Từ Hài Nhi Bắt Đầu Nhập Đạo Miễn phí

Từ Hài Nhi Bắt Đầu Nhập Đạo

Tác giả:

Cổ Hi

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Huyền Huyễn

Tình trạng:

Đang ra - Chương 17

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 4 người đánh giá.

7.5

Đánh giá truyện

Loạn thế cầu sinh, thịnh thế cầu tên.

Dãi dầu sương gió Đại Vũ triều vẫn ở vào thịnh thế thời kì.

Tây Bắc, có thiếu niên đi bộ chín ngàn dặm, độc thân trảm đại yêu, tranh một đời công danh.

Long Hồ, có Bất Thế Tông Sư đi nhân gian, khai tông lập phái, muôn đời lưu danh.

Đế đô, có Thánh Nhân truyền đạo ngàn vạn, giáo đồ trải rộng các châu, lưu danh thiên cổ.

Mà tại Thanh Châu thành bên trong, một chỗ trong tiểu viện.

Có người lại chỉ muốn yên lặng, hạ xong mỗi một bàn cờ.

. . .

Kiếm lên Long Yên ba ngàn dặm, một kiếm chém hết Cửu Châu thành!

Thế gian vạn pháp, duy ta, nhập đạo.

. . .

Quyển sách lại tên « vạn thế chi danh » « không thấy ngươi luyện kiếm, ngươi làm sao lại thành Kiếm Thần » « Hạo Thiên Đế »

【 nhẹ nhõm hài hước ] 【 võ đạo bảng ] 【 nghệ thuật đại sư ]

Mới nhất Chương 17: Từ đường phá diệt

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 26: Dạy cho các ngươi bài học cuối cùng (2) () Chương 26: Dạy cho các ngươi bài học cuối cùng (1) () Chương 17: Từ đường phá diệt () Chương 1 Lại là một năm Xuân tới () Chương 02: Kiếm thuật thu nhận sử dụng () Chương 03: Phế thần huyết () Chương 04: Đủ loại khác biệt () Chương 05: Chí Trăn () Chương 06: Ba thánh địa () Chương 07: Nhục Thân đạo () Chương 08: Thông Lực cảnh () Chương 09: Thái Sơ () Chương 10: Vạn Tượng thuộc tính () Chương 11: Lý Hạo rút kiếm () Chương 12: Tin chết () Chương 13: Ám sát () Chương 14: Mềm mại nhất địa phương () Chương 15: Lạc bại () Chương 16: Tâm tính () Chương 17: Kiếm Thánh () Chương 18: Tuyệt thế người kế tục () Chương 19: Phúc duyên nông cạn () () Chương 21: Thả câu () Chương 22: Tự tại () Chương 23: Kinh nghiệm bay tăng () Chương 24: Câu rồng () Chương 25: Khoe khoang cùng giấy viết thư () Chương 26: Đỉnh tiêm Luyện Thể () Chương 27: Kỹ năng chân thái () Chương 28: Khí lực hợp nhất, mười vạn cân! () Chương 29: Lý gia người người là quải bích () Chương 30: Nhị thánh cùng Tiểu Háo Tử () Chương 31: Viên mãn () Chương 32: Hài tử vương Lý Hạo () Chương 33: Kế Hồn () Chương 34: Vô Hạ thể, ngàn vạn cân! () Chương 35: Tiên tổ từ đường () Chương 36: Tiên tổ quy củ () Chương 37: Lấy thiên địa lập hồn () Chương 38: Đàn Cung học phủ () Chương 39: Công danh cùng dầu () Chương 40: Uy vọng () Chương 41: Hành tẩu giang hồ dựa vào là. . . () Chương 42: Một kiếm tuyết rơi () Chương 43: Giáp Ất Bính Đinh () Chương 44: Nhập môn? Chân Thái! () Chương 45: Lật bàn () Chương 46: Nhập Giáp đẳng () Chương 47: Võ đạo bát cảnh () Chương 48: Cực hạn () Chương 49: Một Hà Chiến Cảnh () Chương 50: Kiếp phù du nửa ngày nhàn () Chương 51: Chiến cảnh tên () Chương 52: Công đức bảng () Chương 53: Sáng chói phía sau () Chương 54: Thiên hạ nổi danh () Chương 55: Kỳ Châu trảm yêu () Chương 56: Nhập giang hồ () Chương 57: Tập sát () Chương 58: Ngoài ba mươi dặm trảm giao () Chương 59: Thánh cung () Chương 60: Tuần Phủ sứ () Chương 61: Hắc Phong sơn mạch () Chương 62: Một người vây quanh chúng yêu () Chương 63: Đồ sát () Chương 64: Tế điện () Chương 65: Tập thành () Chương 66: Giao tình () Chương 67: Theo ta đi trảm yêu () Chương 68: Đại nghĩa () Chương 69: Minh Nguyệt Thăng, Chân Thái () Chương 70: Một kiếm chém xuống () Chương 71: Công huân () Chương 72: Vô Lượng sơn () Chương 73: Lý gia Chân Long () Chương 74: Hạ Thanh Sương () Chương 75: Giáo huấn () Chương 76: Bí pháp () Chương 79: Đấu thơ Hoàng tử () Chương 80: Ký danh tiên sinh () Chương 81: Tiêu Ngọc Tĩnh () Chương 82: Hoàng nữ () Chương 83: Chuyện xưa nhắc lại () Chương 84: Giáo huấn Lý Vô Song () Chương 85: Phụ tử gặp nhau () Chương 86: Tức giận cùng bại lộ () Chương 87: Lại như thế nào? () Chương 88: Oanh động () Chương 89: Kiếm đạo hồng trần () Chương 90: Tước vị phong thưởng () Chương 91: Chân Long tranh đoạt () Chương 92: Lý Hạo nhu cầu () Chương 93: Loá mắt xán lạn () Chương 94: Nhàn đến thụ nghiệp () Chương 95: Một bước áo nghĩa () Chương 96: Lý sư () Chương 97: Tằng Hứa Nhân Gian Đệ Nhất Lưu () Chương 98: Tông sư chi tâm () Chương 99: Kiếm đạo chung cực, một kiếm của thần! (1) () Chương 99: Kiếm đạo chung cực, một kiếm của thần! (2) () Chương 100: Lạc tử thiên hạ (1) () Chương 100: Lạc tử thiên hạ (2) () Chương 100: Lạc tử thiên hạ (2) () Chương 103: Một tờ trấn cả sảnh đường (1) () Chương 103: Một tờ trấn cả sảnh đường (2) () Chương 104: Vũ Hoàng kỳ nghệ không có kém như vậy a? () Chương 105: Đối chiến Lý Càn Phong () Chương 106: Phế con hắn ( bù chương 1/20 ) () Chương 107: Xác nhận (1) () Chương 107: Xác nhận (2) () Chương 107: Xác nhận (3) () Chương 108: Quyết liệt () Chương 109: Phụ tử đại chiến, Thiên Địa Pháp Tướng () Chương 110: Hải Vô Nhai () Chương 111: Lấy vạn vật hỏi tông sư (1) () Chương 111: Lấy vạn vật hỏi tông sư (2) () Chương 112: Lại không họ Lý () Chương 113: Đi con mẹ nó phụ tử () Chương 114: Hạo nhi thiên tư, vượt qua các ngươi tưởng tượng! () Chương 115: Bằng hữu () Chương 116: Con của ngươi đã chết () Chương 117: Trên đời lại không Lý Hạo () Chương 117: Trên đời lại không Lý Hạo (2) () Chương 117: Trên đời lại không Lý Hạo (3) () Chương 7/25 ) () Chương 2: Long Quan Đạo () Chương 3: Một người gấp rút tiếp viện () Chương 4: Hạo Thiên Kỳ! ( thứ 8 lần bù chương ) () Chương 5: Tiến giai công pháp () Chương 6: Bạo sát () Chương 7: Bại bất hủ ( bù chương 9/25 ) () Chương 8: Điêu khắc đạo, khắc một thanh kiếm (7K, đảm bảo không thể thấp hơn mức cực tiểu hai hợp một chương ) (1) () Chương 8: Điêu khắc đạo, khắc một thanh kiếm (7K, đảm bảo không thể thấp hơn mức cực tiểu hai hợp một chương ) (2) () Chương 8: Điêu khắc đạo, khắc một thanh kiếm (7K, đảm bảo không thể thấp hơn mức cực tiểu hai hợp một chương ) (3) () Chương 9: Đốt sạch phá trụi ( bù chương 1011 càng, 7K hai hợp một ) (1) () Chương 9: Đốt sạch phá trụi ( bù chương 1011 càng, 7K hai hợp một ) (2) () Chương 9: Đốt sạch phá trụi ( bù chương 1011 càng, 7K hai hợp một ) (3) () Chương 10: Lý Thiên Cương chất vấn (1) () Chương 10: Lý Thiên Cương chất vấn (2) () Chương 10: Lý Thiên Cương chất vấn (3) () Chương 11: Long Tiêu () Chương 12: Đều tới (1) () Chương 12: Đều tới (2) () Chương 12: Đều tới (3) () Chương 13: Vạn dặm đem tặng () Chương 14 - Trả lại Lý gia phần thứ nhất ân tình () Chương 14 - Trả lại Lý gia phần thứ nhất ân tình (2) () Chương 15 - Chiến loạn (bổ canh 14/25) () Chương 16: Liễu Nguyệt Dung thẩm phán (1) () Chương 16: Liễu Nguyệt Dung thẩm phán (2) () Chương 16: Liễu Nguyệt Dung thẩm phán (1) () Chương 16: Liễu Nguyệt Dung thẩm phán (2) () Chương 17: Trí mạng thuộc tính (1) () Chương 17: Trí mạng thuộc tính (2) () Chương 18: Càn Khôn Bảng thứ năm (1) () Chương 18: Càn Khôn Bảng thứ năm (2) () Chương 19: Dẫn tiến () Chương 20: Vượt cảnh Nhậm Thiên Thiên () Chương 21: Là Thần Tướng phủ đã mất đi hắn () Chương 21: Là Thần Tướng phủ đã mất đi hắn (2) () Chương 22: Rơi một con mà trấn thiên hạ tông sư (1) () Chương 22: Rơi một con mà trấn thiên hạ tông sư (2) () Chương 23: Thế gian Tông Sư, không cách nào di chuyển một chỉ! (1) () Chương 23: Thế gian Tông Sư, không cách nào di chuyển một chỉ! (2) () Chương 24: Thành phá, yêu lên () Chương 25: Chiến đỉnh phong (1) () Chương 25: Chiến đỉnh phong (2) () Chương 27: Lý Thiên Cương, hắn đánh bại ngươi lúc tuổi còn trẻ ( hai hợp một ) (1) () Chương 27: Lý Thiên Cương, hắn đánh bại ngươi lúc tuổi còn trẻ ( hai hợp một ) (2) () Chương 28: Cho cái bậc thang () Chương 29: Lý gia Tứ gia () Chương 30: Vấn thiên địa mượn một hơi thở () Chương 31: Nghênh chiến (1) () Chương 31: Nghênh chiến (2) () Chương 32: Chiến Tứ Lập () Chương 33: Hóa tiên ( hai hợp một chương ) (1) () Chương 33: Hóa tiên ( hai hợp một chương ) (2) () Chương 34: Ngăn chặn thiên địa ( bổ nguyệt phiếu tăng thêm 20/25 ) () Chương 34: Ngăn chặn thiên địa ( bổ nguyệt phiếu tăng thêm 20/25 ) () Chương 35: Vì hắn mà đến ( hai hợp một chương ) (1) () Chương 35: Vì hắn mà đến ( hai hợp một chương ) (2) () Chương 36: An bài (7K hai hợp một chương ) () Chương 36: An bài (7K hai hợp một chương ) (2) () Chương 36: An bài (7K hai hợp một chương ) () Chương 36: An bài (7K hai hợp một chương ) (2) () Chương 37: Thành lên ( bù chương 21/25 ) () Chương 38: Yêu Vương bảo huyết () Chương 39: Nhập linh () Chương 40: Tam bất hủ, siêu phàm đỉnh phong ( hai hợp một chương ) (1) () Chương 40: Tam bất hủ, siêu phàm đỉnh phong ( hai hợp một chương ) (2) () Chương 41: Trả lại cho Lý gia phần thứ hai ân tình ( bù chương 22, 23 ) (1) () Chương 41: Trả lại cho Lý gia phần thứ hai ân tình ( bù chương 22, 23 ) (2) () Chương 42: Mưa gió nổi lên () Chương 43: Quan ngoại chém yêu () Chương 44: Độc thân quét ngang ba ngàn dặm ( hai hợp một chương ) (1) () Chương 44: Độc thân quét ngang ba ngàn dặm ( hai hợp một chương ) (2) () Chương 45: Nghênh chiến tứ phương ( hai hợp một chương ) (1) () Chương 45: Nghênh chiến tứ phương ( hai hợp một chương ) (2) () Chương 46: Thiếu niên hung danh ( bù chương 24, 25 ) (1) () Chương 46: Thiếu niên hung danh ( bù chương 24, 25 ) (2) () Chương 47: Yêu ma đều là sợ kỳ danh () Chương 48: Đánh không lại Lý Hạo, trước hết giết Lý Thiên Cương () Chương 49: Ta sẽ xuống núi () Chương 50: Yêu ma bái phỏng () Chương 51: Tân khách đến, mùa xuân đến (1) () Chương 51: Tân khách đến, mùa xuân đến (2) () Chương 52: Song sinh Lý Hạo, Long Quan Đạo không thể nhập (1) () Chương 52: Song sinh Lý Hạo, Long Quan Đạo không thể nhập (2) () Chương 53: Lý Hạo xuất quan, Lương Châu nguy ( Canh 1 ) (1) () Chương 53: Lý Hạo xuất quan, Lương Châu nguy ( Canh 1 ) (2) () Chương 54: Thiên cơ học công ( Canh 2 cầu nguyệt phiếu ) () Chương 55: Thiên Bi lưu ảnh ( Canh 3 ) () Chương 56: Danh chấn thiên cơ ( Canh 4 ) () Chương 57: Tốc công Lương Châu ( Canh 5 cầu nguyệt phiếu ) () Chương 58: Lý Thiên Cương, đi ra nhận lấy cái chết! ! ( Canh 1 ) () Chương 59: Chém giết ( Canh 2 ) (1) () Chương 59: Chém giết ( Canh 2 ) (2) () Chương 60: Pháp trận phá toái, 10 vị Yêu Vương, tuyệt cảnh! (1) () Chương 60: Pháp trận phá toái, 10 vị Yêu Vương, tuyệt cảnh! (2) () Chương 60: Pháp trận phá toái, 10 vị Yêu Vương, tuyệt cảnh! (3) () Chương 61: Chỉ cứu thế, không cứu khổ ( Canh 1 ) () Chương 62: Hắn đáng giá ngươi kiêu ngạo ( Canh 2 ) (1) () Chương 62: Hắn đáng giá ngươi kiêu ngạo ( Canh 2 ) (2) () Chương 63: Tiếp viện, Hạo Thiên Kỳ ( Canh 3 ) (1)
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN