Trận Hỏi Trường Sinh Miễn phí

Trận Hỏi Trường Sinh

Tác giả:

Quan Hư

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Tiên Hiệp Võ Hiệp

Tình trạng:

Tạm ngưng - Chương 717 giản tính toán

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 2 người đánh giá.

4.5

Đánh giá truyện


Tu giới Cửu Châu, đạo đình nhất thống, thế gia áp bách, tông môn lũng đoạn, tu đạo bảo vệ nghiêm mật.
Tầng dưới chót tu sĩ tu đạo không cửa, linh thạch thiếu thốn, sống qua ngày duy gian.
Mười tuổi mực vẽ, tiên thiên người yếu, tán tu xuất thân, gia cảnh bần hàn.
Cho dù khổ tâm tu luyện, cuối cùng cả đời, có thể cũng chỉ là một cái hèn mọn như sâu kiến Luyện Khí tu sĩ.
Thẳng đến trong thức hải của hắn, xuất hiện một khối đạo bia.
Có thể lĩnh ngộ Thiên Đạo trận pháp, vô hạn tăng cường thần thức.
Mực vẽ đem mượn đường bia, phá toái tu đạo hàng rào, đúc thành vô thượng thần thức, hiểu thấu tiên đạo trận pháp, vấn đỉnh trường sinh đại đạo......


Tiểu thuyết từ mấu chốt: Trận hỏi trường sinh không pop-up, trận hỏi trường sinh txt toàn tập download, trận hỏi trường sinh chương mới nhất đọc


Mới nhất Chương 717 giản tính toán

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1 mực vẽ () Chương 2 Đạo bia () Chương 3 trận sư () Chương 4 cách hỏa trâm () Chương 5 mặc sơn () Chương 5: La Thiên Thánh Địa ? Gà đất chó sành () Chương 7 hữu duyên trai () Chương 8 sao tiểu phú () Chương 9 minh hỏa trận () Chương 10 vẽ trận () Chương 11 hỏa trĩ gà () Chương 12 thù lao () Chương 13 cây đèn () Chương 14 quý thanh bách () Chương 15 tiền trả công cho thầy giáo () Chương 16 luyện khí ba tầng () Chương 17 công pháp () Chương 18 lựa chọn () Chương 19 cố thổ trận () Chương 20 thành trận () Chương 21 linh khu trận () Chương 22 manh mối () Chương 23 thiên phú () Chương 24 cầu đạo () Chương 25 dạy bảo () Chương 26 tinh tiến () Chương 27 thương thế () Chương 28 chủ ý () Chương 29 lò lô () Chương 30 dung hỏa trận đồ () Chương 31 luyện khí sư () Chương 32 Ăn tứ () Chương 33 luyện chế () Chương 34 tu trận () Chương 35 sẵn sàng () Chương 36 lò lô () Chương 37 thịt bò () Chương 38 gầy dựng () Chương 39 phê chữa () Chương 40 dự định () Chương 41 bái phỏng () Chương 42 mưu trí () Chương 43 cầu học () Chương 44 dẫn dắt () Chương 45 kinh ngạc () Chương 46 minh tưởng () Chương 47 nguyên nhân () Chương 48 khách nhân () Chương 49 ráng chiều () Chương 50 huynh muội () Chương 51 giấu mộc () Chương 52 gặp khách () Chương 53 tử () Chương 54 hoa sen tiết () Chương 55 dạo phố () Chương 56 Đổi mới () Chương 57 công pháp () Chương 58 tặng cho () Chương 59 tuyển công () Chương 60 thiên diễn quyết () Chương 61 linh lực () Chương 62 dị trạng () Chương 63 mê trận () Chương 64 quái dị () Chương 65 giải trận () Chương 66 thiên trận () Chương 67 tập lục () Chương 68 trí dụng () Chương 69 lục đạo () Chương 70 thử tay nghề () Chương 71 hạnh lâm đường () Chương 72 lò luyện đan () Chương 73 luyện khí tầng bốn () Chương 74 thiên diễn quyết () Chương 75 thanh y nam tử () Chương 76 trương lan () Chương 77 liệp yêu tiết () Chương 78 liệp yêu lễ () Chương 79 Địa hỏa trận () Chương 80 náo nhiệt () Chương 81 tiền hưng () Chương 82 lên khung cảm nghĩ () Chương 83 Đại trụ () Chương 84 Địa hỏa () Chương 85 giằng co () Chương 86 trị thương () Chương 87 trách cứ () Chương 88 hỏi thăm () Chương 89 chỉ điểm () Chương 90 Đan sư () Chương 91 phụ mẫu () Chương 92 ngoan thoại () Chương 93 uy hiếp () Chương 94 hạn độ () Chương 95 mực thiêng () Chương 96 Đằng giáp () Chương 97 tiểu trận sư () Chương 98 thỉnh cầu () Chương 99 nói lời cảm tạ () Chương 100 du trưởng lão () Chương 101 giao dịch () Chương 102 luyện khí tầng năm () Chương 103 pháp thuật () Chương 104 nước trôi bước () Chương 105 thân pháp () Chương 106 Đại thụ () Chương 107 luận bàn () Chương 108 tiến triển () Chương 109 miêu yêu () Chương 110 tiểu thành () Chương 111 giao phó () Chương 112 tặng lễ () Chương 113 pháp thuật () Chương 114 hỏa cầu () Chương 115 thần thức () Chương 116 duy nhanh () Chương 117 mực thiêng () Chương 118 cấp huyết () Chương 119 cạm bẫy () Chương 120 trù bị () Chương 121 liệp yêu () Chương 122 thu hoạch () Chương 123 phụ tử () Chương 124 luận bàn () Chương 125 vào núi () Chương 126 du nhận nghĩa () Chương 127 cho người mượn () Chương 128 dạ ẩm () Chương 129 hai phải () Chương 130 hương liệu () Chương 131 la bàn () Chương 132 trận trụ cột () Chương 133 mất tích () Chương 134 tìm người () Chương 135 ngẫu nhiên gặp () Chương 136 hái hoa tặc () Chương 137 Đuổi bắt () Chương 138 thải bổ () Chương 139 giao chiến () Chương 140 chân gãy () Chương 141 hỏi thăm () Chương 142 mời khách () Chương 143 an lão gia tử () Chương 144 an gia () Chương 145 cánh cửa () Chương 146 phân phẩm () Chương 147 khuê mộc lang () Chương 148 kim giáp () Chương 149 phong ba () Chương 150 linh quáng () Chương 151 lục soát núi () Chương 152 nhặt nhạnh chỗ tốt () Chương 153 Điều giải () Chương 154 trận chiến mở màn () Chương 155 linh thạch () Chương 156 Địa hỏa phục trận () Chương 157 thế công () Chương 158 minh tập () Chương 159 tiền trọng huyền () Chương 160 linh tu () Chương 161 nhanh chuẩn () Chương 162 thiết giáp () Chương 163 Ẩn nấp () Chương 164 hỏa cầu thuật () Chương 165 là ai () Chương 166 tiền hoằng () Chương 167 Đất đá trận () Chương 168 thổ mộc phục trận () Chương 169 phong động () Chương 170 Đường hầm mỏ () Chương 171 chạy trốn () Chương 172 Đoạn hậu () Chương 173 cản đường () Chương 174 thoát thân () Chương 175 về nhà () Chương 176 làm giàu () Chương 177 trù hoạch kiến lập () Chương 178 hạn độ () Chương 179 khải hoàn phó () Chương 180 thợ rèn () Chương 181 trận sư () Chương 182 kiến trúc trận pháp () Chương 183 tiến độ () Chương 184 tiền đại sư () Chương 185 gây chuyện () Chương 186 biện pháp () Chương 187 Đêm nhiễu () Chương 188 () Chương 189 lo nghĩ () Chương 190 vẽ xong () Chương 191 khẳng định () Chương 192 mời () Chương 193 luyện khí phẩm cấp () Chương 194 phù lục () Chương 195 nhất phẩm dung hỏa () Chương 196 Đại lô tử () Chương 197 anh minh () Chương 198 bất công () Chương 199 trận lý () Chương 200 dung hỏa phục trận () Chương 201 lô hỏa () Chương 202 tu đạo sản nghiệp () Chương 203 thỏ khôn () Chương 204 thân phận () Chương 205 Đan lô () Chương 206 Đan ngọc () Chương 207 ngờ tới () Chương 208 tri vị () Chương 209 lạc đại sư () Chương 210 thân phận () Chương 211 phục kích () Chương 212 gặp mặt () Chương 213 hối hận () Chương 214 thương lượng () Chương 215 chưởng ti () Chương 216 lão tổ () Chương 217 thiện lầu () Chương 218 giàu có () Chương 219 năm lễ () Chương 220 qua lại () Chương 221 lạc phủ () Chương 222 tuần sát () Chương 223 bái phỏng () Chương 224 vạn gia khói lửa () Chương 225 Đạo tâm
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN