Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Convert Miễn phí

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Convert

Tác giả:

Phong Thanh Dương

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Huyền Huyễn Dị Giới

Tình trạng:

Đang ra - Chương 1541

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 27 người đánh giá.

8.4

Đánh giá truyện

Lý Thiên Mệnh nằm mơ đều muốn cười tỉnh.

Nhà hắn sủng vật, vậy mà đều là trong truyền thuyết Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú.

Nhà của hắn gà, là lấy Thái Dương làm thức ăn 'Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng' .

Hắn mèo đen, là lấy lôi đình luyện hóa vạn giới 'Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma' .

Liền nhà hắn gián, đều là nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân 'Vạn Giới Vĩnh Sinh Thú' . . .

Từ đó, hắn khống chế mười đầu Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, hóa thân Vạn Cổ đệ nhất Hỗn Độn Thần Linh, chu du chư thiên vạn giới, san bằng vô tận Thần Vực. Vạn vật sinh linh, Chư Thiên Thần Ma, liền bò kéo lăn, buồn bã hô run!

PS: Truyện đã kịp tác
Mới nhất Chương 1541: Thiên Lang Tinh chi hỏa

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 444: Long mạch Linh khí suối () Chương 443: Vô Sinh Thứ Hồn Kiếm () Chương 442: Bàn tử, ngươi số mệnh () Chương 441: Đó là Đông Hoàng Kiếm () Chương 440: Thiên Nhất () Chương 439: Cửu tinh Thần Văn Sư! () Chương 438: Hoàng Thử Lang cùng Huỳnh () Chương 437: Ngụy Vô Thượng sinh nhật () Chương 436: Báo thù không qua đêm! () Chương 435: Thập Phương Trấn Ma Trụ! () Chương 434: Số chín mươi chín đình () Chương 433: Họa si () Chương 432: Thập Phương Thiên Địa () Chương 431: Ngày mai đăng cơ, Thiên () Chương 430: Tiểu Phong là bằng hữu () Chương 429: Thần Đô động đất! () Chương 428: Nhiên Hồn Thần Văn Đạo () Chương 427: Vạn Ma Phệ Hồn Đạo () Chương 426: Dạ Lăng Phong () Chương 425: Giết người thì đền () Chương 424: Vu hãm! ! () Chương 423: Thập Lăng Trảm, Táng () Chương 422: Phong Tuyết Lăng Đao, Nguyệt () Chương 421: Một người chiến thiên () Chương 420: Hiện tại, ta không đành () Chương 419: Vô Song () Chương 418: Cửu Thiên Tinh Hà Kỳ () Chương 417: Địa Ngục Truy Hồn Điện! () Chương 416: Nó quá khó khăn () Chương 415: Điện Ma Cửu Tiết Liên () Chương 414: Đến, nói thêm câu nữa () Chương 413: Bị mắng một tháng () Chương 412: Ta yêu các ngươi, gặp () Chương 411: Giác tỉnh! ! () Chương 410: Tam trọng Nhiên Hồn kết () Chương 409: Cực phẩm tọa kỵ Bạch () Chương 408: Thập Phương Điện Vương () Chương 407: Kỳ Lân Cổ tộc đại () Chương 406: Để hắn khóc cả một () Chương 405: Phân Vũ Mặc Sinh () Chương 404: Nhất Thế Chú, không nhận () Chương 403: Lý Mộ Dương nơi ở cũ () Chương 402: Mặc gia Tông Phủ () Chương 401: Thời cổ Thần Quốc đệ () Chương 400: Sùng Dương, Cảnh Nguyệt, () Chương 399: Lão tử huynh đệ thành () Chương 398: Ba đời đốt hồn! ! ! () Chương 397: Thánh Quân Vương Thương! () Chương 396: Lam Hoang () Chương 395: Thẻ gà sao? () Chương 394: Thái Cực Hồng Mông Quỳ () Chương 393: Ngủ qua lão tổ tông () Chương 392: Thánh Thiên Đạo Điển, () Chương 391: Huyền Vũ chặt đầu, () Chương 390: Đông Hoàng vì mệnh, Thái () Chương 389: Cuối cùng nghịch chiến! () Chương 388: Sinh tử vô tình, đại () Chương 387: Trời xanh mây trắng, địa () Chương 386: Cộng Sinh Không Gian hoa () Chương 385: Bạch thủ bất tương () Chương 384: Tuyệt địa phản kích! () Chương 383: Làm tốt lắm! ! ! () Chương 382: Một kiếm phún huyết! () Chương 381: Đông Hoàng cảnh đệ () Chương 380: 330 ngàn đại quân! ! () Chương 379: Oanh Sơn Chùy, Vạn Sơn () Chương 378: Lý Vô Địch át chủ bài () Chương 377: Thần Tiêu Kiếm Quyết! () Chương 376: Vòng xoáy giống như khủng () Chương 375: Vệ Tịnh gửi thư () Chương 374: Phun máu ba lần Quân Thánh () Chương 373: Hồng Mông Sơn Hải Giới! () Chương 372: Toàn quân bị diệt! ! () Chương 371: Khôn Nguyên cảnh, Chấn () Chương 370: Tư Không Kiếm Sinh đã () Chương 369: Phong bạo lửa giận, Tư () Chương 368: Chơi chết Đông Hoàng () Chương 367: Luân Hồi Thiên ý, thập () Chương 366: Tòa thành kia, những người () Chương 365: Quay về Diễm Đô! ! () Chương 364: 99 đầu Thương Lam Long () Chương 363: Trạm Lam Thánh Điện phong () Chương 362: Vạn Cổ đệ nhất chính () Chương 361: Đông Hoàng Kiếm ngũ trọng () Chương 360: Tổ địa kinh hiện tuyệt () Chương 359: Liều cha trò chơi () Chương 358: Đông Hoàng Kiếm chi chủ! () Chương 357: Thương thiên bất tử, () Chương 356: Thượng Cổ Huyết Ngục () Chương 355: Đây là ta Đông Hoàng () Chương 354: Lần thứ hai, lấy mạng () Chương 353: Toàn tộc tịch thu tài () Chương 352: Vân Tiêu Thánh Kiếm phá () Chương 351: Lục Dực Thần Hỏa Phượng! () Chương 350: Mưu đồ bí mật Hắc () Chương 349: Âm Dương Đao Ngục! () Chương 348: Phạm ta Đông Hoàng người, () Chương 347: Toàn bộ giết không tha! () Chương 346: Thú huyết sôi trào! () Chương 345: Đại quân tiếp cận! () Chương 344: Tam đại thủ hộ kết () Chương 343: Hi vọng cuối cùng! () Chương 342: Vũ Văn Thái Cực bóng () Chương 341: Sinh mệnh không ngừng, () Chương 340: Toàn quân xuất kích! () Chương 339: Mưa gió sắp đến, phong () Chương 338: Nguyệt Linh Lang tang lễ! () Chương 337: Nam Thiên Hộ Hải kết () Chương 336: Thiên thu vạn đại, vĩnh () Chương 1: Thánh Thú Chiến Hồn () Chương 2: Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng () Chương 3: Một tờ thư bỏ vợ () Chương 4: heo mẹ lên cây () Chương 05: Huyết mạch gông xiềng () Chương 6: Tử Đồng Trọng Minh Điểu () Chương 7: Hắc ám cánh tay () Chương 8: Hồng nhan họa thủy () Chương 9: Thiếu niên đã điên () Chương 10: 1 giai Cộng Sinh Thú () Chương 11: Huyết Hỏa Thứ () Chương 12: Nghịch tử () Chương 13: Liễu Thiên Dương () Chương 14: Hỏa Lăng sơn () Chương 15: Trích Tiên lâm trần () Chương 16: Khương Phi Linh () Chương 17: Lam Vĩ Độc Hạt () Chương 18: Trương Tử Hiên () Chương 19: Thanh công chúa () Chương 20: Thiếu niên thề () Chương 21: Đao Bối Cự Ngạc () Chương 22: Phi Lưu Kiếm Pháp () Chương 23: Hoang sơn dã lĩnh () Chương 24: Vô danh chi giếng () Chương 25: Mê Linh Chi Đồng () Chương 26: Huyễn Linh mạch () Chương 27: Vô Phong khách sạn () Chương 28: Lấy 1 địch 7 () Chương 29: Lôi Hỏa Xiềng Xích () Chương 30: Ta chính là điên cuồng () Chương 31: Thứ nhất đệ tử () Chương 32: Tinh Phủ, Thần Cung () Chương 33: Hiện thực () Chương 34: Lời thề () Chương 35: Tinh Thần Thiên Cung () Chương 36: Minh Hỏa Quỷ Trảo () Chương 37: Song sinh Ngự Thú Sư () Chương 38: Viêm Hoàng chiến trường () Chương 39: Mộ Uyển thượng sư () Chương 40: Hào quang óng ánh () Chương 41: Sí Liệt Hỏa Điểu () Chương 42: Lâm Tiêu Tiêu () Chương 43: Tinh Ma Bằng () Chương 44: Sí Tinh Chi Nhãn! () Chương 45: Linh Nguyên Thần Thông () Chương 46: bạch liên hoa () Chương 47: Đợi không được 10 năm () Chương 48: Phong Linh Hạc () Chương 49: Linh Phong Đao Nhận () Chương 50: Phượng Hoàng điện chủ () Chương 51: Giết hắn! ! () Chương 52: Luyện Ngục Chi Nguyên! () Chương 53: Khinh nhờn () Chương 54: Viêm Hoàng bảng! () Chương 55: Hắn, trở về () Chương 56: Để Thần Diệu lăn xuống () Chương 57: Tinh Thần Chi Tử () Chương 58: Lưu Tinh Phi Kiếm Quyết! () Chương 59: Khí huyết ngút trời! ! () Chương 60: Thần Phong thành thiếu () Chương 61: Chúc ngươi đoạn tử tuyệt () Chương 62: Thiên Chi Dực () Chương 63: Thổi bạo Diễm Đô! () Chương 64: Lôi Minh Cung, Điện Quang () Chương 65: Điện Huyền Tiễn Pháp! () Chương 66: Duy ta độc tôn! ! () Chương 67: 1 đường đi tốt () Chương 68: Thiên Phủ Thiên Sư () Chương 69: Sinh mệnh bảo tàng! () Chương 70: Ông ngoại () Chương 71: Tương lai phủ chủ () Chương 72: 4 đại Thiên Vương () Chương 73: Vệ Quốc Hào () Chương 74: Mộ Dương () Chương 75: Cố nhân chi tử () Chương 76: ẩn thế hào môn () Chương 77: Mộ Dương quà sinh nhật () Chương 78: ngươi không xứng làm () Chương 79: 1 quần hí tinh! () Chương 80: Úy Lam vực () Chương 81: Viêm Long Xiềng Xích () Chương 82: phi lễ chớ nhìn () Chương 83: Tuyệt thế tầm thường! () Chương 84: Phiền phức tránh ra! () Chương 85: Thiên Cương 36 thương () Chương 86: Viêm Hoàng thạch () Chương 87: Kình bạo đổ ước! () Chương 88: Già Thiên Chi Dực! () Chương 89: Muốn đổi ý? () Chương 90: Khiêu chiến đỉnh phong! () Chương 91: Viêm Hoàng thạch bí mật () Chương 92: Đỉnh phong độ phù hợp! () Chương 93: Thánh Thiên phủ () Chương 94: Tiểu hoàng gà mở xe ngựa () Chương 95: Thứ 2 cái tâm bệnh () Chương 96: Công chúa cái yếm sự () Chương 97: Chúc Long quốc, Thương () Chương 98: Đến lúc đó, các ngươi () Chương 99: Liền phá nhị trọng cảnh () Chương 100: Ta không nỡ () Chương 101: Thiên Quang Huyễn Kim Kiếm () Chương 102: Cộng Sinh Thú Chi Vương! () Chương 103: Cửu Huyền Khai Sơn Cuồng () Chương 104: Ma Lam quyết! () Chương 105: Toàn thôn thứ 3 () Chương 106: Gia tộc vô năng, truyền () Chương 107: Chết sống có số, giàu () Chương 108: Than gà nướng ngươi tốt () Chương 109: Diễm Đô cường giả () Chương 110: Lôi Tôn phủ, Lâm Tiêu () Chương 111: Vong ân phụ nghĩa () Chương 112: Lang Thiên Tử () Chương 113: Lôi đình dày đặc, ma () Chương 114: Hoàng cấp Thần Nguyên () Chương 115: Giết 3000 con gà mái! () Chương 116: Tiểu hoàng gà thứ 2 cái
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN