khách () Chương 198 : Gần xã tình e sợ () Chương 199: Như thế đạo quan () Chương 200: Đại Càn chi loạn () Chương 201: Số mệnh cùng Nhân Quả () Chương 202: Không dẫn từ trước () Chương 203: Ma nữ lần thứ hai giao dịch () Chương 204 : Cửa cung vấn đề nhỏ () Chương 205: Trấn vận chi bảo () Chương 206: Là người không thuộc () Chương 207: Đều tự lập thể nhãn () Chương 208: Ma nữ cùng yêu tăng (1000 () Chương 209 : Thỉnh quân thử kiếm () Chương 210 : Ngươi muốn so bỉ lực () Chương 211 : Là ma là Phật () Chương 212 : Kinh biến () Chương 213 : Gặp lại () Chương 214 : Cứu viện Ly Hỏa () Chương 215: Nhất Kiếm Đông Lai () Chương 216: Cái này là tiên () Chương 217: Bỗng nhiên thông suốt () Chương 218: Từ khi chia tay đến giờ () Chương 219 : Giao dịch trọng khải
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN