Vi Long Chi Đạo Miễn phí

Vi Long Chi Đạo

Tác giả:

Quân Tử Như Long

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Huyền Huyễn

Tình trạng:

Đang ra - Chương 845

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

(khởi điểm ba tổ ký kết tác phẩm)

Đem làm hồng hoang sớm đã nghiền nát, phong thần đã hoàn tất;

Đến từ tương lai linh hồn, xuyên việt đã đến cổ đại một đầu có được long tộc huyết mạch linh xà trên người, hội là cái thế giới này mang đến cái dạng gì biến hóa, vạch trần như thế nào bí mật? Hắn, lại nên như thế nào tìm kiếm thuộc về mình đạo?

Vì cái gì linh mạch còn gọi là long mạch, Nhân Hoàng còn gọi là chân long thiên tử, vì cái gì Long sẽ trở thành làm hậu thế đồ đằng, chính thức Long, rốt cuộc là cái gì? Hết thảy hết thảy, đặc sắc đều ở 《 xuyên việt chi là Long chi đạo 》

Mới nhất Chương 845: Ma trận diệu dụng (trung)

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 813: Hắc ám vs ô nhiễm (hạ) () Chương 812: Hắc ám vs ô nhiễm ( thượng) () Chương 811: Người tà ác ở giữa chiến đấu (hạ) () Chương 620: Cường thế hàng lâm (trung) () Chương 619: Cường thế hàng lâm ( thượng) () Chương 618: Khống chế chế thành lũy () Chương 617: Thay mận đổi đào sau đích oan ức () Chương 520: Địa Ma ám tập (kích) (hạ) () Chương 517: Mặt khác chiến trường (hạ) () Chương 518: Địa Ma ám tập (kích) () Chương 521: Phong ấn hủy Ma Tướng ra () Chương 519: Địa Ma ám tập (kích) (trung) () Chương 845: Ma trận diệu dụng (trung) () Chương 814: Ma trận diệu dụng ( thượng) () Chương 616: Thay mận đổi đào (hạ) () Chương 1: Tu luyện, sinh ra đời, thức tỉnh () Chương 2: Lai lịch () Chương 3: Tu luyện () Chương 4: tu hành không tuế nguyệt ( thượng) () Chương 5: Tu hành không tuế nguyệt (hạ) () Chương 6: Long tộc kinh người lai lịch () Chương 7: Lần đầu luyện bảo () Chương 8: Biển cả vi danh () Chương 9: Giám Chân hòa thượng () Chương 10: Cùng con người làm ra hữu () Chương 11: Biểu lộ thân phận () Chương 12: Nhân gian tu luyện () Chương 13: Công thành danh toại () Chương 14: Bồ Đề tâm ( thượng) () Chương 15: Bồ Đề tâm (hạ) () Chương 16: Thần thông —— Vân Long Biến () Chương 17: Công thành xuất quan () Chương 18: Khiển Đường sứ () Chương 19: Ra oai phủ đầu () Chương 20: Âm Dương thuật () Chương 21: Trên biển bị tập kích () Chương 22: Dễ như trở bàn tay () Chương 23: Diễn giải () Chương 24: Thu hoạch cùng đến () Chương 25: Nghênh đón lúc oanh động () Chương 26: Cắm rễ dừng chân () Chương 27: Phong thiên khóa địa () Chương 28: Lột xác ( thượng) () Chương 29: Lột xác (hạ) () Chương 30: Hóa hình kiếp () Chương 31: Hùng tâm vừa lộ ra () Chương 32: Nhân thế biến ảo () Chương 33: Tà ác chi nguyên () Chương 34: Xâm nhập yêu huyệt () Chương 35: Tuyệt thế yêu ma () Chương 36: Bát Kỳ Đại Xà lai lịch () Chương 37: Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc () Chương 38: Độc chiến đại xà () Chương 39: Thiên Phủ Ngọc Điển () Chương 40: Khổ chiến, chấn nhiếp () Chương 41: Chiến Thần Chi Kích, Thiên Long Ca Sa () Chương 42: Một kích toàn lực () Chương 43: Trọng thương Bát Kỳ, sơn cùng thủy tận () Chương 44: Hi vọng (*trong hoàn cảnh khốn khó) ba Thần khí () Chương 45: Tru diệt Bát Kỳ, thu hoạch tương đối khá () Chương 46: Kiểm kê thu hoạch nghị luận quốc sách () Chương 47: Mênh mông Đại Đường cuối cùng sụp đổ () Chương 48: Thà làm thái bình khuyển, không là loạn thế người () Chương 49: Phàm nhân loạn thế, Tu Chân giới Thịnh Thế () Chương 50: Trong nháy mắt mười năm () Chương 51: Thanh danh lan truyền lớn () Chương 52: Thân phận chân thật cùng mục đích () Chương 53: Long mạch, Long huyệt tồn tại () Chương 54: Tầm long dò xét huyệt () Chương 55: Luyện bảo () Chương 56: Hỗ trợ độ Thiên Kiếp () Chương 57: Sơn môn hộ pháp () Chương 58: Chém giết ma đồ () Chương 59: Chỉ điểm, luận ma () Chương 60: Chợt hiểu ra () Chương 61: Lập đạo xưng Long! () Chương 62: Đại đạo mới sinh, long châu thế giới () Chương 63: Tu luyện chi pháp () Chương 64: Đa trọng tu pháp, tín ngưỡng chi đạo () Chương 65: Biểu lộ thân phận, âm thầm chi địch () Chương 66: Nhân Hoàng xuất thế () Chương 67: Thập vạn đại sơn () Chương 68: Yêu ma cuộc chiến () Chương 69: Khô Vinh ma tôn tuyệt chiêu () Chương 70: Tuyệt chiêu đối oanh () Chương 71: Lưỡng bại câu thương, không làm ngư ông () Chương 72: Có bỏ tất có được, vạn năm Không Thanh () Chương 73: Thái tổ xuống núi () Chương 74: Ban thưởng bảo () Chương 75: Gặp trên đường đi song ác () Chương 76: Lần đầu đối địch () Chương 77: Long quyền bại địch () Chương 78: Câu Linh Phù () Chương 79: Tây Nam song ác kinh nghiệm () Chương 80: Kỳ dị bản tôn () Chương 81: Chân Long thần cách () Chương 82: Nhân gian tình hình chung ( thượng) () Chương 83: Nhân gian tình hình chung (hạ) () Chương 84: Phá thành mảnh nhỏ Thần Châu () Chương 85: Tu chân thế lực () Chương 86: Kinh người phát hiện () Chương 87: Tâm niệm khởi dò xét ma trận () Chương 88: Thần lực diệu dụng thấu không thần niệm () Chương 89: Kiếp lôi cuồng hàng Long tâm thức tỉnh () Chương 90: Thay trời hành đạo nguyên thần tiến hóa () Chương 91: Năng lực tăng nhiều Thiên Nhân Kết Giới () Chương 92: Ma Môn kỳ trận ma khí cuồn cuộn () Chương 93: Tiến vào ma trận bí pháp sưu tầm () Chương 94: Trong trận huyền bí () Chương 95: Mắt trận gặp nạn () Chương 96: Một kích trí mạng thần tiêu lôi Long () Chương 97: Đồng quy vu tận () Chương 98: Kinh người liên hợp () Chương 99: Bản tôn ra tay () Chương 100: Khu Thần Phù () Chương 101: Một chiêu chi uy () Chương 102: Một kích ước hẹn () Chương 103: Toàn thân trở ra ( thượng) () Chương 104: Toàn thân trở ra (hạ) () Chương 105: Trở về long châu biến hóa () Chương 106: Vực sâu, địa ngục, song xà () Chương 107: Mở màn kéo ra () Chương 108: Đại chiến mở ra () Chương 109: Nghị chiến () Chương 110: Có tất cả tính toán () Chương 111: Ma trận chi uy () Chương 112: Quỷ quái phá, hóa huyết hiện () Chương 113: Huyết hải vây khốn xả thân đấu ma () Chương 114: Du long ra tay () Chương 115: Lấy một địch chúng () Chương 116: Thần châu bí kỹ —— "Sửa đường ma xà " () Chương 117: Sạch thế hoa quang () Chương 118: Huyết hải luyện bảo () Chương 119: Linh Bảo xuất thế () Chương 120: Thuận lòng trời diệt ma () Chương 121: Độc môn tuyệt kỹ () Chương 122: Kiếp đến ma tiêu () Chương 123: Kiếp đến ma tiêu (hạ) () Chương 124: Danh chấn thiên hạ () Chương 125: Danh chấn thiên hạ (hạ) () Chương 126: Phản hồi động phủ () Chương 127: Chu thiên tinh đấu tinh lực tuần hoàn () Chương 128: Hội kiến bản tôn () Chương 129: Thần Long hợp nhất () Chương 130: Cảnh tỉnh tâm cảnh chuyển biến () Chương 131: Nguyên thần hiển hóa () Chương 132: Tu vi tiến bộ thần hỏa bí mật () Chương 133: Trọng luyện Linh Bảo () Chương 134: Trọng luyện Linh Bảo (trung) () Chương 135: Trọng luyện Linh Bảo (hạ) () Chương 136: Song sinh thiên đường () Chương 137: Nghiệp lực nỗi khổ () Chương 138: Thánh thần chi quan () Chương 139: Đại công mới hoàn thành nhân gian lại sinh biến () Chương 140: Bị nhốt trong trận () Chương 141: Một buồn không ai giương () Chương 142: Được ăn cả ngã về không () Chương 143: Phá trận cùng phản kích () Chương 144: Phá trận mà ra () Chương 145: Ai dám tổn thương đệ tử ta! () Chương 146: Bồi thường cùng ban thưởng () Chương 147: Quanh thân thế cục () Chương 148: Thành lập đất nước xưng đế () Chương 149: Giải thích nguyên do () Chương 150: Thanh trừ tai hoạ ngầm () Chương 151: Thông báo bảy quốc loại bởi vì được quả () Chương 152: Chính diện giao thủ () Chương 153: Thần thông khắc địch () Chương 154: Bại địch, thỏa hiệp () Chương 155: Thiên ma chuyển dời sơ dòm mánh khóe () Chương 156: Thần Long phá Thiên Ma () Chương 157: Xung đột giải quyết trở về Đại Tống () Chương 158: Long trọng tràng diện () Chương 159: Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt hiển hóa điềm lành () Chương 160: Đại điển chấm dứt () Chương 161: Luyện Đan Sư xích con ngươi kim giáp con kiến () Chương 162: Thi thần thông thu kỳ trùng () Chương 163: Diệu Pháp Hoa Liên Phật Trận () Chương 164: Tương kế tựu kế () Chương 165: Nhất chiến công thành () Chương 166: Huyền Minh lao lung nhất chiến công thành (hạ) () Chương 167: Phật Trận bên trong () Chương 168: Mười bảo phá Phật Trận kết thúc công việc () Chương 169: Nghe tin bất ngờ nội tình lòng nghi ngờ nhất thời () Chương 170: Trọng đại điểm đáng ngờ () Chương 171: Giải thích thế nào () Chương 172: Một đường quét ngang () Chương 173: Khắp nơi mây di chuyển () Chương 174: Giáo chủ cùng môn chủ () Chương 175: Hiểu rõ tình huống sớm làm ý định () Chương 176: Thâm hậu nội tình vạn dặm truyền âm () Chương 177: Thần bí động phủ () Chương 178: Trong núi đồi núi () Chương 179: Ma giáo di sản? () Chương 180: Tử sắc kim tháp Ma Đạo bí văn () Chương 181: Đại kế một góc () Chương 182: Đại kế một góc (hạ) () Chương 183: Sai có sai lấy () Chương 184: Cổ Tháp Ma () Chương 185: Trong tháp bí cảnh Ma Đạo tịnh thổ ( thượng) () Chương 186: Trong tháp bí cảnh Ma Đạo tịnh thổ (hạ) () Chương 187: Thì ra là thế () Chương 188: Bỏ vào trong túi () Chương 189: Bỏ vào trong túi Trấn Ma Tháp (trung) () Chương 190: Bỏ vào trong túi lập kế hoạch mà ra (hạ) () Chương 191: Lâm vào lớp lớp vòng vây () Chương 192: Bích Linh Chân Viêm huyền tẫn thành châu () Chương 193: Làm bộ lừa bịp tống tiền bổn nguyên Huyền Tẫn () Chương 194: Suy nghĩ đối sách thức hải cuộc chiến () Chương 195: Nhật Nguyệt Long Đồng () Chương 196: Từng cái đánh bại () Chương 197: Tinh luyện bảo châu thi bạt quái vật () Chương 198: Tinh luyện bảo châu thi bạt quái vật (hạ) () Chương 199: Đột phát biến cố! () Chương 200: Đột phát biến cố (hạ) () Chương 201: Tự nhiên đâm ngang sắp thành lại bại () Chương 202: Trùm hàng lâm lệ ma Thông Thiên trảo () Chương 203: Tiếp chiêu giữ lẫn nhau () Chương 204: Trần thuật nguyên do giả thoáng một thương () Chương 205: Phản hồi hang ổ tương lai kế hoạch () Chương 206: Hoàn mỹ lấy cớ Trường Mi chân nhân () Chương 207: Thần kiếm chi uy Ma Thần trọng sinh () Chương 208: Dùng thân hóa bảo luyện thêm phân thân () Chương 209: Dùng thân hóa bảo luyện thêm phân thân (hạ) () Chương 210: Phân thân tiến hóa Bát Kỳ Ma Long!
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN