Trong Mộng Chứng Đạo, Bắt Đầu Tính Toán Tu Tiên Giả Miễn phí

Trong Mộng Chứng Đạo, Bắt Đầu Tính Toán Tu Tiên Giả

Tác giả:

Tạo Mộng Chuyên Gia

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Huyền Huyễn Xuyên Không

Tình trạng:

Đang ra - Chương 1046 Đại mộng căn nguyên 3

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Xuyên qua tu tiên giới, mười năm tìm kiếm, nửa bước khó đi.
Cũng may còn có kim thủ chỉ, có thể bện mộng cảnh.
Thế là khổ tâm sắp đặt, cuối cùng đợi đến tu tiên giả buông xuống.
Từ đây trong mộng tu hành!

Trong mộng chứng đạo!
Luyện giả thành chân, cuối cùng thành vô thượng Tiên Tôn.

Mới nhất Chương 1046 Đại mộng căn nguyên 3

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 998 trong mây ai gửi cẩm thư tới 3 () Chương 997 trong mây ai gửi cẩm thư tới 2 () Chương 996 trong mây ai gửi cẩm thư tới 1 () Chương 995 1 vạn năm về sau 3 () Chương 994 1 vạn năm về sau 2 () Chương 993 1 vạn năm về sau 1 () Chương 992 vu yêu đại chiến 3 () Chương 991 vu yêu đại chiến 2 () Chương 990 vu yêu đại chiến 1 () Chương 989 Đồ vu kiếm 3 () Chương 988 Đồ vu kiếm 2 () Chương 987 Đồ vu kiếm 1 () Chương 986 chư thiên đệ nhất kiếp 3 () Chương 985 chư thiên đệ nhất kiếp 2 () Chương 1 Đại mộng mấy thiên thu () Chương 2 tiên phàm vĩnh cách () Chương 3 tiên sư buông xuống () Chương 4 tiên nhân thổ hoàng lương rượu ngộ đạo trì () Chương 5 ban thưởng ngươi một hồi tạo hóa () Chương 6 phù lục hạt giống () Chương 7 giấc mộng nam kha () Chương 8 route 2 () Chương 9 thăng tiên đại hội () Chương 10 cố nhân đã thừa hoàng hạc đi () Chương 11 tông sư vây giết () Chương 12 mười năm trước vô song mười năm sau vô địch () Chương 13 xong chuyện phủi áo đi () Chương 14 luyện khí () Chương 15 thừa cơ ngự phong () Chương 16 5 năm () Chương 17 Đạp nguyệt mà đến () Chương 18 phù lục cùng thần thông () Chương 19 Đạo tặc sở lưu hương () Chương 20 lại là một năm thăng tiên sẽ 1 () Chương 21 lại là một năm thăng tiên sẽ 2 () Chương 22 chín giấu chân hỏa () Chương 23 lúc đó minh nguyệt tại 1 () Chương 24 lúc đó minh nguyệt tại 2 () Chương 25 thỉnh quốc sư chịu chết 1 () Chương 26 thỉnh quốc sư chịu chết 2 () Chương 27 hỏa thiêu lạc kinh núi () Chương 28 trong mộng truyền pháp ngũ sắc thần quang 1 () Chương 29 trong mộng truyền pháp ngũ sắc thần quang 2 () Chương 30 hai mươi năm khoảng không hứa hẹn () Chương 31 tuổi trẻ khinh cuồng () Chương 32 phong lôi song dực () Chương 33 phong bạo dương () Chương 34 yêu thú cùng hồn cốt () Chương 35 Đáy biển di vật () Chương 36 Đạo hữu xin dừng bước 1 () Chương 37 Đạo hữu xin dừng bước 2 () Chương 38 chân thực tu tiên giới () Chương 39 khoáng mạch () Chương 40 cực phẩm pháp khí () Chương 41 lôi thị ba hung () Chương 42 ba đầu sáu tay () Chương 43 ngọc núi phường () Chương 44 dương thanh thu () Chương 45 phiền phức tới cửa () Chương 46 hoàng cân lực sĩ () Chương 47 chân truyền triệu sư tỷ () Chương 48 cho dù gặp gỡ ứng không biết 1 () Chương 49 cho dù gặp gỡ ứng không biết 2 () Chương 50 cho dù gặp gỡ ứng không biết 3 () Chương 51 cho dù gặp gỡ ứng không biết 4 () Chương 52 giết người lên mặt trăng () Chương 53 sơn