Trọng Sinh Tây Du Chi Nghịch Thiên Hệ Thống Convert Miễn phí

Trọng Sinh Tây Du Chi Nghịch Thiên Hệ Thống Convert

Tác giả:

Bát Đao Phá Phong

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Huyền Huyễn Xuyên Không Đồng Nhân Hệ Thống

Tình trạng:

Full - Chương 627

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 18 người đánh giá.

7.7

Đánh giá truyện

Thái Bạch Kim Tinh: "Tiểu tử này tại sao còn không chết?"

Quan Âm Bồ Tát: "Tiểu tử này tại sao còn không chết?"

Đầy trời Thần Phật: "Tiểu tử này lại vẫn sống?"

Nhân vật chính: "Quản ngươi là yêu ma quỷ quái, vẫn là đầy trời Thần Phật, Thần cản sát Thần, phật cản giết phật, thiên muốn ta vong, ta liền nghịch thiên! Hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có!"

truyện full gần 700c. ngày 80c.
Mới nhất Chương 627: Đại kết cục

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1: Xuyên việt Tây Du thế giới, vui lấy được nghịch thiên hệ thống () Chương 2: Song Xoa Lĩnh gặp yêu () Chương 3: Đây là muốn biến tường nhịp điệu () Chương 4: Đám này yêu quái quá dã man () Chương 5: Thần tiên ngược lại diệu dụng vô cùng () Chương 6: Thăng liền 10 cấp thoải mái ngất trời () Chương 7: Thực lực đại tăng () Chương 8: Bắt chẹt Thái Bạch Kim Tinh () Chương 9: Các hoài quỷ thai () Chương 10: Hỏa Nhãn Kim Tinh () Chương 11: Nhiệm vụ: Người cứu mạng lông tơ () Chương 12: Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không () Chương 13: Sư thúc ? () Chương 14: Đổ chiến Tôn Ngộ Không () Chương 15: Tôn Ngộ Không xấu lắm () Chương 16: Ẩn tàng nhiệm vụ () Chương 17: Nói Quan Âm, Quan Âm đến () Chương 18: Lão tử cũng có Kim Cô Bổng () Chương 19: Ảnh đế Tôn Ngộ Không () Chương 20: Thu phục Tôn Ngộ Không () Chương 21: Định Thân Thuật () Chương 22: Liền Bồ Tát cũng dám lừa gạt () Chương 23: Anh hùng cứu mỹ nhân () Chương 24: Hiểu lầm () Chương 25: Trí đấu phu thê xà () Chương 26: Nổi giận chém Bạch Hoa Xà () Chương 27: Cảm giác bị gài bẫy () Chương 28: Thật sự có một chân () Chương 29: Lừa dối hắc hùng tinh () Chương 30: Tiền tổn thất tinh thần () Chương 31: Lập công chuộc tội () Chương 32: Đại náo hắc phong động () Chương 33: Thu gặt kinh nghiệm () Chương 34: Sát Yêu liền tu hành () Chương 35: 36 vậy Thiên Cương Biến Hóa thuật () Chương 36: Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết () Chương 37: Hàng phục Hắc Hùng quái () Chương 38: Cao Lão Trang bắt yêu () Chương 39: Chính nhân quân tử () Chương 40: Thô bạo heo mới liệp () Chương 41: Đạt được Hoàng Phong Lĩnh () Chương 42: Sư phụ bị yêu quái bắt đi () Chương 43: Quân sư diệu kế cảnh thiên hạ () Chương 44: Đa nghi Hoàng Phong Quái () Chương 45: Ba yêu chiến hầu vương ? () Chương 46: Linh Sủng Hoàng Mao chồn chuột () Chương 47: Nghịch thiên 36 Thức () Chương 48: Sét đánh ngang tai () Chương 49: Tám trăm dặm Lưu Sa Hà () Chương 50: Mau lại đây ăn ta nha! () Chương 51: Bắt sống Sa Hòa Thượng () Chương 52: Sinh Mệnh Chi Tuyền () Chương 53: Tứ Thánh biến Ngũ Thánh () Chương 54: Dụ hoặc () Chương 55: Đưa tới cửa () Chương 56: Chơi game () Chương 57: Tứ Đại Mỹ Nữ () Chương 58: Trư Bát Giới đụng Thiên Hôn () Chương 59: Thiên Địa Linh Căn () Chương 60: Vạn Thọ Sơn phúc địa, Ngũ Trang Quan Động Thiên () Chương 61: Nhân Sâm Quả () Chương 62: Phát tài () Chương 63: Lần nữa hai quả Nhân Sâm Quả () Chương 64: Tiên vườn hệ thống () Chương 65: Có tiền có thể ma xui quỷ khiến () Chương 66: Tiểu Thế Giới () Chương 67: Xông Ngũ Trang Quan () Chương 68: Biệt lai vô dạng () Chương 69: Kết nghĩa Kim Lan () Chương 70: Liền được hai kiện thần khí () Chương 71: Đạt được Bạch Hổ lĩnh () Chương 72: Bạch Cốt Tinh lai lịch () Chương 73: Một hồi Bạch Cốt Tinh () Chương 74: Trư Bát Giới tư hội Bạch Cốt Tinh () Chương 75: Chiêu Hồn Phiên () Chương 76: Hồng Phấn Khô Lâu () Chương 77: Phệ Hồn châu () Chương 78: Làm chính sự () Chương 79: Lại thăng một cấp () Chương 80: Vô liêm sỉ () Chương 81: Khởi tử hồi sinh () Chương 82: Xá Lợi Tử Linh Lung Nội Đan () Chương 83: Đại Đường khâm sai () Chương 84: Các hiển thần thông () Chương 85: Độc thân vào yêu huyệt () Chương 86: Đắc đạo cao tăng () Chương 87: Ta cho ngươi thi pháp () Chương 88: Việc lớn không tốt () Chương 89: Đại chiến Hoàng Bào Quái () Chương 90: Vừa động thủ một cái () Chương 91: Muốn gán tội cho người khác () Chương 92: Phúc họa tương y () Chương 93: Ngọc Đế hàng chỉ tróc nã Võ Minh () Chương 94: Cố nhân tới thăm () Chương 95: Trêu đùa Na Tra () Chương 96: Ước chiến () Chương 97: Phân thân hữu thuật () Chương 98: Một mình đấu vẫn là quần ẩu ? () Chương 99: Nhất chiêu bại địch () Chương 100: Chật vật mà chạy () Chương 101: Nguyên Thủy Thiên Tôn () Chương 102: Lừa gạt bảo bối () Chương 103: Đại khai sát giới () Chương 104: Trang bức bị sét đánh () Chương 105: Đánh chết Cửu Vĩ Hồ () Chương 106: Gạo nấu thành cơm () Chương 107: Mệnh Số cho phép () Chương 108: Quả nhiên bất phàm () Chương 109: Mệnh trung chú định () Chương 110: Chân chính Hồ Ly Tinh () Chương 111: Hồ ly thối lắm () Chương 112: Vì tán gái () Chương 113: Thiện ác chi phân () Chương 114: Quỷ cũng sợ ác nhân () Chương 115: Hương Khói Chi Lực () Chương 116: Lẻn vào Vương Cung () Chương 117: Định Nhan Châu () Chương 118: Buôn bán tới () Chương 119: Hai cái hàng giả () Chương 120: Bị cáo () Chương 121: Vạch trần () Chương 122: Chim của ngươi bay () Chương 123: Văn Thù Bồ Tát () Chương 124: Đáng thương Thanh Mao Sư () Chương 125: Thu phục tiểu sư tử () Chương 126: Điềm đại hung () Chương 127: Cân Đẩu Vân () Chương 128: Trị thương () Chương 129: Có khác diệu dụng () Chương 130: Đạt được hào núi () Chương 131: Hồng Hài Nhi () Chương 132: Trêu đùa Hồng Hài Nhi () Chương 133: Trư Bát Giới biến heo quay () Chương 134: Giận dữ Hồng Hài Nhi () Chương 135: Thiên đạo Hỏa Kiếp () Chương 136: Lòng mang dị tâm () Chương 137: Khẩu thị tâm phi () Chương 138: Luyện hóa Tam Muội Chân Hỏa () Chương 139: Lại thăng một cấp () Chương 140: Hắc Thủy Hà gặp quái () Chương 141: Tứ Hải Long Vương () Chương 142: Hiếu thuận cháu ngoại trai () Chương 143: Giết chết Đà Long () Chương 144: Quỷ dị bạch tuộc () Chương 145: Hắc Bào () Chương 146: Bắt giặc phải bắt vua trước () Chương 147: Phụng chỉ vào cung () Chương 148: Múa rìu qua mắt thợ () Chương 149: Cầu mưa () Chương 150: Trang bức gọi sét đánh () Chương 151: Thưởng bọn họ điểm mưa móc () Chương 152: Già mồm át lẽ phải () Chương 153: So với điểm kích thích () Chương 154: Chặt đầu () Chương 155: Mổ bụng moi tim () Chương 156: Cô Chưởng Nan Minh () Chương 157: Dê nướng nguyên con () Chương 158: Ngũ lôi phương pháp () Chương 159: Gặp ngăn trở Thông Thiên Hà () Chương 160: Đồng Nam Đồng Nữ () Chương 161: Linh cảm đại vương () Chương 162: Khó phân thiệt giả () Chương 163: Bần tăng ngất thủy () Chương 164: Vẫn là một con Vương Bát () Chương 165: Phi Long Tại Thiên () Chương 166: Bom hẹn giờ () Chương 167: Hiện lên con ba ba trên sông () Chương 168: Lấy mẫu ngẫu nhiên nhất kiện đồ dỏm () Chương 169: Thần thương hiện thế () Chương 170: Độc Giác Hủy Đại Vương () Chương 171: Đại chiến Độc Giác hủy () Chương 172: Đốt thịt bò () Chương 173: Trá thi () Chương 174: Giúp ngươi dập tắt lửa () Chương 175: Lấy mẫu ngẫu nhiên hai đôi con nít () Chương 176: Đường Tăng có tin vui () Chương 177: Thực sự mang thai () Chương 178: Như Ý Chân Tiên () Chương 179: Chém giết Như Ý Chân Tiên () Chương 180: Lạc Thai () Chương 181: Bôn phóng Nữ Nhi Quốc () Chương 182: Nghênh dương dịch () Chương 183: Tới cửa cầu thân () Chương 184: Nữ vương cũng tốt sắc ? () Chương 185: Lẻn vào Vương Cung () Chương 186: Trêu đùa nữ vương () Chương 187: Nữ vương bão nổi () Chương 188: Nữ vương ra khỏi thành () Chương 189: Chiếm phượng ngồi loan () Chương 190: Các hoài quỷ thai () Chương 191: Trong hồ dị tượng () Chương 192: Nữ vương cho mời () Chương 193: Bị bắt () Chương 194: Nguyên lai là ngươi () Chương 195: Hai cái đều là giả () Chương 196: Ma Tộc dư nghiệt () Chương 197: Dạ thám Tỳ Bà Động () Chương 198: Bá Vương Ngạnh Thượng Cung () Chương 199: Lãng! Lãng! Lãng! () Chương 200: Hạt Tử tinh đại triển thần uy () Chương 201: Gà đẻ trứng vàng báo sáng () Chương 202: Hủy thiên diệt địa () Chương 203: Giết chết Hạt Tử tinh () Chương 204: Giải độc () Chương 205: Lý nên bị phạt () Chương 206: Ngủ mỹ nhân () Chương 207: Xuống Địa ngục () Chương 208: Thông Linh thần thú () Chương 209: Dính dính không khí vui mừng () Chương 210: Khởi tử hồi sinh () Chương 211: Hung như lang, mạnh mẽ lại tựa như hổ () Chương 212: Đường gặp cường đạo () Chương 213: Đậu hủ não () Chương 214: Thầy trò sinh ngại () Chương 215: Ngộ Không bị trục () Chương 216: Tôn Ngộ Không bổng đả Đường Tam Tạng () Chương 217: Đi giả tồn thật () Chương 218: Thật giả Mỹ Hầu Vương () Chương 219: Tự cho là đúng () Chương 220: Cấm cô () Chương 221: Bát quái khốn Thần Trận () Chương 222: Lục Nhĩ Mi Hầu () Chương 223: Đế Thính lập công () Chương 224: Tựa như ảo mộng () Chương 225: Lễ gặp mặt
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN
Admin

Admin

Luyện khí Sơ kỳ

  • 153

  • 22,923

  • 359,960

  • Chưa có truyện phù hợp.