hà vạn dặm đồ () Chương 54 phóng lên trời vào biển () Chương 55 nếu không phải nhóm ngọc đỉnh núi gặp 1 () Chương 56 nếu không phải nhóm ngọc đỉnh núi gặp 2 () Chương 57 Đấu pháp hư không 1 () Chương 58 Đấu pháp hư không 2 () Chương 59 truy tra () Chương 60 vốn không quen biết () Chương 61 thủy tinh nhớ () Chương 62 ngươi nay có thể cầm không () Chương 63 ba người đi tất có thầy ta () Chương 64 bát tiên quá hải () Chương 65 thập phương đông lạnh ma thần quang () Chương 66 nhật nguyệt tinh hoa bạo càng một () Chương 67 cô xạ chấn kinh bạo càng hai () Chương 68 lâm đạo hữu cứu ta! bạo càng ba () Chương 69 tỉnh mộng vạn cổ bạo càng bốn () Chương 70 bí mật này ta ăn chắc bạo càng năm () Chương 71 khách không mời mà đến () Chương 72 kinh hỉ hay không ngoài ý muốn hay không () Chương 73 Đường ai nấy đi () Chương 74 hàn ngọc mê cung () Chương 75 thiên ý () Chương 76 Ảo ảnh trong mơ () Chương 77 ngẫu nhiên gặp () Chương 78 trúc cơ () Chương 79 vì đạo hữu chúc () Chương 80 Định phong châu cùng cương lôi đinh () Chương 81 giết hắn như giết chó () Chương 82 pháp có nguyên linh () Chương 83 truy cùng trốn () Chương 84 Âm hồn bất tán () Chương 85 phản hư chân tướng () Chương 86 thiên mệnh sở quy () Chương 87 nhất là nhân gian lưu không được () Chương 88 dư nàng một giấc mộng () Chương 89 chín đại kim Đan 1 () Chương 90 chín đại kim Đan 2 () Chương 91 liền đè lên đánh () Chương 92 ta là thiên ý () Chương 93 không bờ lão tổ () Chương 94 hôm nay ta độ nàng () Chương 95 chúc ngươi tiền đồ như gấm () Chương 96 bất quá là một giấc mộng dài khoảng không () Chương 97 bất quá là cô ảnh kinh hồng () Chương 98 nguyên đạo nhân 1 () Chương 99 nguyên đạo nhân 2 () Chương 100 trúc cơ trung kỳ () Chương 101 toái tinh hải () Chương 102 không tương truyền thuyết 1 () Chương 103 không tương truyền thuyết 2 () Chương 104 bồ Đề vốn không cây () Chương 105 phật chi lực ba đoạn () Chương 106 cái này ta đánh qua () Chương 107 ai còn không phải là một cái thiên kiêu () Chương 108 cung nghênh phật tử () Chương 109 bồ Đề Đạt ma () Chương 110 Đại uy thiên long () Chương 111 còn không nói tiếng đa tạ pháp hải ca () Chương 112 tàng kinh các cùng bảo khố () Chương 113 luyện giả thành chân con đường phía trước có người () Chương 114 phật môn chí cao tiếp dẫn vương phật () Chương 115 ngã phật từ bi phổ độ chúng sinh () Chương 116 không giả ngả bài 1 () Chương 117 không giả ngả bài 2 () Chương 118 thà tại thẳng bên trong lấy 1 () Chương 119 thà tại thẳng bên trong lấy 2 () Chương 120 rừng kỳ đưa ta bảo vật () Chương 121 các huynh đệ cùng tiến lên () Chương 122 trong lửa loại kim liên () Chương 123 trong ngoài đều khốn đốn bốn bề thọ địch () Chương 124 thiên ý hóa hồng trần phật Đà vào luân hồi () Chương 125 một điểm linh quang lên nhất khí hóa tam thanh 1 () Chương 126 một điểm linh quang lên nhất khí hóa tam thanh 2 () Chương 127 ma phật thần mẫu vứt bỏ thiên Đế () Chương 128 cũng trảm người khác cũng trảm ta () Chương 129 ngài không phải chúng ta mời tới cứu binh sao () Chương 130 thưởng phạt phân minh nguyên đạo nhân () Chương 131 tuần sát sứ () Chương 132 lôi hỏa Đan giới () Chương 133 quan mới nhậm chức () Chương 134 bầu trời xanh () Chương 135 Đan tháp chi tranh 1 () Chương 136 Đan tháp chi tranh 2 () Chương 137 cao cấp đấu pháp 1 () Chương 138 cao cấp đấu pháp 2 () Chương 139 nhanh đi thỉnh tuần sát sứ () Chương 140 bầu trời xanh cao nhân lại ở bên cạnh ta () Chương 141 niềm vui ngoài ý muốn () Chương 142 hắn có thể không thu chúng ta không thể không tiễn đưa () Chương 143 xà yêu () Chương 144 linh nhân tộc () Chương 145 Ở rể () Chương 146 trong mộng không biết thân là khách 1 () Chương 147 trong mộng không biết thân là khách 2 () Chương 148 mưa gió sắp đến 1 () Chương 149 mưa gió sắp đến 2 () Chương 150 thanh lam đạo nhân () Chương 151 có bằng hữu từ phương xa tới 1 () Chương 152 có bằng hữu từ phương xa tới 2 () Chương 153 ngươi nhìn tháp này vừa cao vừa lớn () Chương 154 trộm tháp nhất thời sảng khoái 1 () Chương 155 trộm tháp nhất thời sảng khoái 2 () Chương 156 tam muội chân hỏa () Chương 157 chín tháp đều mở () Chương 158 lôi vực bí cảnh () Chương 159 chân hỏa luyện ba thi 1 () Chương 160 chân hỏa luyện ba thi 2 () Chương 161 vứt bỏ thiên Đế quà tặng () Chương 162 một mực trộm tháp một mực sảng khoái 1 () Chương 163 một mực trộm tháp một mực sảng khoái 2 () Chương 164 chín tháp chi vương 1 () Chương 165 chín tháp chi vương 2 () Chương 166 chín tháp chi vương 3 () Chương 167 Đừng sợ cùng tiến lên () Chương 168 trảm thần () Chương 169 phong linh () Chương 170 chim chóc tử bố bố () Chương 171 phong lôi sí () Chương 172 mang Đan tháp lấy lệnh chư hầu 1 () Chương 173 mang Đan tháp lấy lệnh chư hầu 2 () Chương 174 có qua có lại 1 () Chương 175 có qua có lại 2 () Chương 176 muộn thu nợ nần () Chương 177 bình sinh không dễ đấu 1 () Chương 178 bình sinh không dễ đấu 2 () Chương 179 khách không mời mà đến 1 () Chương 180 khách không mời mà đến 2 () Chương 181 bạn cũ gặp gỡ () Chương 182 thiên tài chiến 1 () Chương 183 thiên tài chiến 2 () Chương 184 ngươi đến cùng có mấy cái bảo bối tốt 1 () Chương 185 ngươi đến cùng có mấy cái bảo bối tốt 2 () Chương 186 thỉnh ban thưởng ta một giấc chiêm bao 1 () Chương 187 thỉnh ban thưởng ta một giấc chiêm bao 2 () Chương 188 hắn hướng nếu là cùng xối tuyết 1 () Chương 189 hắn hướng nếu là cùng xối tuyết 2 () Chương 190 thiên nhược hữu tình thiên diệc lão () Chương 191 năm nào ta nếu vì bàn cổ 1 () Chương 192 năm nào ta nếu vì bàn cổ 2 () Chương 193 lĩnh nam tử ngươi muốn Đan tháp không cần () Chương 194 không quan trọng ta sẽ ra tay () Chương 195 nguyên từ sơn () Chương 196 ngũ hành hỗn nguyên () Chương 197 luôn có điêu dân muốn hại trẫm () Chương 198 thiên la địa võng () Chương 199 cổ thần loại 1 () Chương 200 cổ thần loại 2 () Chương 201 sắp bắt đầu thiên tài chiến () Chương 202 hỏa vân tử () Chương 203 có bản lĩnh liền đến chém ta () Chương 204 ngươi bỏ thi đấu a () Chương 205 oan gia ngõ hẹp 1 () Chương 206 oan gia ngõ hẹp 2 () Chương 207 thử xem liền tạ thế () Chương 208 tìm đường sống trong chỗ chết () Chương 209 Đại loạn chiến () Chương 210 Đến từ hỏa vân tử sát ý () Chương 211 vừa phân cao thấp cũng chia sinh tử 1
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN